دنیای ثبت http://www.pelak001.ir 2020-01-19T16:52:39+01:00 text/html 2020-01-15T08:11:46+01:00 www.pelak001.ir zohre zohreh اشخاص مکلف و اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی http://www.pelak001.ir/post/102 <div>منظور از کد اقتصادی شناسه 12ی&nbsp; رقمی است که بنا بر قانون وضع شده در سال 73 برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند تعیین شد تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده شود.به بیانی دیگر،کد اقتصادی شماره شناسایی فعالان اقتصادی در سازمان امور مالیاتی است که از طریق ثبت کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش ،محاسبه ی مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان مالیات کشور به راحتی صورت می گیرد.</div><div><br></div><div>اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی:</div><div>1)کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید،مونتاژ،واردات و صادرات،توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند.قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد.</div><div>2)کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ،واردات و صادرات،توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند.</div><div>3)کلیه اشخاص موضوع بندهای 1 و 2 و 4 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366.</div><div>تبصره 1-شعبات&nbsp; یا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهای(الف-3) و (الف-1) این دستورالعمل در تهران و یا سایر شهرستان ها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه،نهادها،موسسات و ...متبوع مرکزی حسب مورد می باشند.</div><div><br></div><div>مقالات دیگر که می توانید بخوانید:</div><div><br></div><div>- مراحل ثبت شرکت از «الف» تا «ی»</div><div><br></div><div>- نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها</div><div>تبصره 2-منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط،کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتحادیه های امور صنفی،اتاق صنایع و معادن و بازرگان،وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد.</div><div>مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقیقی):</div><div>1-درخواست کتبی شخص</div><div>2-فتوکپی پروانه کسب</div><div>3-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه</div><div>4-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی</div><div>5-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی</div><div>6-عکس 2 در 3 متقاضی(سه قطعه)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>7-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلاَ کارت دریافت نموده باشد)</div><div>مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقوقی):</div><div>1-درخواست کتبی شرکت</div><div>2-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است.</div><div>3-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی</div><div>4-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات</div><div>5-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی(بشرح نمونه)</div><div>6-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری</div><div>اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی:</div><div>1-مساجد و تکایا</div><div>2-اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند.از جمله مراکز آموزش عالی و اعضای هیات علمی دانشگاه ها</div><div>3-اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و امور مرتبط ،طراحی،خطاطی،نقاشی،نویسندگی،ترجمه</div><div>کتاب،گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.</div><div>4-اتحادیه های امور صنفی(به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی،اتحادیه های مجاز به فعالیت های اقتصادی نمی باشند)</div><div>5-اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند(الف-2) این دستورالعمل را دارا نمی باشد.بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمان های آن ها در یک سال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد.</div> text/html 2020-01-15T08:10:20+01:00 www.pelak001.ir zohre zohreh اظهارنامه و اساسنامه شرکت سهامی http://www.pelak001.ir/post/101 <br><div>در مطالب گذشته مکراَ از اظهارنامه و اساسنامه نام برده شد که اکنون لازم است با آن ها بیشتر آشنا شویم.</div><div>چنانچه گفتیم،ازجمله مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص ،دو برگ اظهارنامه ودو جلد اساسنامه و از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی عام،دو نسخه طرح اساسنامه با رعایت ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت که به امضاء موسسین رسیده باشد و دو نسخه اظهارنامه می باشد.</div><div><br></div><div>قبل از ادامه مقاله بهتر است این مقالات را بخوانید:</div><div>- ثبت شرکت سرمایه گذاری</div><div><br></div><div>- شرایط و مدارک ثبت شرکت خدماتی</div><div><br></div><div>- ثبت شرکت در اهواز</div><div><br></div><div>اساسنامه:اساسنامه شرکت اساس تشکیلات و طرز اداره و عمل شرکت را معین می کند.اساسنامه شرکت را نمی توان بر اساس قرارداد تشریح نمود،زیرا در قرارداد رضایت کلیه طرفین قرارداد برای تصویب یا تغییر آن لازم است در صورتیکه قانون تجارت تصویب اساسنامه را به اکثریت تجویز می کند.بنابراین مقررات مربوط به عقد و قرارداد در مورد شرکت های سهامی صادق نیست و شرکت را باید سازمان حقوقی مستقلی دانست که قانون برای آن مقرراتی وضع کرده است.بنابراین عملاَ اساسنامه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد.ولی این بدان معنا نیست که اساسنامه غیر قابل تغییر است&nbsp; بلکه در مواقع ضروری و بنا به تشخیص مجمع عمومی فوق العاده هر یک از موارد آن را به شرطی که مغایرت با مفاد قانون تجارت پیدا نکند می توان تغییر داد و قبلاَ گفته شد که اساسنامه باید مطابق ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت تهیه و تنظیم شود.</div><div>کلیات اساسنامه شرکت های سهامی خاص:</div><div>موضوع،مدت و مرکز اصلی شرکت</div><div>ماده 1-نام شرکت:نام شرکت عبارت است از.............(شرکت سهامی خاص)</div><div>ماده 2-موضوع شرکت:عبارت است از...................</div><div>ماده 3-مدت شرکت:از تاریخ ثبت شرکت به مدت......................خواهد بود.</div><div>ماده 4-مرکز اصلی شرکت و شعب آن مرکز اصلی شرکت......................</div><div>تبصره 1-مجمع عمومی فوق العاده می تواند نسبت به انتقال مرکز اصلی شرکت اقدام یا به هیات مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار نماید.</div><div>تبصره 2-هیات مدیره می تواند در صورت لزوم شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از کشور دایر نسبت&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;به انحلال آن ها اقدام نماید.</div><div>کلیات اساسنامه شرکت های سهامی عام:</div><div>ماده 1-تشکیل شرکت:بین دارندگان سهامی که طبق مقررات اساسنامه حاضر بوجود آمده یا بعداَ بوجود آید با رعایت قوانین جاریه و مقررات اساسنامه حاضر شرکتی به نام(شرکت سهامی عام)که در موارد بعدی بطور اختصار شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد.</div><div>ماده 2-نام شرکت:نام شرکت عبارت است از..........................شرکت سهامی عام</div><div>ماده 3-موضوع شرکت............................................................................</div><div>*سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و تعهد سهام شرکت های موجود.</div><div>*اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور</div><div>ماده 4-مدت شرکت:شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.</div><div>ماده 5-مرکز اصلی شرکت و شعب آن:مرکز اصلی شرکت در ............................می باشد تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت در صورت لزوم بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت.</div><div>اظهارنامه:اظهارنامه در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفاد آن بایستی از سوی موسسان بر اساس ماده 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم شود.اظهارنامه توسط موسسین باید از باجه فروش اوراق بهادار واحدهای ثبتی تهیه گردد که در دو نسخه تنظیم می شود و بعد از ثبت،متصدی ثبت شرکت ها(متصدی اقدام)نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و نمره ثبت شرکت امضاء و به مهر اداره ثبت شرکت ها(یا واحد ثبتی)ممهور کند و به متقاضی تسلیم نماید.</div><div>کلیات اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص:</div><div>1-نام شرکت................................................................</div><div>2-موضوع شرکت........................................................</div><div>3-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها</div><div>4-میزان سهام و تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیر نقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیفیت آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.</div><div>5-مرکز اصلی شرکت....................................کد پستی......................</div><div>6-نشانی کامل شعب و کد پستی شرکت و نام مدیران آن..........................</div><div>7-مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت............................</div><div>8-مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند..........</div><div>9-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای....................همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای...................همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.</div><div>10-نام مدیر عامل،شماره ملی و حدود اختیارات آن در شرکت</div><div>11-بازرسان اصلی و علی البدل شرکت</div><div>12-اساسنامه شرکت مشتمل بر........ماده و ........تبصره می باشد که در جلسه مورخ ...........موسسین شرکت به تاریخ ...............تصویب رسیده است.</div><div>13-نام روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی...............................</div><div>14-هویت کامل و اقامتگاه موسسین و تعدادد سهام بانام و بی نام و سهام ممتاز و محل امضاء موسسین</div><div>کلیات اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی عام:</div><div>1-نام شرکت.................................تاریخ تنظیم اظهارنامه..................................</div><div>2-موضوع شرکت........................................................................................</div><div>3-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها</div><div>4-میزان سهام و تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیر نقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیفیت آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.</div><div>5-مرکز اصلی شرکت....................................کد پستی..........................</div><div>6-نشانی کامل شعب و کد پستی شرکت و نام مدیران آن..............................</div><div>7-مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت....................</div><div>8-هویت کامل و اقامتگاه موسسین و تعداد سهام با نام و بی نام و سهام ممتاز و میزان&nbsp; تعهد هر یک از موسسین و محل امضاء موسسین</div><div>یادآوری می گردد کلیه مدارکی که از بدو تاسیس و ثبت شرکت و انجام تغییرات بعدی شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تحویل داده می شود اولاَ باید در دو نسخه تنظیم شده باشند.ثانیاَ پس از ثبت شرکت یا ثبت تغییرات شرکت نسخه ای از آن ها ممهور به مهر مرجع ثبت شرکت ها شده و به متقاضی تسلیم شود.بدیهی است که متقاضی باید آن ها را در پرونده ثبتی تشکیل شده در محل شرکت نگاهداری نموده و در صورت نیاز به ارائه به سایر ادارات یا بانک ها تصویر مصدق آن ها را ارائه نماید و اصل مدار ک یادشده مختص خود شرکت می باشد.</div><div>اگر می خواهید یک شرکت ثبت کنید،لطفاَ به کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر مراجعه نمایید تا در کوتاه ترین زمان ثبت گردد.</div><div>ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، آماده ی ارائه ی خدمات در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند به شما عزیزان می باشد.</div> text/html 2019-12-28T07:26:00+01:00 www.pelak001.ir zohre zohreh ثبت شرکت با موضوع فعالیت در زمینه کاریابی http://www.pelak001.ir/post/100 <div><br></div><div>امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات ، کارجویان راحت تر از قبل می توانند از فرصت های شغلی مختلفی که در سرتاسر کشور به وجود می آیند ، مطلع شوند.</div><div>در حال حاضر یافتن کار برای متقاضیان از طرق مختلف امکان پذیر است که یکی از رایج ترین آن ها موسسات و شرکت های کاریابی هستند. این شرکت ها با دریافت رزومه و اطلاعات شما با توجه به سررشته و مهارتی که دارید فرصت هایی را که مناسب با موقعیت شما باشند را معرفی کرده و دیگر نیازی نیست که خودتان به دنبال کار باشید .</div><div><br></div><div>شرکت ها و موسسات کاریابی، باید به موجب قوانین و مقررات ثبت در جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده باشند.</div><div>ثبت هرگونه شرکت و موسسه با موضوع فعالیت در زمینه کاریابی ، راهنمایی و مشاوره شغلی ، اعزام نیروی کار به خارج از کشور ، مهاجرت ، ارائه تسهیلات به جویندگان کار و یا هر عنوان دیگر که بیانگر ارتباط بین کارجو و کارفرمای داخلی یا خارجی باشد ، با ارائه مجوز از " وزارت کار و امور اجتماعی" امکان پذیر می باشد. ( مکاتبات و مستندات قانونی : 67282- 2/08/1387) هر گونه فعالیت در این امور ، بدون مجوز قانونی ممنوع بوده و تنها با مجوز وزارت کار و امور اجتماعی مجاز می باشد.</div><div>با توجه به آنچه گفته شد ، ذیلاَ به بررسی مهم ترین نکات ثبتی شرکت کاریابی اعم از نام شرکت، شرایط ، مدارک و مراحل اخذ مجوز ثبت شرکت کاریابی می پردازیم. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به نحوه ثبت شرکت ، می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :</div><div><br></div><div>- ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت چه قدر زمان می برد ؟</div><div><br></div><div>- تعرفه و هزینه های ثبت شرکت</div><div><br></div><div>- سوالات پرتکرار ثبتی</div><div><br></div><div>• نام شرکت کاریابی</div><div>در نام شرکت کاریابی می توان از کلمه کاریابی استفاده نمود که مزیتی جهت معرفی حوزه فعالیت شرکت به متقاضیان می باشد. اما باید در نظر داشته باشید که این عناوین، در بررسی نام یا نام های درخواستی به منطور رعایت عدم سابقه و تشابه، جزئی از نام محسوب نمی شود.</div><div>در انتخاب نام شرکت کاریابی به موارد ذیل توجه داشته باشید :</div><div>1- جهت تعیین نام شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.</div><div>2- نام انتخاب شده دارای سابقه ثبت نباشد.</div><div>3- در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.</div><div>4- دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.</div><div>5- فارسی بوده و واژه بیگانه نباشد.</div><div>6- لاتین نباشد.</div><div>7- از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.</div><div><br></div><div>• شرایط لازم جهت اخذ مجوز کاریابی</div><div>شرایط لازم جهت اخذ مجوز کاریابی به قرار ذیل است :</div><div>1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور</div><div>2- تاهل</div><div>3- داشتن حداقل 30 سال سن</div><div>4- آشنایی با قوانین بازاریابی و کاریابی</div><div>5- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در یکی از رشته های ( مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی ، حقوق ، علوم اجتماعی ، علوم سیساسی ، مشاوره شغلی و کارآفرینی ) و آشنایی با قوانین و مقررات حوزه تخصصی .</div><div>6- ارائه گواهی آموزش</div><div>7- دارا بودن سابقه و تجربه کاری به مدت 5 سال</div><div>8- برخورداری از حسن شهرت و نداشتن سابقه کیفری موثر</div><div>9- عدم اشتغال در نهادها یا سازمان ها و ادارات</div><div>نکته : صدور مجوز کاریابی برای کارکنان دولت ممنوع می باشد .</div><div><br></div><div>• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت کاریابی</div><div>1- دو قطعه عکس 4*3</div><div>2- تکمیل فرم پرسشنامه توسط متقاضیان ایجاد کاریابی غیردولتی</div><div>3- اصل و تصویر کارت پایان خدمت</div><div>4- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه</div><div>5- ارائه اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی</div><div><br></div><div>• مراحل اخذ مجوز جهت ثبت شرکت کاریابی</div><div>به منظور اخذ مجوز ثبت لازم است تا متقاضی در ابتدا تقاضای خود را به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارائه نماید تا این درخواست توسط اداره کل تعاون ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ، کار و رفاه اجتماعی ، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری و انجمن صنفی کاریابی های استان مورد بررسی قرار گیرد.</div><div>در مرحله بعدی پس از ارائه مدارک لازم و تکمیل پرسشنامه ، متقاضی تاسیس مرکز کاریابی باید در آزمونی که واحد نظارت بر کاریابی برگزار می کند ، شرکت نماید. مواد امتحانی شامل قانون کار آیین نامه اجرایی کاریابی های غیردولتی و اطلاعات عمومی مربوط به اشتغال و بیکاری استان می باشد .</div><div>چنانچه متقاضی نمره قبولی را کسب نماید ، از متقاضی جهت شرکت در مصاحبه دعوت به عمل می آید و در صورت تایید مصاحبه و استعلام از مراجع ذی صلاح ، پس از تایید صلاحیت فردی، موضوع به متقاضی جهت تعیین محل تاسیس شرکت اعلام می گردد. شاخص های مربوط به تهیه مکان کاریابی به قرار ذیل است :</div><div>1- دسترسی آسان به محل کاریابی</div><div>2- حداقل 40 متر مربع مساحت کاریابی شامل 2 اتاق مجزا و یک محوطه عمومی</div><div>3- حداقل فاصله بین دو کاریابی باید 250 متر باشد.</div><div>4- تاسیس دو کاریابی در یک طبقه ساختمان ممنوع می باشد.</div><div>5- کاربری ملک تجاری یا اداری باشد و تاسیس دفتر در ساختمان با کاربری مسکونی ممنوع است.</div><div>6- هر گونه جابجایی باید با موافقت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی محل انجام گیرد.</div><div>پس از بازدید از محل پیشنهادی و ارائه فیش پرداختی به سازمان مالیاتی استان ، مجوز تاسیس شرکت صادر می گردد.</div><div>مدت اعتبار مجوز کاریابی از تاریخ صدور 5 سال است و تمدید آن منوط به ارزیابی و تایید عملکرد موسسات کاریابی توسط هیات استانی می باشد.</div><div>توجه داشته باشید که حوزه فعالیت موسسات کاریابی داخلی محدود به شهرستان محل استقرار دفتر کاریابی می باشد . ایجاد دفتر نمایندگی در استان و یا سایر استان ها منوط به احرازشرایط ذیل است :</div><div>الف- موافقت هیات استانی مقصد</div><div>ب- داشتن شبکه ارتباطی بین دفتر نمایندگی و دفتر مرکزی کاریابی</div><div>ج- معرفی افراد واجد شرایط نمایندگی</div> text/html 2019-12-28T07:21:28+01:00 www.pelak001.ir zohre zohreh شباهت های ثبت شرکت سهامی عام و سهامی خاص http://www.pelak001.ir/post/99 <div>&nbsp;</div><div>در این مقاله برآنیم تا به بررسی شباهت های ثبت شرکت سهامی عام و سهامی خاص بپردازیم. پیش از آن، توجه علاقه مندان به ثبت شرکت های سهامی را به مطالعه نوشتار ذیل جلب می نماییم.</div><div><br></div><div>- تشریفات ثبت شرکت سهامی عام</div><div>- مراحل ثبت شرکت سهامی خاص</div><div>و اما وجوه اشتراک بین شرکت های سهامی عام و خاص را می توان به شرح ذیل برشمرد :</div><div>1- در هر دو شرکت های سهامی عام و خاص، تعداد شرکا نباید کم تر از سه نفر باشد. ( ماده 3 لایحه قانون تجارت )</div><div>2- در هر دو شرکت های سهامی عام و خاص، شرکت نوعاَ بازرگانی است، ولو این که موضوع عملیات آن ها امور بازرگانی نباشد. ( ماده 2 لایحه )</div><div>در هر دو شرکت سهامی ، عبارت ( شرکت سهامی عام ) و یا ( شرکت سهامی خاص ) باید قبل از نام شرکت، یا بعد از آن ، بدون فاصله با نام شرکت ، در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود. ( تبصره ماده 4 لایحه )</div><div>3- در هر دو شرکت های سهامی عام و خاص، سرمایه شرکت به سهام و در صورت تجزیه ، به قطعات سهام متساوی القیمه تقسیم می شود. ( مواد 1 و 32 لایحه )</div><div>4- در هر دو شرکت های سهامی عام و خاص، مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. ( ماده 1 لایحه )</div><div>5- در هر دو شرکت سهامی، عبارت ( شرکت سهامی عام ) و یا ( شرکت سهامی خاص ) باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت ، در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت ، به طور روشن و خوانا قید شود. ( تبصره ماده 4 لایحه )</div><div>6- تسلیم مدارک تاسیس شرکت، به مرجع ثبت شرکت ها در هر دو شرکت های عام و خاص سهامی، ضرورت قانونی دارد : ( مواد 6 و 7 و 17 و بند 2 ماده 20 و 106 لایحه ) که عمدتاَ به شرح آتی است :</div><div>الف- اظهارنامه درخواست ثبت شرکت و مشعر بر تعهد کلیه سهام شرکت و ضمائم آن که ذیلاَ ذکر می شود. ( ماده 6 و بند 2 ماده 20 لایحه )</div><div>ب- اساسنامه که در شرکت های سهامی عام به امضاء هیئت موسس و به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده و در شرکت های سهامی خاص به امضای کلیه سهامداران ( موسس ) رسیده است. ( مواد 8 و 18 و بند 1 ماده 20 لایحه )</div><div>ج- صورتجلسه مجمع عمومی موسس یا صورتجلسه سهامداران حاضر در مجمع عمومی ( مواد 18 و بند 3 ماده 20 و ماده 99 و تبصره آن از لایحه قانونی 24/ 12/ 1347)</div><div>د- اعلامیه قبولی کتبی مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که با رعایت مفاد مواد 111 و 147 لایحه قانونی فوق الذکر تنظیم می شود و این قبولی نامه ها ، به خودی خود دلیل بر این است که مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده اند. ( مواد 17 و 111 و 147 و 152 و 266 لایحه )</div><div>ه- گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی کلیه سهام تعهد شده، که نباید کم تر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. ( ماده 6 و بند 2 ماده 20 لایحه )</div><div>و- انعکاس صورت تقویم آن قسمت از سرمایه که غیرنقدی است و کلاَ تادیه شده است، در اظهارنامه . ( تبصره ماده 6 و بند 2 ماده 20 و مواد 76 تا 82 لایحه )</div><div>ز- انعکاس تعداد و خصوصیات و شرح امتیازات و موجبات سهام ممتازه ، در اظهارنامه ( بند 5 ماده 7 و بند 2 ماده 20 لایحه )</div><div>7- در هر دو شرکت های سهامی عام و خاص، در صورتی که بعد از تاسیس ، سرمایه شرکت به هر علت ، از حداقل قانونی ( مقرر در ماده 5 لایحه ) کم تر شود، باید ظرف یک سال ، نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت، تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.</div><div>8- در هر دو شرکت سهامی عام و خاص ، نحوه استفاده از وجوه تادیه شده به بانک و به حساب ( شرکت در شرف تاسیس) ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت . ( ماده 22 لایحه )</div><div>9- در هر دو شرکت سهامی عام و خاص، ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه و آگهی های راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد، در صورتجلسه مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی سهامداران باید تعیین شود. ( بند 14 ماده 9 و بند 5 ماده 20 لایحه )</div><div>10- در هر دو شرکت های سهامی عام و خاص، بسته به مورد ، مبنای تنظیم اساسنامه به موجب سرفصل هایی است که در ماده 8 لایحه قانونی، مرتبطاَ به موضوع شرکت پیش بینی شده است.</div><div>11- هر دو شرکت دارای نام و مجامع عمومی و هیئت مدیره و بازرس یا بازرسانی به شرح مقرر در قوانین مربوط می باشند.</div><div>12- در هر دو شرکت سهامی عام و خاص، در صورتی که تا 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه شرکت به ثبت نرسیده باشد، هر یک از موسسین شرکت، گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت از مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه ثبت شرکت به آن تسلیم شده است اخذ و آن را به بانکی که ( حساب شرکت در شرف تاسیس) نزد آن افتتاح و وجوه تادیه شده به آن حساب واریز شده است، ارسال می دارد تا موسسین به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده، به عهده موسسین مقرر در قوانین مربوط می باشند.</div><div>13- در هر دو نوع شرکت سهامی هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و نیز نمی تواند با هیچ اکثریتی بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. ( ماده 94 لایحه و 74 ق. ت )</div><div>14- در هر دو شرکت سهامی عام و خاص، نحوه استفاده از وجوه تادیه شده به بانک و به حساب ( شرکت در شرف تاسیس ) ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت. ( ماده 22 لایحه )</div><div>جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.</div><div><br></div> text/html 2019-12-24T12:12:13+01:00 www.pelak001.ir zohre zohreh ثبت شرکت تضامنی در بومهن http://www.pelak001.ir/post/98 <div><br></div><div>&nbsp;</div><div>بومهن یکی از شهرهای استان تهران و جزو شهرستان پردیس است. این شهر در شرق استان تهران و در مسیر جاده تهران به دماوند قرار گرفته است. فاصله بومهن از تهران 50 کیلومتر ، از پردیس 13 کیلومتر و از رودهن 10 کیلومتر است. ظرفیت های خوبی در این شهر وجود دارند که می توان از طریق تاسیس و ثبت شرکت های تجاری ، درجهت اجرایی شدن اقتصاد بومی استفاده نمود و سطح اقتصادی این شهر را به نقطه بالایی رساند.</div><div><br></div><div>در ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تجاری با عناوین شرکت سهامی خاص ، شرکت سهامی عام ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت تعاونی ، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی شمارش شده اند که ما در این مقاله به ضوابط قانونی ثبت شرکت تضامنی می پردازیم . شایان ذکر است چنانچه شما نیازمند کسب اطلاعات راجع به قوانین ثبت سایر شرکت ها می باشید می توانید با متخصصان مجرب موسسه ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید و یا به مقالات ذیل مراجعه کنید :</div><div><br></div><div>- معرفی انواع شرکت های تجاری در ایران</div><div><br></div><div>- ثبت کدام نوع شرکت بهتر است؟</div><div><br></div><div>- ثبت شرکت در بومهن</div><div><br></div><div>برای ثبت شرکت تضامنی در بومهن در ابتدا باید با این نوع شرکت آشنا شویم:</div><div>معرفی شرکت تضامنی</div><div>شرکت تضامنی ، جزو شرکت هایی است که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه نبوده ، بلکه چون به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود ، " مسئولیت نامحدود " داشته و شرکاء ، مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت علاوه بر سرمایه آن می باشند. شرکت تضامنی از حیث اعتبار ، در راس تمام شرکت ها قرار دارد و بیشتر ، شرکت خانوادگی است که بین اقرباء نزدیک تشکیل می شود.&nbsp;</div><div><br></div><div>شرکت تضامنی را ماده " 115 " قانون تجارت چنین تعریف کرده است : " شرکت تضامنی ، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص، برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است . هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث ، کان لم یکن خواهد بود .&nbsp;</div><div><br></div><div>اسم شرکت تضامنی</div><div>شرکت تضامنی باید دارای اسم مخصوصی باشد. ماده 117 قانون تجارت در رابطه با اسم شرکت تضامنی چنین مقرر داشته است :&nbsp;</div><div><br></div><div>" در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت ، مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ، عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( و برادران ) قید شود ".&nbsp;</div><div><br></div><div>مدیران شرکت تضامنی</div><div>طبق ماده 120 قانون تجارت در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج از شرکت به سمت مدیری انتخاب نمایند.&nbsp;</div><div><br></div><div>بنابراین در شرکت تضامنی برخلاف شرکت های سهامی نیازی به تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی و تشکیل هیئت مدیره نیست و شرکت با انتخاب یک مدیر نیز اداره می شود.&nbsp;</div><div><br></div><div>در اغلب شرکت های تضامنی طرز تعیین مدیران شرکت به اساسنامه محول می گردد و شرایط نصب و عزل و اکثریتی که برای تعیین مدیر لازم است در اساسنامه معین می شود که مدت انتخاب دوره مدیریت می تواند برای مدت معین یا نامعین باشد.&nbsp;</div><div><br></div><div>نحوه راه اندازی شرکت تضامنی در بومهن</div><div>شرکت تضامنی حداقل از " دو " شریک تشکیل می شود. تاسیس شرکت تضامنی با تنظیم شرکتنامه که به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شرکت ها موجود می باشد صورت می گیرد . در شرکتنامه مذکور باید نام ، نوع ، موضوع شرکت و مرکز اصلی و نشانی کامل ، همچنین اسامی شرکاء یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها و غیره قید گردد.&nbsp;</div><div><br></div><div>برای تشکیل شرکت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی باشد باید تقویم شده و تسلیم گردد.&nbsp;</div><div><br></div><div>به هنگام تاسیس شرکت ، اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آئین نامه داخلی شرکت می باشد ، توسط موسسین تنظیم می گردد.&nbsp;</div><div><br></div><div>سرمایه شرکت تضامنی</div><div>آورده های شرکاء که در مجموع ، سرمایه شرکت را تشکیل می دهند ممکن است از نوع وجه نقد یا غیرنقد و حتی فعالیت باشند. شرکاء باید هر آورده ای را که تعهد کرده اند به شرکت بیاورند. آورده های غیرنقدی ( مال ) ، باید تقویم و تسلیم شوند والا شرکت تشکیل نمی شود.&nbsp;</div><div><br></div><div>تقویم آورده های غیرپولی توسط خود شرکاء به عمل می آید و در شرکتنامه قید می شود.&nbsp;</div><div><br></div><div>قانونگذار ، حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت معین نکرده است و بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند مبلغ ناچیزی باشد. این سرمایه اولیه و ذخیره های آتی شرکت ، در مجموع دارایی شرکت را تشکیل می دهند که تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است.&nbsp;</div><div><br></div><div>سرمایه نقدی تعهد شده شرکت ، حتماَ باید با " پول " پرداخت گردد و پرداخت توسط سفته و یا چک ، پرداخت تلقی نمی شود ، مگر آنکه سفته یا چک وصول شده به حساب شرکت واریز شود.&nbsp;</div><div><br></div><div>مدارک ثبت شرکت تضامنی در بومهن</div><div>1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده</div><div><br></div><div>2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده</div><div><br></div><div>3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده</div><div><br></div><div>4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین</div><div><br></div><div>5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره</div><div><br></div><div>6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.</div><div><br></div><div>7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل</div><div><br></div><div>8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).</div><div><br></div><div>9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.</div><div><br></div><div>هزینه ثبت شرکت تضامنی در بومهن</div><div>هزینه تمام شده شرکت تضامنی را عوامل متعددی مانند هزینه های مربوط به شرکتنامه ، هزینه های مربوط به تعیین نام ، هزینه پاکت و پوشه و ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت ها ، هزینه انتشار در روزنامه محلی و روزنامه رسمی ، هزینه های مربوط به تشکیل پرونده مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجاری مشخص می سازد.&nbsp;</div><div><br></div><div>هرچقدر سرمایه و موضوع شما بیشتر باشد قیمت ثبت شرکت شما نیز افزایش خواهد یافت.</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div> text/html 2019-12-24T12:10:57+01:00 www.pelak001.ir zohre zohreh با نکات مهم در ثبت بین المللی علامت تجاری آشنا شوید http://www.pelak001.ir/post/96 <div>&nbsp;</div><div>اقتصاد دنیا به سرعت به سوی جهانی شدن پیش می رود . جهانی شدن فرآیندی است که قانونمندی های خاص خود را دارد و کشورهایی که به این جریان پر تلاطم می پیوندند در تعیین مقررات و سیاست گذاری ها ایفای نقش کرده و از منافع آن بهره مند می شوند. اما کشورهایی که خود را از حوزه جهانی شدن اقتصاد دور نگاه می دارند، قادر نخواهند بود به سهم عادلانه خود در آن دست یابند.</div><div><br></div><div>ظهور نظام حمایت از مالکیت فکری، پیشرفت بزرگی در تحول اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد. امروزه این نظام به عنوان بستری ضروری برای توسعه شناخته می شود. مالکیت فکری ، مشتمل بر مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است که یکی از موضوعات اصلی مالکیت صنعتی، " علائم تجاری " می باشد.</div><div><br></div><div>علامت تجاری هر نشانه ای است که اطلاعات لازم را در مورد هویت کالا ، منشاء تولید کالا و تفاوت آن با کالاهای تولیدکنندگان دیگر به مشتریان ارائه می دهد. کارکردهای علائم تجاری باعث شده است که این علائم در زمره سرمایه های با ارزش تجار و تولیدکنندگان قرار بگیرد.</div><div><br></div><div>با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله به بررسی " مهم ترین نکات در ثبت بین المللی علائم تجاری " می پردازیم. شایان ذکر است، خوانندگان محترم ، جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مطالعه نمایند :</div><div><br></div><div>- مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری</div><div><br></div><div>- ثبت برند بین المللی</div><div><br></div><div>- خدمات تخصصی ثبت شرکت فکر برتر</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>ثبت بین المللی علامت تجاری و نکات آن</div><div>- ثبت علامت تجاری بین المللی، مالک آن را از حمایت های قانونی برخوردار می سازد و وی می تواند برای متمایز نمودن کالا یا خدمات خود از آن استفاده نموده و یا در ازاء اخذ وجه ، شخص دیگری را مجاز به استفاده از این علامت خاص بنماید. در واقع حق استفاده انحصاری از علامت ثبت شده جهت استفاده بر روی محصولات و خدمات مورد نظر و یا ارائه مجوز استفاده از آن به دیگری، صرفاَ در اختیار صاحب علامت می باشد.</div><div><br></div><div>- تعداد علائم قابل ثبت در سطح جهان تقریباَ نامحدود هستند و مطابق با قانون مصوب کشورها ، علامت تجاری ممکن است متشکل از یک یا چند حرف ، کلمه ، حرف یا عدد باشد .</div><div><br></div><div>- ویژگی عمده علامت تجاری این است که باید وجه تمایز داشته و در عین ابتکاری و جدید بودن، باعث ایجاد اشتباه در نظر مشتری نیز نشود.</div><div><br></div><div>- برخی از علائم با وجود داشتن ویژگی های فوق قابلیت ثبت ندارد. از جمله آن ها علائمی است که مخالف نظم عمومی اخلاق حسنه بوده و یا با منافع عمومی در تعارض باشد.</div><div><br></div><div>- کنوانسیون پاریس قدیمی ترین قرارداد بین المللی در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی است که در توسعه صنعت و اقتصاد جهانی نقش فعال و موثری داشته و با وجود سابقه 120 ساله ای که دارد همچنان نقش موثری در گسترش و حمایت از مالکیت صنعتی و از جمله حقوق علائم تجاری ایفا می کند.</div><div><br></div><div>امتیاز کنوانسیون پاریس نسبت به سایر عهدنامه های بین المللی، این است که بر طبق آن اتباع خارجی بر اساس قاعده " رفتار ملی " و " حق تقدم " قادرند در سایر کشورهای عضو اتحادیه درخواست حمایت از مالکیت صنعتی ( و من جمله علائم تجاری ) را داشته باشند.</div><div><br></div><div>تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس جهت تسهیل روند ثبت بین المللی علائم تجاری و تحصیل حقوق ناشی از آن ، اتحادیه های بین المللی را در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تعریف نموده اند. این سیستم تحت مقررات دو معاهده یعنی موافقتنامه مادرید (1891) و پروتکل مادرید (1989) قرار دارد.</div><div><br></div><div>- امتیاز استفاده از سیستم مادرید در ساده ، ارزان و موثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجاری در کشورهای متعدد محقق می شود. به موجب این سیستم علامت تجاری با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد مسیر بین المللی خود می شود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول با ثبت ملی در اداره مربوطه در کشور مبدا صورت می گیرد و سپس به صورت خودکار با تعیین کشورهای مورد نظر، در سطح بین المللی انجام می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 به این سیستم ملحق شده است.</div><div><br></div><div>- الحاق به سیستم مادرید قیمت گرانبهایی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به وجود آورده است تا بتوانند با کم ترین هزینه ، حمایت دولت های بسیاری را از علائم کالاها و خدمات صادراتی به دست آورند.</div><div><br></div><div>- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی ثبت و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ( از جمله علائم تجاری ) در کشور می باشد.</div><div><br></div><div>- هزینه ثبت بین المللی برند برحسب فرانک سوئیس محاسبه می شود و پس از بررسی و تایید فرم اظهارنامه ثبت بین المللی توسط اداره ثبت علائم تجاری از متقاضی درخواست خواهد شد تا هزینه مزبور را به حساب WIPO واریز نماید. جهت محاسبه هزینه ثبت المللی طبق مشخصات مندرج در تصدیق ثبت داخلی از قبیل تعداد طبقات ، رنگی یا سیاه سفید بودن علامت می توانید با مراجعه به آدرس اینترنتی مرجع مربوطه در کشور مورد نظر و انتخاب درخواست اقدام فرمایید.</div><div><br></div><div>- ثبت بین المللی باید هر 10 سال یکبار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود.</div><div><br></div><div>- موافتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPs) یکی از سه رکن اصلی موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت (WTO) است که از شروط پیوستن به این سازمان نیز پذیرش این موافقتنامه می باشد. این موافقتنامه جامع ترین و کاملترین مقررات در خصوص مالکیت فکری و من جمله علائم تجاری می باشد. از جمله ویژگی های این موافقتنامه مربوط به ساز و کار حل اختلاف می باشد. طبق مفاد این موافقتنامه در صورتیکه یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت ادعا نماید که عضو دیگری تعهدات خود را در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری نقض کرده است موضوع به رکن اختلاف سازمان جهانی تجارت ارجاع داده می شود و در آن جا رای نهایی صادر و عضو محکوم علیه ملزم به اجرای رای می باشد.</div><div><br></div><div>- اکثر مقررات ایران در خصوص حمایت از علائم تجاری با مقررات موافقتنامه TRIPs همخوانی دارد.</div><div><br></div><div>- ایران اخیرا ( در سال 1380 ) به عضویت سازمان جهانی فکری WIPO درآمده که قبلاَ 177 کشور به عضویت این سازمان جهانی درآمده بودند. از زمان عضویت ایران در این سازمان ، گام های بسیار مثبت و سازنده ای در زمینه های مختلف حقوق مالکیت فکری در کشور برداشته شده است و زمینه تحول این رشته از حقوق و الحاق ایران به موافقتنامه های ناظر بر حمایت از مالکیت فکری فراهم شده است.</div><div><br></div><div>- تهیه پیش نویس " طرح قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی ، علائم و نام های تجاری " ، توسعه منابع انسانی و افزایش مهارت کار پرسنل اداره مالکیت صنعتی، تاسیس رشته حقوق مالکیت فکری در دانشگاه های کشور ، تمهیدات اتصال اداره مالکیت صنعتی به wiponet و برگزاری سمینارها و همایش های مختلف در زمینه های مختلف حقوق مالکیت فکری، از جمله اقداماتی بوده است که در جهت توسعه نظام حقوق مالکیت فکری در کشور صورت پذیرفته است.</div><div><br></div> text/html 2019-12-02T12:53:42+01:00 www.pelak001.ir zohre zohreh مراحل راه اندازی و تشکیل شرکت تعاونی http://www.pelak001.ir/post/94 <div><br></div><div>به طور کلی هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.</div><div>برای تشکیل یک شرکت تعاونی می بایست مراحلی را طی نمود که طی نمودن این مراحل مستلزم وجود عواملی است مانند عضو ، سرمایه ، هیئت موسس و غیره که در ذیل، به ذکر آن ها می پردازیم. قبل از هر چیز، لازم به یادآوری است شما عزیزان می توانید کلیه سوالات خود را راجع به نحوه ی تشکیل و ثبت شرکت تعاونی از مشاوران ما در ثبت شرکت نیک بپرسید.</div><div><br></div><div>تشکیل شرکت های تعاونی</div><div>الف ) اقدامات مقدماتی</div><div>اولین اقدام برای تشکیل شرکت تعاونی این است که عده ای از علاقه مندان به تشکیل شرکت تعاونی که نباید از 7 نفر کمتر باشند باید یک جمعی را به عنوان موسسین تشکیل دهند که به آن ها هیئت موسس گویند. این هیئت باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تعاونی ها مدارکی را برای تشکیل و ثبت شرکت آماده و تحویل وزارت تعاون دهند. این هیئت دارای وظایفی است که عبارتند از :</div><div>_ تهیه اساسنامه و تکمیل و پیشنهاد آن به اولین مجمع عمومی عادی برای بررسی و تصویب ؛</div><div>_ دعوت از افراد واجد شرایط، جهت عضویت در تعاونی مربوط ؛</div><div>_ تشکیل دادن اولین مجمع عمومی عادی برای بررسی و تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت طبق اساسنامه مصوب و انجام سایر وظایف مربوط ؛</div><div>_ موسسان تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند در صورت نیاز باید در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون استان دایر می کند ، شرکت کنند.</div><div>بنابراین هیئت موسس برای تقاضای موافقت تشکیل شرکت تعاونی پس از تهیه اساسنامه و دعوت افراد واجد الشرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی برای بررسی و تصویب آن ، اساسنامه را با یک طرحی به عنوان طرح توجیهی یا طرح پیشنهادی تهیه کند که مشتمل بر لزوم تاسیس شرکت تعاونی باشد. همچنین هیئت موسس باید نماینده تام الاختیاری را طی صورتجلسه برای معرفی به وزارت تعاون تعیین کند سپس به همراه تقاضای موافقت به وزارت تعاون ارائه دهد. وزارت تعاون موافقت خود را با تشکیل یا عدم تشکیل شرکت تعاونی اعلام می دارد و چنانچه موافقت خود را برای تشکیل شرکت اعلام دارد مراحل بعدی باید صورت گیرد.</div><div>ب) اقدامات پس از موافقت تشکیل شرکت</div><div>وزارت تعاون پس از دریافت درخواست هیئت موسس و مدارک لازم ، آن ها را بررسی می نماید و در صورت پذیرفته شدن درخواست موافقتنامه تشکیل شرکت تعاونی را صادر می نماید و نمونه اساسنامه و فرم های مورد نیاز را در اختیار نماینده هیئت موسس قرار می دهد که پس از دریافت آن باید اقدامات ذیل را انجام دهد :</div><div>1. اخذ مجوز فعالیت شرکت تعاونی</div><div>2. تدوین اساسنامه به جهت تصویب اعضاء</div><div>3. افتتاح حساب بانکی</div><div>4. دعوت از افراد واجد الشرایط مندرج در اساسنامه ( شرایط عمومی و اختصاصی )</div><div>5. تطبیق شرایط داوطلبان با اساسنامه</div><div>6. دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی آورده های غیرنقدی</div><div>7. انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی</div><div>8. قبول درخواست داوطلبان نامزدی عضویت در هیئت موسس و سمت بازرس</div><div>9. ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی</div><div>10. درخواست عضو ناظر برای حضور در جلسه اولین مجمع عمومی عادی</div><div>11. تهیه و تنظیم فرم های درخواست عضویت و تعهد به رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اساسنامه.</div><div>12. تهیه اوراق خرید سهام.</div><div>ج) اقدامات در برگزاری اولین مجمع عمومی عادی</div><div>1. تهیه دعوت نامه یا آگهی دعوت مجمع عمومی عادی</div><div>2. انتشار دعوت نامه از طریق درج یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی</div><div>3. برگزاری مجمع عمومی عادی</div><div>4. اعلام گزارش هیئت موسس</div><div>5. بررسی تصویب اساسنامه شرکت تعاونی</div><div>6. انتخاب اولین هیئت موسس و اولین بازرس یا بازرسان شرکت تعاونی</div><div>7. ختم وظایف هیئت موسس</div><div>8. تنظیم صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی</div><div>9. ارسال صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی به اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی جهت ارسال به اداره ثبت شرکت ها</div><div><br></div><div>ارکان شرکت تعاونی</div><div>ارکان شرکت تعاونی یعنی ارکانی که در پیشبرد فعالیت ها و اهداف شرکت های تعاونی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و موجب می گردد که شرکت تعاونی به نحو مطلوب تصمیم گیری ، اداره و نظارت گردد. مطابق ماده 29 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ، ارکان شرکت تعاونی به سه مورد تقسیم شده است :</div><div>1. مجمع عمومی</div><div>2. هیئت مدیره</div><div>3. بازرس یا بازرسان</div><div>سوالات خود را از ما بپرسید.</div> text/html 2019-12-02T12:53:06+01:00 www.pelak001.ir zohre zohreh مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی http://www.pelak001.ir/post/93 <div><br></div><div>ماده 141 قانون تجارت در تعریف شرکت های مختلط غیرسهامی چنین مقرر می دارد :</div><div>شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.</div><div>این شرکت به طور همزمان و توامان از یک سو و برای عده ای ، برخی از اوصاف و مزیت های شرکت تضامنی را دارا است و از سوی دیگر و برای عده ای دیگر، اوصاف و مزیت های شرکت با مسئولیت محدود را دارا می باشد. این نوع شرکت از قدیم الایام برای کسانی که صاحب سرمایه بودند اما نمی توانستند رسماَ تجارت کنند و سرمایه خود را در اختیار کسانی که هم رسماَ می توانستند تجارت کنند و هم بصیر و مطلع بودند رایج بوده است تا حاصل منافع بین آن ها تقسیم گردد.</div><div><br></div><div>مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی به قرار ذیل است :</div><div>_ دو نسخه اظهارنامه به امضای شرکا</div><div>_ دو نسخه شرکتنامه به امضای کلیه شرکا</div><div>_ دو نسخه اساسنامه به امضای شرکا</div><div>_ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به امضای کلیه شرکا ( با معرفی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند )</div><div>_ فتوکپی شناسنامه شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی</div><div>_ اخذ مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه در صورت نیاز</div><div><br></div><div>در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی&nbsp; توجه به نکات ذیل ضروری است :</div><div>الف ) اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکاء ضامن باید قید شود.</div><div>در شرکت مختلط غیرسهامی نام شرکاء ضامن که دارای مسئولیت تضامنی می باشند یا لااقل نام یکی از شرکاء باید ذکر گردد و با اضافه نمودن ” و شرکاء ” معلوم می گردد که سایر شرکا ضامن هم مسئول پرداخت خسارات می باشند.</div><div>ب) تشکیل شرکت با تنظیم شرکتنامه انجام می گیرد.</div><div>در شرکت نامه حدود ، مشارکت ، وظایف، اختیارات و حقوق هر یک از شرکا قید می شود. در شرکت نامه باید اسامی شریک یا شرکا ضامن و مدیران شرکت قید گردد و بعد از ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها که در حکم دفتر اسناد رسمی است ، خلاصه ای از شرکت نامه در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج می گردد.</div><div>ج) اداره شرکت با شرکاء ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همانست که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.</div><div>در انتها خاطر نشان می شویم ، تمامی خدمات ثبتی شرکت ها به صورت ویژه و در سریع ترین زمان ممکن ، توسط متخصصان زبده ی&nbsp; ثبت شرکت نیک ارائه می گردد.</div><div>متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، با ما تماس حاصل فرمایند.</div> text/html 2019-11-24T12:07:33+01:00 www.pelak001.ir zohre zohreh نحوه ثبت تغییرات شرکت و صورت جلسه http://www.pelak001.ir/post/92 <div>برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد. شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.</div><div>چنانچه شرکتی قصد داشته باشد بطور همزمان چند تغییر در شرکت ایجاد کند مثلاَ تغییر آدرس، تغییر در سهام و… باید برای هر یک به طور جداگانه صورتجلسه تنظیم کند و برای هر کدام از آنها بطور مجزا پذیرش بگیرد&nbsp;</div><div><br></div><div>الزامات ثبت تغییرات شرکت بنا به ماده 200 ق.ت</div><div>الف- تغییر اساسنامه</div><div>ب- تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر</div><div>ج- انحلال شرکت ، حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.</div><div>د- تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت</div><div>ه- تغییر اسم شرکت</div><div>و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 ق.ت در ماده ی نهم نظامنامه قانون تجارت ، علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.</div><div><br></div><div>ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص</div><div>در مجمع فوق العاده و عادی در هر صورتجلسه ای یک فرمت اصلی وجود دارد و اینکه یک رئیس و دو ناظر و یک منشی می بایست داشته باشد. رئیس و دو ناظر باید از سهامدارهای شرکت باشد و منشی می تواند از بین سهامدارها نباشد اما رئیس و ناظرین الزاما می بایست از سهامدارهای شرکت باشند. هر صورتجلسه ای بعد از تنظیم می بایست ثبت اینترنتی شود در اداره ثبت شرکتها و صورتجلسه و مدارک لازم با توجه به نوع تغییرات پست شود و در نهایت اگهی و روزنامه رسمی شود.</div><div><br></div><div>ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود</div><div>شرکاء شرکت با مسوولیت محدود می توانند با اختیار حاصله از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات مذکور در ذیل اقدام نمایند. اکثر تغییراتی که در شرکت با مسوولیت محدود می تواند انجام شود عبارت است از :</div><div><br></div><div>تغییر نام شرکت</div><div>تغییر محل شرکت</div><div>تغییر موضوع شرکت و الحاق مواردی به موضوع شرکت</div><div>نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء</div><div>افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید</div><div>کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک</div><div>کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک</div><div>و…</div><div>واگذاری سهام و نقل و انتقال</div><div>فرد یا افرادی که موقع ثبت شرکت با هم شریک بوده&nbsp; و شرکت را به ثبت رسانده اند ممکن است در طول تاسیس منصرف شده و بخواهند از شرکت خارج شوند و یا اینکه شخص یا اشخاص دیگر را وارد شرکت کنند. یکی از اعضا تمام یا بعضی سهم خود را میتواند به شخصی داخل شرکت یا خارج از شرکت واگذار کند. میتواند تعداد سهام خود را کم کند یا اینکه کلا واگذار کند سهام را و از شرکت خارج شود. این مورد&nbsp; در قالب تغییرات&nbsp; به عنوان نقل و انتقال تحت شرایطی قابل انجام هست که مشاوران موسسه ثبت&nbsp; با تسلط به تمامی این موارد این مراحل را برای شما انجام می دهند.</div><div><br></div><div>بازرس</div><div>هنگام تاسیس شرکت در شرکت های سهامی خاص داشتن دو بازرس الزامی هست. یکی بازرس اصلی یکی هم بازرس علی البدل بازرسین نباید فامیل اعضا باشند بازرس یک سال اعتبار دارد و بعد از آن باید تمدید شود یا عوض شوند بازرسین تمدید یا تغییر بازرس در مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده انجام می شود صورتجلسه ای تنظیم و همه سهامدارها و بازرسین امضا می کنند و ثبت اینترنتی می شود در سامانه ثبت شرکتها و در نهایت اگهی و روزنامه می گردد.</div><div><br></div><div>حق امضا در ثبت تغییرات شرکت</div><div>زمان تاسیس&nbsp; یک شرکت&nbsp; سهامی خاص ، اشخاصی می بایست حق امضا داشته باشند در شرکت برای امضای قراردادها و امور مالی و بانکی لازم هست . حق امضا به چند صورت امکان پذیر هست ممکن است حق امضا&nbsp; مشترکا بین دو نفر از اعضا یا بین همه اعضا یا منفردا با یک شخص باشد یا اینکه با یک شخص باشد در غیابش با اشخاص دیگر باشد. گاهی حق امضایی که هنگام ثبت شرکت تعریف شده بنا به مصلحت شرکت و شرکا تغییر می کند&nbsp; شرکا هر زمان تصمیم به تغییر حق امضا داشته باشند با صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده این کارصورت می گیرد.</div><div><br></div><div>مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییرات حق امضا</div><div>1- کارت ملی کلیه اعضا</div><div><br></div><div>2- تعداد سهام افراد</div><div><br></div><div>3- کپی اساسنامه شرکت</div><div><br></div><div>4- اخرین روزنامه رسمی شرکت&nbsp;</div><div><br></div><div>الحاقیه یا تغییر موضوع ثبت تغییرات شرکت</div><div>زمان ثبت شرکت موضوع فعالیت شرکت باید مشخص شود تا شرکت به ثبت برسد اما بعد از تاسیس و در طول زمان ممکن است اعضا نتوانند در آن زمینه فعالیت داشته باشند دراین صورت می توانند موضوع فعالیت شرکت را تغییر بدهند یا اینکه با حفظ موضوع قبلی موضوعاتی الحاق و اضافه کنند به موضوع فعالیت قبلی موضوعات جدید هم نیازی نیست الزاما مرتبط با موضوع تاسیس باشد صورتجلسه در مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر موضوعات جدید تنظیم و با امضا همه شرکا ثبت اینترنتی شده تا موضوعات رسمی و به اداره ثبت شرکتها هم اعلام گردد.</div><div><br></div><div>مدارک مورد نیاز ثبت تغییرات موضوع شرکت</div><div>1- کارت ملی کلیه اعضا</div><div><br></div><div>2- تعداد سهام افراد</div><div><br></div><div>3- ارائه موضوع جدید</div><div><br></div><div>تغییر آدرس و ثبت تغییرات شرکت</div><div>برای تغییر ادرس چه داخل شهر چه خارج از همان شهر باید صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده تنظیم گردد کد پستی و نشانی از الزامات می باشد که کد پستی می بایست حتما صحیح&nbsp; باشد نحوه زدن صورتجلسه تغییر آدرس یکسان هست در هر دو حالت در مجمع عمومی فوق العاده صورتجلسه تنظیم می شود و پذیرش اینترنتی می شود و مدارک پست صورتجلسه می باشد و وکالت نامه در صورت ارائه وکیل تفاوت در دو مورد هست. یکی پذیرش اینترنتی که واحد ثبتی مورد نظر را می بایست انتخاب کنیم و دیگر اینکه شماره ثبت تغییر خواهد کرد در تغییر نشانی به شهر دیگر.</div><div><br></div><div>مدارک مورد نیاز ثبت تغییرات آدرس</div><div>1- آدرس و کد پستی جدید</div><div><br></div><div>2- تعداد سهام افراد</div><div><br></div><div>3- کارت ملی اعضا</div><div><br></div><div>به این صفحه رای دهید</div><div><br></div><div>لینک های مرتبط به این پست</div><div>تبلیغات گوگل ادوردز</div><div>به کسب و کار خود با انتخاب بهترین روش های تبلیغات رونق ببخشید</div><div>طرح رویا</div><div>خدمات طراحی سایت ، تبلیغات گوگل ، بهینه سازی سئو</div><div>تبلیغات گوگل ادوردز</div><div>رتبه 5 پیمانکاری</div><div>کلیه خدمات رتبه 5 پیمانکاران ، رتبه 5 ابنیه ، رتبه 5 راه و ساختمان</div><div>&nbsp;</div><div>ارائه دهنده کلیه خدمات ثبتی و رتبه بندی شرکت ها</div><div>رتبه 5 پیمانکاری</div><div><br></div> text/html 2019-11-24T12:06:34+01:00 www.pelak001.ir zohre zohreh نحوه ثبت تغییرات شرکت و صورت جلسه http://www.pelak001.ir/post/91 <div>برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد. شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.</div><div>چنانچه شرکتی قصد داشته باشد بطور همزمان چند تغییر در شرکت ایجاد کند مثلاَ تغییر آدرس، تغییر در سهام و… باید برای هر یک به طور جداگانه صورتجلسه تنظیم کند و برای هر کدام از آنها بطور مجزا پذیرش بگیرد&nbsp;</div><div><br></div><div>الزامات ثبت تغییرات شرکت بنا به ماده 200 ق.ت</div><div>الف- تغییر اساسنامه</div><div>ب- تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر</div><div>ج- انحلال شرکت ، حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.</div><div>د- تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت</div><div>ه- تغییر اسم شرکت</div><div>و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 ق.ت در ماده ی نهم نظامنامه قانون تجارت ، علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.</div><div><br></div><div>ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص</div><div>در مجمع فوق العاده و عادی در هر صورتجلسه ای یک فرمت اصلی وجود دارد و اینکه یک رئیس و دو ناظر و یک منشی می بایست داشته باشد. رئیس و دو ناظر باید از سهامدارهای شرکت باشد و منشی می تواند از بین سهامدارها نباشد اما رئیس و ناظرین الزاما می بایست از سهامدارهای شرکت باشند. هر صورتجلسه ای بعد از تنظیم می بایست ثبت اینترنتی شود در اداره ثبت شرکتها و صورتجلسه و مدارک لازم با توجه به نوع تغییرات پست شود و در نهایت اگهی و روزنامه رسمی شود.</div><div><br></div><div>ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود</div><div>شرکاء شرکت با مسوولیت محدود می توانند با اختیار حاصله از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات مذکور در ذیل اقدام نمایند. اکثر تغییراتی که در شرکت با مسوولیت محدود می تواند انجام شود عبارت است از :</div><div><br></div><div>تغییر نام شرکت</div><div>تغییر محل شرکت</div><div>تغییر موضوع شرکت و الحاق مواردی به موضوع شرکت</div><div>نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء</div><div>افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید</div><div>کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک</div><div>کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک</div><div>و…</div><div>واگذاری سهام و نقل و انتقال</div><div>فرد یا افرادی که موقع ثبت شرکت با هم شریک بوده&nbsp; و شرکت را به ثبت رسانده اند ممکن است در طول تاسیس منصرف شده و بخواهند از شرکت خارج شوند و یا اینکه شخص یا اشخاص دیگر را وارد شرکت کنند. یکی از اعضا تمام یا بعضی سهم خود را میتواند به شخصی داخل شرکت یا خارج از شرکت واگذار کند. میتواند تعداد سهام خود را کم کند یا اینکه کلا واگذار کند سهام را و از شرکت خارج شود. این مورد&nbsp; در قالب تغییرات&nbsp; به عنوان نقل و انتقال تحت شرایطی قابل انجام هست که مشاوران موسسه ثبت&nbsp; با تسلط به تمامی این موارد این مراحل را برای شما انجام می دهند.</div><div><br></div><div>بازرس</div><div>هنگام تاسیس شرکت در شرکت های سهامی خاص داشتن دو بازرس الزامی هست. یکی بازرس اصلی یکی هم بازرس علی البدل بازرسین نباید فامیل اعضا باشند بازرس یک سال اعتبار دارد و بعد از آن باید تمدید شود یا عوض شوند بازرسین تمدید یا تغییر بازرس در مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده انجام می شود صورتجلسه ای تنظیم و همه سهامدارها و بازرسین امضا می کنند و ثبت اینترنتی می شود در سامانه ثبت شرکتها و در نهایت اگهی و روزنامه می گردد.</div><div><br></div><div>حق امضا در ثبت تغییرات شرکت</div><div>زمان تاسیس&nbsp; یک شرکت&nbsp; سهامی خاص ، اشخاصی می بایست حق امضا داشته باشند در شرکت برای امضای قراردادها و امور مالی و بانکی لازم هست . حق امضا به چند صورت امکان پذیر هست ممکن است حق امضا&nbsp; مشترکا بین دو نفر از اعضا یا بین همه اعضا یا منفردا با یک شخص باشد یا اینکه با یک شخص باشد در غیابش با اشخاص دیگر باشد. گاهی حق امضایی که هنگام ثبت شرکت تعریف شده بنا به مصلحت شرکت و شرکا تغییر می کند&nbsp; شرکا هر زمان تصمیم به تغییر حق امضا داشته باشند با صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده این کارصورت می گیرد.</div><div><br></div><div>مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییرات حق امضا</div><div>1- کارت ملی کلیه اعضا</div><div><br></div><div>2- تعداد سهام افراد</div><div><br></div><div>3- کپی اساسنامه شرکت</div><div><br></div><div>4- اخرین روزنامه رسمی شرکت&nbsp;</div><div><br></div><div>الحاقیه یا تغییر موضوع ثبت تغییرات شرکت</div><div>زمان ثبت شرکت موضوع فعالیت شرکت باید مشخص شود تا شرکت به ثبت برسد اما بعد از تاسیس و در طول زمان ممکن است اعضا نتوانند در آن زمینه فعالیت داشته باشند دراین صورت می توانند موضوع فعالیت شرکت را تغییر بدهند یا اینکه با حفظ موضوع قبلی موضوعاتی الحاق و اضافه کنند به موضوع فعالیت قبلی موضوعات جدید هم نیازی نیست الزاما مرتبط با موضوع تاسیس باشد صورتجلسه در مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر موضوعات جدید تنظیم و با امضا همه شرکا ثبت اینترنتی شده تا موضوعات رسمی و به اداره ثبت شرکتها هم اعلام گردد.</div><div><br></div><div>مدارک مورد نیاز ثبت تغییرات موضوع شرکت</div><div>1- کارت ملی کلیه اعضا</div><div><br></div><div>2- تعداد سهام افراد</div><div><br></div><div>3- ارائه موضوع جدید</div><div><br></div><div>تغییر آدرس و ثبت تغییرات شرکت</div><div>برای تغییر ادرس چه داخل شهر چه خارج از همان شهر باید صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده تنظیم گردد کد پستی و نشانی از الزامات می باشد که کد پستی می بایست حتما صحیح&nbsp; باشد نحوه زدن صورتجلسه تغییر آدرس یکسان هست در هر دو حالت در مجمع عمومی فوق العاده صورتجلسه تنظیم می شود و پذیرش اینترنتی می شود و مدارک پست صورتجلسه می باشد و وکالت نامه در صورت ارائه وکیل تفاوت در دو مورد هست. یکی پذیرش اینترنتی که واحد ثبتی مورد نظر را می بایست انتخاب کنیم و دیگر اینکه شماره ثبت تغییر خواهد کرد در تغییر نشانی به شهر دیگر.</div><div><br></div><div>مدارک مورد نیاز ثبت تغییرات آدرس</div><div>1- آدرس و کد پستی جدید</div><div><br></div><div>2- تعداد سهام افراد</div><div><br></div><div>3- کارت ملی اعضا</div><div><br></div><div>به این صفحه رای دهید</div><div><br></div><div>لینک های مرتبط به این پست</div><div>تبلیغات گوگل ادوردز</div><div>به کسب و کار خود با انتخاب بهترین روش های تبلیغات رونق ببخشید</div><div>طرح رویا</div><div>خدمات طراحی سایت ، تبلیغات گوگل ، بهینه سازی سئو</div><div>تبلیغات گوگل ادوردز</div><div>رتبه 5 پیمانکاری</div><div>کلیه خدمات رتبه 5 پیمانکاران ، رتبه 5 ابنیه ، رتبه 5 راه و ساختمان</div><div>&nbsp;</div><div>ارائه دهنده کلیه خدمات ثبتی و رتبه بندی شرکت ها</div><div>رتبه 5 پیمانکاری</div><div><br></div> text/html 2019-11-05T09:02:54+01:00 www.pelak001.ir zohre zohreh ثبت ادغام و انحلال و تصفیه http://www.pelak001.ir/post/90 <div>الف – ادغام شرکت های تعاونی :</div><div>ادغام در لغت به معنای فراگرفتن چیزی چیز دیگر را ، درهم کردن، درآوردن چیزی در چیزی دیگر، حرفی را در حرف دیگر درآوردن است. در اصطلاح ادغام دو یا چند شرکت وقتی حاصل می شود که یا شرکتی شرکت دیگر را امحاء و در خود حل کند یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی از آن ها به وجود آید. ادغام از اموری است که تصمیم گیری درباره آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است . تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می شود. ( ماده 37 قانون شرکت های تعاونی ).</div><div>ادغام شرکت های تعاونی بر اساس شرایط ذیل صورت می گیرد :</div><div>1. تصویب مجامع عمومی فوق العاده</div><div>لازم است مجمع عمومی فوق العاده هر یک از شرکت های تعاونی داوطلب ادغام ، به طور جداگانه ادغام آن را با شرکت یا شرکت های تعاونی مورد نظر تصویب کند.</div><div>2. بیشتر نبودن مجموع زیان انباشته</div><div>هنگام ادغام ، مجموع زیان انباشته شرکت های تعاونی داوطلب نباید از مجموع سرمایه ، ذخیره های قانونی و اندوخته های احتیاطی آنان بیشتر باشد. منظور از زیان انباشته مجموع زیان هایی است که در سال های مختلف به شرکت تعاونی وارد شده است.</div><div>3. موافقت منابع سرمایه گذار و مشارکت کننده</div><div>در صورتی که ادغام ، مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و تسهیلات و سرمایه گذاری و مشارکت باشد ، موافقت منابع یاد شده ، شرط دیگر ادغام است.</div><div>4. تایید وزارت تعاون</div><div>وزارت تعاون حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت مدارک تصویب ادغام در مجامع عمومی فوق العاده شرکت های تعاونی ، نظر خود را درباره تایید یا رد ادغام و انطباق یا عدم انطباق نحوه تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و تصمیم های اتخاذ شده درباره ادغام ، با اساسنامه آن ها و مقررات قانونی به شرکت های تعاونی مربوط ابلاغ می کند. در صورتی که وزارت تعاون درخواست ادغام را رد کند ، موضوع ادغام منتفی خواهد بود.</div><div>5. ثبت در مرجع ثبت شرکت ها</div><div>در صورت تایید شدن ادغام از طرف وزارت تعاون ، مجمع عمومی مشترک شرکت های تعاونی در شرف ادغام ، ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تایید وزارت تعاون تشکیل می شود. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی که با هم ادغام شده اند به همراه مدارک مربوطه می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع کلیه اعضا و بستانکاران رسد. ( مستفاد از ماده 53)</div><div>مدارکی که اولین هیئت مدیره شرکت تعاونی جدید باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند به قرار ذیل است :</div><div>_ صورت جلسه هر یک از مجامع عمومی فوق العاده شرکت های تعاونی ادغام شده دایر بر موافقت آن ها با ادغام ؛</div><div>_ اساسنامه مصوب مجمع عمومی مشترک ؛</div><div>_ موافقتنامه وزارت تعاون با ادغام ؛</div><div>_ صورت جلسه مجمع عمومی مشترک دایر بر ادغام و قبولی تعدات و بدهی های شرکت های ادغام شده ، تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ؛</div><div>_ صورت جلسه اولین جلسه هیئت مدیره ؛</div><div>_ اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ، اعم از اصلی و علی البدل و قبولی آن ها ؛</div><div>_ اسم و مشخصات مدیر عاملی که هیئت مدیره برای شرکت تعاونی جدید تعیین کرده است.</div><div>ب- انحلال و تصفیه :</div><div>به موجب ماده 36 قانون شرکت های تعاونی، انحلال شرکت از وظایف مجمع عمومی فوق العاده است.</div><div>شرکت یا اتحادیه تعاونی در موارد ذیل منحل می شود :</div><div>– تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ؛</div><div>– کاهش تعداد اعضا از نصاب مقرر ؛</div><div>– انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه ؛</div><div>– توقف فعالیت بیش از یک سال ، بدون عذر موجه ؛</div><div>– عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط ؛</div><div>– ورشکستگی</div><div>تبصره: کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن مسترد گردد.</div><div>در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری ها سپرده است،&nbsp; عمل نماید. ( ماده 56 قانون شرکت های تعاونی ).</div><div>تصفیه و تقسیم دارایی شرکت ، از نتایج انحلال شرکت است. تصفیه به معنی تفریق حساب و تعیین بدهکاری و بستانکاری است، که در نتیجه تصفیه، رقم قطعی مبالغ بده و بستان مشخص و پا به پا می شود.در شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده آخرین مدیران شرکت است، مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.</div><div>هرگاه انحلال شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برابر ضوابط مربوط انجام گرفته باشد، و یا این که وزارت تعاون در حدود صلاحیت قانونی خود رای به انحلال آن داده باشد، ظرف مدت یک ماه سه نفر را جهت تصفیه امور تعاونی تعیین و به اداره ثبت محل معرفی خواهد نمود. تا برابر ضوابط و مقررات مربوط در مورد تصفیه تعاونی اقدام لازم را به عمل آورند.</div><div>اما در مواردی که انحلال شرکت تعاونی به جهات دیگری که اشاره گردید، صورت گرفته باشد، تصفیه آن و نحوه تصفیه برابر قانون تجارت است.</div><div>سوالات خود را از ما بپرسید.</div> text/html 2019-11-04T08:47:03+01:00 www.pelak001.ir zohre zohreh ثبت شرکت حمل و نقل هوایی http://www.pelak001.ir/post/88 <div><br></div><div>&nbsp;</div><div>حمل و نقل در امر تجارت نقش مهمی دارد و طبیعی است بدون آن تجارت ممکن نیست. حمل و نقل از راه خشکی و دریا از زمان قدیم معمول بوده و با گذشت زمان تکامل یافته تا به پایه امروز رسیده است.</div><div>امروزه موضوع حمل و نقل از مسائل بسیار مهم می باشد؛ زیرا برای تجارت کالا یگانه وسیله ارسال و دریافت است و در امر سیاحت نیز نقش عمده دارد. به همین دلیل شرکت های بزرگ هواپیمایی، اتوبوسرانی، ترموا و غیره تشکیل شده که مخصوصاَ دخالت زیادی در زندگی روزمره انسان دارند و قاعدتاَ باید تحت نظم معینی درآیند.</div><div>انواع حمل و نقل را می توان به حمل و نقل دریایی، هوایی و جاده ای تقسیم نمود. محموله های فوری، فاسد شدنی، سبک و قیمتی و نسبتاً کوچک بیشتر در بخش حمل و نقل هوایی جا به جا می شوند. بنابراین، شرکت ها حمل و نقل هوایی نقش بسزایی در حمل و نقل هوایی دارند. به موجب ماده 1 دستورالعمل اجرایی و ضوابط تأسیس شرکت ها و یا مؤسسات حمل و نقل هوایی، شرکت یا موسسه حمل و نقل هوایی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که بر طبق ماده 17 قانون هواپیمایی کشوری پس از تایید شورایعالی کشوری از جهت انطباق با مصالح کشور، با دارا بودن شرایط ذیل به تصدی حمل و نقل هوایی، بار و مسافر طبق قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری مبادرت ورزد.</div><div>شرایط داوطلبان پروانه تصدی حمل و نقل هوایی در مورد اشخاص حقیقی و یا موسسین حقوقی به شرح ذیل می باشد:</div><div>الف. تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران</div><div>ب. نداشتن محکومیت جزایی موثر که مانع از برخورداری از حقوق اجتماعی باشد.</div><div>ج. در اختیار داشتن سرمایه، امکانات و تجهیزات کافی به تشخیص شورایعالی هواپیمایی کشوری که سرمایه نقدی آن نباید کمتر از دو میلیارد ریال تامین و پرداخت شده باشد.</div><div>د. تعهد پذیرش مقررات هواپیمایی کشوری</div><div>وفق ماده 7 آیین نامه نامبرده، مدیر عامل شرکت یا مدیر اجرایی موسسه، علاوه بر شرایط فوق می بایست دارای شرایط ذیل باشد.</div><div>1. داشتن تابعیت ایران</div><div>2. حداقل سن برای ثبت این نوع شرکت،&nbsp; 25 سال سن می باشد.</div><div>3. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم ( برای مردان )</div><div>4. داشتن تاییدیه صلاحیت ( امنیتی – سیاسی )</div><div>5. آشنایی به یکی از زبان های مورد عمل ایکائو ( ترجیحاً انگلیسی)</div><div>6. داشتن حداقل 5 سال سابقه کار در امور تخصصی (فنی – عملیاتی – بازرگانی) هواپیمایی.</div><div>چنانچه متقاضی شرایط لازم را از دست بدهد با توجه به ضوابط دستورالعمل نامبرده مراتب لغو پروانه از طریق سازمان هواپیمایی کشوری به وی ابلاغ خواهد شد.</div><div><br></div><div>مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت حمل و نقل هوایی :</div><div>1. تحویل سه نسخه فرم درخواست ثبت شرکت حمل و نقل هوایی</div><div>2. ارائه دو نسخه اساسنامه مورد تصویب شرکت حمل و نقل هوایی</div><div>3. اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی متقاضی</div><div>4. اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم</div><div>5. ارائه چهار قطعه عکس سه در چهار و پنج قطعه عکس شش در چهار</div><div>6. ارائه کپی برابر اصل مدرک ایثارگری در صورت داشتن</div><div>7. کپی گذرنامه متقاضی و همسر از صفحات 2 تا 9 (در صورت دارا بودن، یک سری)</div><div>8. دو سری اصل و کپی شناسنامه از تمامی صفحات</div><div>9.تحویل صورتجلسه اولین هیات مدیره مبنی بر انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی هیات مدیره شرکت حمل و نقل هوایی</div><div>10. پرداخت کلیه سرمایه شرکت طبق اساسنامه شرکت</div><div>11. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر</div><div><br></div><div>&nbsp;</div> text/html 2019-11-03T08:57:48+01:00 www.pelak001.ir zohre zohreh پیشینه تاریخی شرکت ها و اشخاص حقوقی http://www.pelak001.ir/post/86 <div><br></div><div>&nbsp;</div><div>{ ثبت شرکت نیک ، ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبتی و حقوقی }</div><div>از زمان های بسیار قدیم، افراد بشر با جمع کردن سرمایه و تلاش خود با سرمایه و تلاش دیگران به منظور رسیدن به بازدهی اقتصادی بیشتر آشنا بوده اند . در آن زمان شرکت بیشتر جنبه خانوادگی و اعتماد به یکدیگر را داشته و حوزه عمل آن ها محدود بوده است.</div><div><br></div><div><br></div><div>در خصوص پیشینه تاریخی شرکت ها، و این که اول بار در چه کشوری و چه زمانی تشکیل شده اند تاریخ دقیقی وجود ندارد. اما آن چه مسلم است، از دیرباز کسانی که با تجارت آشنا شده اند، مشارکت را نیز مدنظر قرار داده، به تاسیس شرکت اقدام نموده اند. در تمدن بابل، حمورابی ششمین پادشاه آن سرزمین در سال های 2067- 2025 قبل از میلاد، دستور گردآوری و تدوین قوانینی موسوم به مجمع القوانین حمورابی را صادر کرده و در آن به موضوع شرکت ها و تنظیم قراردادها پرداخته است. چینی ها از 4500 سال قبل از تولد مسیح با امر بیمه و در نتیجه، مشارکت در جبران خسارت و تشکیل شرکت هایی بدین منظور آشنا بوده اند. در ایران با وجود آن که قانون مدنی ایران پس از قانون تجارت، یعنی در سال 1313 شمسی به تصویب رسیده است ، در مبحث شرکت ها به مقررات قانون تجارت در خصوص شرکت های تجاری اشاره ای نکرده است. نخستین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده، قانون 25 دلو 1303 است. بعد از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید. در تاریخ 11/ 3/ 1310 قانون ثبت شرکت ها به تصویب رسید که پاره ای از موادش در تاریخ 30/ 12/ 1362 اصلاح گردید.</div><div>&nbsp;</div><div>تجار و معاملات تجاری ، دفاتر تجاری، دفتر ثبت تجاری، شرکت های تجاری ، بروات تجاری و چک، دلالی ، حق العمل کاری ، قرارداد حمل و نقل ، قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان تجاری ، ضمانت ، ورشکستگی ، اسم تجاری ، شخصیت حقوقی.</div><div>این قانون بعداَ به موجب لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 1347، اصلاح گردید. که به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موسوم گردید، البته این خود نیز خیلی قدیمی است، که باید متناسب با تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل می آید، تغییر یابد.</div><div>به هرحال در مورد قانون گذاری شرکت ها، در حال حاضر، قانون تجارت دارای نظامنامه ای است که در سال 1311 توسط وزارت عدلیه تدوین و تصویب شده و تشکیل شرکت ها را موکول به تنظیم شرکتنامه رسمی کرده است. ( ماده 1) . ثبت تشکیلات غیرتجاری- موضوع ماده 584 قانون تجارت – نیز موضوع آیین نامه ای است که در 1337 به تصویب رسیده و ” آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری ” نام دارد. همچنین باید توجه داشت شرکت های تعاونی تولید و مصرف که موضوع مواد 190 لغایت 194 قانون تجارت اند در حال حاضر انحصاراَ تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 13/ 6/ 1370) هستند. در واقع ماده 2 قانون اخیر مقرر کرده است : ” شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند “. تا وضع قانون اخیر به استثنای شرکت های تعاونی تولید و مصرف، شرکت های تعاونی دیگر تابع قانون شرکت های تعاونی ( مصوب 16/ 3/ 1350) و اصلاحیه های بعدی آن بودند و به تجاری بودن یا تجاری نبودن آن ها بستگی داشت. با وضع قانون بخش تعاونی، این وضعیت در مورد کلیه شرکت های تعاونی صادق است، به عبارت دیگر، هیچ شرکت تعاونی الزاماَ تجاری نیست. اگر شرکت تعاونی به اموری بپردازد که مطابق قانون تجاری تلقی می شود شرکت تجاری است و در غیر این صورت شرکت تجاری نخواهد بود. دو گانگی وضعیت حقوقی شرکت های تعاونی موجب شده است که امروزه این شرکت ها را در کتب اختصاصی و عمدتاَ در حوزه عمل حقوق تعاون مورد بررسی قرار دهند.</div><div>در حقوق روم، فرض و تئوری شخصیت حقوقی برای هیات های مربوط به حقوق عمومی مانند انجمن های سیاسی یا مذهبی شناخته شده بود و در مورد شرکت های تجاری که هدف آن ها تامین منافع خصوصی است، به وجود شخصیت قائل نبودند. همچنین در بعضی از قوانین قدیم در خصوص معابد و قبائل، معتقد به حقوق و تعهدات، و در نتیجه شخصیت حقوقی بودند. در حقوق اسلام هم موقوفات از این شخصیت بهره مند بود و معاملات متصدیان به نام موقوفه انجام می گرفت و در واقع وقف یک نوع شخصیت حقوقی بود..”</div><div>به طور کلی، شرکت در سیستم های حقوقی مختلف، وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری است؛ به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می کنند، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آن ها، اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی، وثیقه پرداخت دیون آن ها به طلبکاران است؛ اما اشخاصی که فعالیت تجاری شان از طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد، مسئولیتی عمدتاَ محدود دارند و – البته در شرکت های به اصطلاح سرمایه – فقط تا آن بخش از دارایی شان بدهکار طلبکاران هستند که در شرکت گذاشته اند. همین مزیت شرکت موجب شده است که در دنیای اقتصادی غرب، حتی تجار انفرادی ، به جای فعالیت تجاری سنتی، در قالب شرکت های به اصطلاح ” تک شریک ” به تجارت بپردازند تا در عین اینکه در کنار شرکای دیگر قرار نمی گیرند، مسئولیتشان ، در قبال طلبکاران، محدود به سرمایه ای شود که به شریک تک شریک اختصاص داده اند.</div><div><br></div><div>مقالاتثبت شرکت</div><div><br></div> text/html 2019-11-02T09:01:35+01:00 www.pelak001.ir zohre zohreh ثبت شرکت در ارمنستان http://www.pelak001.ir/post/85 <div><br></div><div>&nbsp;</div><div>ثبت شرکت در کشور ارمنستان مجوز کار به حساب می آید. برای همین شخص برای انجام هرگونه فعالیت قانونی در ارمنستان باید یک شرکت ثبت کند. هیچ گونه محدودیت فعالیتی در این کشور وجود ندارد به همین دلیل موضوع و عنوان فعالیت شرکت می تواند کلی باشد.</div><div>از دلایلی که می توان برای تمایل اشخاص جهت ثبت شرکت در ارمنستان و انجام فعالیت تجاری برشمرد نزدیکی به ایران واستفاده از حسابهای بین المللی، صرفه جویی در وقت و زمان، هزینه های کم و زمان سریع، روابط خوب بین دو کشورکه موجب مراودات مالی و اعتباری شده می باشد. اقدام برای ثبت شرکت در کشور ارمنستان معمولاَ به دو منظور صورت می گیرد. یا برای راه اندازی کسب و کار و دریافت مجوز کار بوده و یا جهت گرفتن اقامت در این کشور.</div><div>دو روش برای ثبت شرکت در ارمنستان وجود دارد</div><div>_روش اول</div><div>در روش اول، فرد به عنوان مدیر عامل و اعضای شرکت که قرار است شرکت را ثبت کند باید در ارمنستان حضور داشته باشد که به آن ثبت شرکت حضوری می گویند.</div><div>_ روش دوم</div><div>در این روش نیاز به حضور اعضای شرکت وحتی مدیر عامل نیست&nbsp; و می توان به صورت وکالتی و از طریق شرکتی مسافرتی در ارمنستان مراحل کار را تنظیم کرد که به این روش ثبت شرکت غیر حضوری گویند. در این روش نیازی به سفر به کشور ارمنستان&nbsp; و دردسرهای دیگرنیست.</div><div>در روش غیر حضوری ابتدا باید اساسنامه شرکت، وکالتنامه و تفاهم نامه بین اعضای شرکت در ارمنستان تنظیم شود و سپس برای اعضای شرکت در دفتر تهران ارسال گردد تا توسط اعضا امضاء شود و دوباره به ارمنستان فرستاده شود تا روال کاری برای ثبت شرکت صورت گیرد. بعد از بررسی مدارک سه تا چهار روزی طول می کشد تا شرکت ثبت گردد. وقتی سند و اساسنامه شرکت از وکیل در ارمنستان تحویل گرفته شد شرکت ثبت شده و می توان مهر آن را چاپ کرد.</div><div>شرکت را در ارمنستان می توان به دو صورت شرکت تضامنی و شرکت با مسؤلیت محدود ثبت نمود.</div><div>در شرکت تضامنی مسؤلیت شرکا به صورت تضامنی است. برای همین همگی به صورت تضامنی در برابر طلبکارها مسؤلند. در این نوع شرکت چون نام شخص،اسم شرکت می شود تنها می توان برای آن شخص تقاضای اقامت نمود.</div><div>در شرکت با مسؤلیت محدود هر کدام از شرکا به اندازه آورده خود مسؤلیت دارند. برای اخذ اقامت می توان علاوه بر شخص اصلی برای چند نفر دیگر اقامت دریافت کرد. هزینه مالیات در این کشور ماهیانه حساب می شود و معادل سه درصد از گردش حساب است و چنانچه گردش حساب بانکی صورت نگیرد مشمول مالیات نمی شود.</div><div><br></div><div>مدارک لازم جهت ثبت شرکت در ارمنستان</div><div>_اسکن پاسپورت اعضای شرکت</div><div>_ وکالتنامه مهری برای ثبت شرکت</div><div>مدارک برای اشخاص حقیقی :</div><div>_ تنظیم درخواست جهت تأسیس شرکت با مسؤلیت محدود.</div><div>_ تعیین نام شرکت برای استعلام در اداره بخش ثبت نام های شرکتی</div><div>_ تعیین میزان سهام هر یک از اعضا ( صورتجلسه سهامداران) و انتخاب مدیر عامل.</div><div>_ ترجمه رسمی گذرنامه های سهامداران و مدیر شرکت</div><div>_ ارایه مشخصات مدیر عامل</div><div>_ تعیین آدرس محل شرکت یا محل فعالیت باثبت محضری</div><div>_ گواهی پرداخت سرمایه اولیه شرکت در یکی از بانکهای ارمنستان.</div><div><br></div><div>مراحل ثبت شرکت در ارمنستان</div><div>_ مراجعه به اداره اویر.</div><div>_ اجاره یک محل حقوقی&nbsp; محضری برای انجام فعالیتهای شرکت</div><div>_ ثبت نام شرکت</div><div>( جهت ثبت نام شرکت می بایست به اداره ثبت دولتی ( رجیستر ) مراجعه و تعداد 5 الی 6 نام مورد نظر ارائه، که پس از بررسی و کنترل نام های موجود چنانچه در سیستم نامگذاری شرکتی ارمنستان چنین نامی نبود یکی از نام ها انتخاب و ثبت می گردد).</div><div>_ مراجعه به اداره مالیات برای تنظیم اساسنامه</div><div>_ تهیه مهر شرکت و دریافت کد با مراجعه به اداره مالیات</div><div>_ ثبت در اداره بازنشستگی</div><div>_ تهیه کاسا و پلمپ کردن در اداره مالیات</div><div>_ مراجعه به بانک وایجاد حساب بانکی.</div><div>_ مراجعه به گمرگ با معرفی نامه جهت بازکردن پرونده برای امور مربوط به صادرات و واردات.</div><div>_ ارائه آدرس دفتر هم به صورت صوری هم فیزیکی برای ثبت شرکت</div><div>هزینه های ثبت در این نوع شرکت به شرح ذیل می باشد:</div><div>هزینه ثبت شرکت، اخذ کارت اقامت، افتتاح حساب بانکی شرکتی، اخذ دسته چک، هزینه سفر برای گرفتن کارت اقامت.</div><div>در ارتباط با مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت شرکت در ارمنستان توضیحاتی داده شد که بدون شک جمع آوری وطی فرایند آن نیاز به تخصص و آگاهی کافی از امور حقوقی و ثبتی دارد، به خصوص هنگام تمایل به ثبت غیر حضوری.</div> text/html 2019-11-02T08:59:22+01:00 www.pelak001.ir zohre zohreh مراحل ثبت اینترنتی برند http://www.pelak001.ir/post/83 <div><br></div><div>نام تجاری یا برند عبارت است از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت یا ترکیبی از آنها که موجب شناسایی محصول و تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.</div><div>ثبت برند به نوعی سند مالکیت آن محسوب می شود. شما با ثبت برند مالک آن علامت می شوید و هیچ شخص یا شرکت دیگری حق ندارد بدون اجازه از علامت شما استفاده کند. لذا، اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند. به این جهت کلیه تجار و موسسات تجاری، برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب ، علائم خود را به ثبت می رسانند.</div><div>ثبت برند کار چندان دشواری نیست و هزینه قابل توجهی هم ندارد ، شما می توانید با تکمیل اظهارنامه الکترونیکی برند، تقاضای خود را به اداره محترم مالکیت صنعتی اعلام نمایید.</div><div>در این مقاله برآنیم تا به مراحل ثبت اینترنتی برند بپردازیم. خاطر نشان می شویم در صورت مواجه شدن با هرگونه مشکلی در مراحل ثبت برند می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت نیک تماس حاصل فرمایید.</div><div>مدارک مورد نیاز برای ثبت برند :</div><div><br></div><div>کپی مدارک شناسایی شخص متقاضی یا صاحبان امضاء در مورد اشخاص حقوقی</div><div>مجوز فعالیت ( شامل جواز کسب ، پروانه بهره برداری …)</div><div>ارائه کارت بازرگانی برای متقاضیانی که در نام تجاری خود از حروف لاتین استفاده می کنند.</div><div>مدارک مربوط به نماینده قانونی ( در صورت تقاضا به وسیله نماینده قانونی با حق امضاء)</div><div>تصویری از علامت درخواستی در ابعاد 6 در 6 یا 10 در 10</div><div>&nbsp;چنانچه متقاضی بخواهد به استناد تقاضای ثبت در خارج از کشور از مزایای حق تقدم استفاده کند باید مدارک مربوط به حق تقدم را همراه با اظهارنامه تسلیم کند.</div><div>آگهی تأسیس شرکت و آخرین آگهی تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی.</div><div>مراحل ثبت برند در سامانه مالکیت صنعتی :</div><div>_ ابتدا باید اطلاعات شخص متقاضی اعم از نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل و … را در قسمت اطلاعات اظهارنامه برای پیگیری پرونده بعد از دریافت شماره اظهارنامه پر نماید. ( پس از ورود اطلاعات متقاضی، در قسمت انتخاب کالا بر حسب مجوزهای موجود ، در صورت مطلع بودن از شماره طبقه کالای درخواستی عنوان ” شماره کالای درخواستی را می دانم ” را انتخاب کرده و در غیر این صورت گزینه دوم را انتخاب نمایید و نام محصول را وارد کرده تا طبقه مورد نظر مشخص شود).</div><div>_ بعد از ورود اطلاعات باید تصویر تمامی مدارک متقاضی همراه با مجوزها و تصویر علامت به ترتیب بارگذاری گردند. ( بارگذاری ضمائم اظهارنامه )</div><div>_ ورود به صفحه بازبینی اطلاعات</div><div>_ بازبینی تمامی اطلاعات و ضمائم بارگذاری شده برای حصول اطمینان از صحت اطلاعات.</div><div>_ در این مرحله متقاضی باید هزینه های ثبت اظهارنامه را واریز کند. ( از طریق اتصال به درگاه اینترنتی بانک و وارد کردن اطلاعات کارت بانک)&nbsp; لازم به ذکر است ، بعد از تأیید اطلاعات و پرداخت هزینه ها دیگر نمی توان پرونده را اصلاح کرد.</div><div>_ ارائه شماره اظهارنامه به متقاضی.</div><div>_ بررسی اولیه مدارک و ضمایم توسط کارشناس مربوطه بعد از واریز هزینه اظهارنامه پرونده.</div><div>_ اعلام ابلاغیه ای به&nbsp; مالک توسط کارشناس در صورت وجود نقص و ایراد در اظهارنامه.</div><div>_ صدور آگهی تقاضای ثبت برای نام یا علامت درخواستی، جهت درج در روزنامه رسمی و ثبت آن.</div><div>_ چنانچه ادعایی نسبت به علامت مورد درخواست وجود داشته باشد آگهی ثبت رسمی با مشخصات مالکین علامت و شماره ثبت رسمی، جهت درج در روزنامه رسمی و انتشار یرای عموم صادر می شود.</div>