دنیای ثبت

یکشنبه 14 مرداد 1397

پس از تاسیس شرکت و تعیین هیئت مدیره، اهمیت شرکت به نحوه و چگونگی اداره آن و صلاحیت و شایستگی مدیران و گدانندگان بستگی دارد. زیرا هسته مرکزی مدیران مجرب و شایسته می باشند که می توانند با استفاده از تجربیات و اعمال رویه های صحیح، شرکت را به مرحله عالی و مطلوب برسانند تا در صحنه های اقتصادی شکوفا گردد و سرمایه آن در جهت صحیح و سالم به کار افتد تا سود قابل توجهی کسب نماید و اندوخته های آن افزایش یابد به این جهت برای جلوگیری از انحرافات مالی و تعهدات هیئت مدیره در قبال سهامداران شرکت و احیاناَ جرائمی که ممکن است مرتکب بشوند مجازات هایی برای آن ها نیز پیش بینی گردیده است که در ماده 246 قانون تجارت و مواد بعدی ملاحظه می گردد.
ماده 246 چنین می گوید :
" رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم ذیل به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
1- در صورتیکه ظرف مهلت مقرر در این قانون قیمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
2- در صورتیکه قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند ".
3- در صورتیکه هر یک از اعضاء هیئت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور، صریحاَ اعلام کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزایی عمل شود و ب هاین اعلام از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی خود را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد، به شرط اینکه علاوه بر اقداماتی که بیان شد مراتب از طریق اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیئت مدیره اعلام شده باشد. ( ماده 247)
4- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه بنماید به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. ( ماده 251 )
5- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که نکات مندرج در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. ( ماده 252 )
6- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. ( ماده 254 )
7- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نکند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. ( ماده 255 )
8- هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مذاکرات و تصمیمات مجمع را صورت جلسه ننماید و یا حق رای مربوط به صاحبان سهام را نادیده بگیرد به مجازات مقرر در بند 8 محکوم خواهند شد.

    مجازات اعضاء هیئت مدیره در سایر موارد


علاوه بر مواردی که بیان گردید هر یک از اعضاء هیئت مدیره که در امور اداره شرکت دچار انحراف و خبط و خطایی بشوند حسب مورد به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند که چون نوع اعمال مجرمانه و مجازات های پیش بینی شده در قانون متفاوت بوده و در عین حال دانستن آن حائز اهمیت است . لذا برای آگاهی بیشتر عین مواد مربوط به این مسائل ذکر می شود.
ماده 258 – اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد.
1- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
2- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت که ترازنامه غیرواقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
3- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.
4- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند، استفاده نمایند.
5- رئیس و اعضاء هیئت مدیره شرکت که متعمداَ مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
6- رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت که متعمداَ مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
7- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد. سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
8- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی که مرتکب جرائم ذیل بشوند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
الف: در صورتیکه در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
ب: در صورتیکه شرکت قبلاَ اوراق قرضه قابل تعویض یا سهم منتشر کرده باشد حقوق و دارندگان اینگونه اوراق قرضه را نسبت به تعوبض اوراق آن ها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آن ها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازپرداخت سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند. ( مواد 262 تا 259)
9- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماَ برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق نمایند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
1- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماَ مقررات ذیل را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
2- در صورتیکه پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.
3- در صورتیکه تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی نشده باشد.
10- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی و تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. ( مواد 266 تا 263 )

 • نظرات() 
 • یکشنبه 14 مرداد 1397


  بلافاصله بعداز تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا صدور حکم دادگاه دایر به انحلال شرکت ، سمت مدیریت امور شرکت باید به مدیران تصفیه واگذار شود. این تحویل و تحول تنها جنبه حقوقی ندارد ، بلکه در مواردی شکل عملی –مادی نیز به خود می گیرد . چرا که واگذاری سمت در مفهوم حقوقی همیشه انجام میشود ، ولی جنبه عملی –مادی آن الزاما همیشگی نیست . به این معنا که ممکن است مدیران تصفیه همان مدیران دوره قبل از انحلال باشند ، که در هر حال و در عالم حقوق سمت ایشان به موقعیت جدید تغییر کند . به عبارت دیگر ، به محض آنکه تصمیم به انحلال شرکت گرفته شد ، به عنوان حقوقی مدیران نیز به مدیران تصفیه تغییر یافته و در نتیجه وظایف و مسئولیتها و نقش ایشان نیز در مقایسه با دوره فعالیت شرکت دگرگون می شود. این تغییر همان تحول و تحویل حقوقی توصیف می گردد . ماده 204 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347بدین شرح گویای تغییر وضعیت حقوقی در این زمینه است :
  "امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال می دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد."
  در حالی که چنانچه مدیران تصفیه همان هیئت مدیره شرکت باشند ، چون تغییری در مدیران تصفیه نسبت به پیش از انحلال صورت نگرفته ، در نتیجه مال یا اسناد و مدارکی را تحویل یا دریافت نمی دارند . لکن در صورتی که مدیران تصفیه متفاوت از هیئت مدیره دوره فعالیت شرکت باشند .، در این وضعیت تحویل و تحول حقوقی ناگزیر شکل عملی هم می گیرد. چرا که هیئت مدیره دوره فعالیت شرکت بایستی اموال، اسناد و دفاتر شرکت را طی صورتجلسه ای به مدیران تصفیه تحویل و مسئولیت خود را به آنان واگذارند . ماده 211 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 از تحویل و تحول مادی و عملی سخن می گوید :
  "از تاریخ  تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می شود . مدیران تصفیه باید کلیه اموال ودفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند ."

 • نظرات() 
 • یکشنبه 17 تیر 1397

  یکی دیگر از مواردی که در رابطه با ثبت شرکت و آغاز شراکت در فعالیت اقتصادی مطرح می گرددتنظیم سندی به نام  شرکتنامه می باشد و همچنینن اشاره به وجوه تمایز آن از اساسنامه شرکت که بعضا تفاوت های این دو اصل به درستی درک نشده است.

  شرکت نامه به عنوان قرار دادی تعریف شده است که فی مابین شرکاء یک شرکت به صورت کتبی و قانونی منعقد می گردد البته توجه داشته باشید شرکت‌نامه مخصوص شرکت‌هاى با مسؤولیت محدود، تضامنى و نسبى مى‌باشد و شرکت‌هاى سهامى و تعاونى نیازى به شرکت‌نامه ندارند و شرکتهای تجاری اشاره شده به موجب (ماده 197 قانون تجارت) بلافاصله پس از ثبت شرکت ملزم به تحویل خلاصه شرکت نامه و ضمائم آن به وزارت دادگستری می باشند.این سند، سند معتبرى مى‌باشد که مندرجات آن در حقیقت، قسمتى از اساسنامه شرکت است که به‌وسیله قوه قضائیه چاپ گردیدهاست و در مرحله بعد می بایست به سازمان ثبت اسناد  و املاک و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تحویل گردد معمولا در این سند به خلاصه ایی از مواردی که در اساسنامه درج شده است اشاره شده است. مواردی که به آن اشاره می شود به شرح ذیل می باشد:
  ۱. نام شرکت
  ۲. موضوع شرکت
  ۳. سرمایه شرکت اعم از نقدى و غیرنقدی
  ۴. میزان سهم‌الشرکه هر یک از شرکاء
  ۵. تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن
  ۶. اسامى شرکاء یا مؤسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه او
  ۷. اسامى مدیران شرکت و اختیارات آنها و مشخصات کسانى که حق امضاء دارند
  ۸. قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت
  ۹. تاریخ و نحوه رسیدگى به حساب‌ها و چگونگى تقسیم سود و زیان شرکت
  ۱۰. انحلال شرکت
  ۱۱. قید سایر نکاتى که لازم باشد
  ۱۲. بالاخره شرکت‌نامه باید به امضاء مؤسسین برسد و در دفتر ثبت شرکتها ثبت گردد
  با توجه به ماهیت وتعریف شرکتنامه این سند باید به امضای تمامی شرکاء برسد و پس از آن بموجب بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 می بایست به ثبت برسد البته توجه داشته باشید در عمل ثبت شرکت نامه در اداره ثبت شرکتها در حکم ثبت آن در دفتر خانه  می باشد و البته سند رسمی تلقی می شود . مشاورین کیا ثبت همواره آماده ارائه مشاوره در جهت تنظیم شرکت نامه به شما عزیزان میباشند .

  تفاوت اساسنامه و شرکتنامه :
  در یکی از مقالات گذشته در رابطه با اساسنامه به تفصیل توضیحات ارائه شده است و در اینجا تنها برای مقایسه و نمایان گردیدن وجوه تمایز ایت دو تعریف کوتاهی از اساسنامه ارائه می نماییم :اساسنامه به عنوان مهمترین سند هویت یک شرکت شامل اطلاعاتی تزی قبیل : اسم و موضوع و هدف -سرمایه و مدیران و نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات آنها- چگونگى تعیین جانشین در مواردى که بعضى از آنها فوت نموده و یا محجور گردیده و یا استعفاء کرده و یا صلاحیت او سلب شده باشد. و در کل می توان گفت که اساس نامه حاوی تمام راه کارهای کلی و خط مشی های شرکت می باشد و مهمترین وجه تمایز آن با شرکت نامه در این نکته می باشد که تنظیم اساسنامه برای تمامی شرکتها لازم الاجرا می باشد و موظف به تنظیم آن می باشند اما شرکت‌نامه مخصوص شرکت‌هاى با مسؤولیت محدود، تضامنى و نسبى مى‌باشد و شرکت‌هاى سهامى و تعاونى نیازى به شرکت‌نامه ندارندو و البته تفاوت عمده در ماهیت این دو سند می باشد که مواردی که در این سند ها به آن اشاره شده است بعضا متفاوت می باشد.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 17 تیر 1397

  چون در شرکت های سهامی،سرمایه ی شرکت وثیقه ی طلب طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد،بنابراین نقل و انتقال سهم در آن آزادانه است، یعنی شریک می تواند در مواقع لزوم،با انتقال سهمش از شرکت خارج شود.در خصوص مقررات انتقال سهام،بین شرکت های سهامی عام و خاص تفاوت وجود دارد.
  جهت نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذار کننده ی سهامی و گیرنده باید همچون سهام های با نام عمل کنند و مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند.
  مدارک انتقال سهام شرکت سهامی خاص عبارتند از:
  1-کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی سهامداران فعلی و جدید
  2-کپی روزنامه ی رسمی تاسیس و آگهی تاسیس
  3-کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود

  چند نکته:
  -انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد، مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می گردد.بنابراین ورثه ی شخص سهامدار پس از فوت او به قائم مقامی از متوفی،جزو سهامداران شرکت می شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت،مانند حق دادن رای و حق دریافت سود می باشند.

  -خرید سهام شرکت توسط خودش،به موجب ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ممنوع است،چرا که خرید سهام شرکت از سوی خود شرکت ممکن است مشکلاتی را هم برای طلبکاران و هم برای سهامداران ایجاد کند.با این حال با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 این ممنوعیت کلی برداشته شده و در مواردی مجوز خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت مقرر شده است.

      به موجب بند(ب) ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 ،شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد،می توانند تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد.

  جهت اجرای بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه نیز در تاریخ 15 تیر ماه 1394 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.
  به موجب ماده 2 این آیین نامه:
  شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین نامه و مقررات مربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد از سهام ثبت شده ی خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت(پس از اعمال سهام خزانه)بیش از 50 درصد کاهش یابد.
  سهام شناور آزاد،بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده ی عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام،در مدیریت ناشر مشارکت نمایند.برای محاسبه ی سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی را مشخص کرد.
  بدین ترتیب به موارد مقرر قانونی سقوط حق سهام در مواد 37،49،77،129و 168 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از این پس، بند(ب)ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 نیز باید اضافه گردد.
  بدیهی است با اسقاط قانونی حق رای هر میزان سهام،این تعداد از سهام مزبور از حیث حد نصاب،جزء سرمایه ی شرکت منظور نخواهد شد و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی،تعداد این گونه سهام از تعداد کل سهام شرکت کسر خواهد شد و در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی این تعداد به حساب نخواهد آمد.
  هم اکنون ممنوعیت باز خرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در مورد شرکت های سهامی عام باقیمانده غیر بورسی کلیه شرکت های سهامی خاص و سایر انواع شرکت های تجاری در صورت قائل بودن به قابلیت تسری مفاد این ماده به سایر انواع شرکت های تجاری،همچنان معتبر خواهد بود،ولی در مورد شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بازارهای خارج از بورس،ممنوعیت بازخرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به موجب بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 و بر طبق شرایط مندرج در آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15 تیر ماه 1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار منتفی گردیده است.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 17 تیر 1397


  قبول برات

  قبول برات بعد از این‌که توسط براتگیر نوشته شد، براتگیر مدیون دارنده‌ی برات‌ می‌شود. قبل از نوشتن قبولی برات هیچ‌گونه ارتباطی با دارنده برات ندارد، اما به محض قبول برات، خود را بسته به اداء دین می‌نماید و وظیفه دارد تعهد خود را انجام دهد.

  براساس ماده ۲۲۸ قانون تجارت: قبول برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر می‌شود. اما در قانون مشکلی نیست که در نوشته‌ای جداگانه قبول برات نوشته شود. روشن است قید قبولی در خود برات برای استفاده از آن و انتقال و ظهر نویسی کاملاً آسان خواهد بود. در قبولی تاریخ باید قید شود و فایده آن این است که اگر برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ پرداخت آن معلوم می‌شود. به‌عنوان مثال: براتی که به‌مدت ۳۰ روز از تاریخ رؤیت براتگیر صادر می‌شود باید معلوم شود چه روزی به رؤیت براتگیر رسیده تا سی روز بعد از آن، تاریخ وصول وجه باشد والا اگر قبول برات بدون تاریخ نوشته شد، تاریخ برات همان تاریخ رؤیت حساب می‌شود، در برات‌هایی که به محض رؤیت باید پرداخت شوند تاریخ اهمیت زیادی ندارد اما در صورتی‌که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد.

  براتگیر مختار است برات را قبول و یا نکول کند. براساس ماده ۲۲۹ قانون تجارت:

      هر عبارتی که براتگیر در برات نوشته امضا یا مهر کند قبولی محسوب است مگر این‌که صریحاً عبارت، مشعر بر عدم قبول باشد و همچنین در صورتی‌که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی، برات را امضا یا مهر کند، برات قبول شده محسوب است.

  ممکن است محال‌ علیه یک قسمت از وجه برات را قبول کند پس اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جز از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است.
  هرگاه محال علیه در برات قبولی خود را مشروط به شرط بنویسد برات نکول شده محسوب است و دارنده برات می‌تواند برای وصول وجه آن به ظهرنویس‌‌‌‌‌ها و برات‌دهنده رجوع نماید ولی با وجود این قبول‌کننده به‌شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت برات است.

  براتگیر نمی‌تواند دارنده را سرنگون نموده و جهت قبول آن به امروز و فردا وقت بگذراند، بلکه براساس ماده ۲۳۵ قانون تجارت: برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت قبول یا رد شود والا دارنده برات می‌تواند مبادرت به اعتراض نماید.
  آثار قبول

  قبول برات را کسی که نوشت متعهد شناخته می‌شود. اگر برات بدون مدت باشد، برات به رؤیتی تلقی و باید در همان روز یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت و اگر مدت داشت در سر موعد ملزم است وجه آن را تأدیه نماید، به این جهت است که پس از قبولی حق نکول ندارد.
  چون قبول برات در حقیقت موجب عقد قراردادی است که به‌موجب آن محال‌علیه مدیون می‌شود، لذا قبولی براتگیر مانند سایر عقود و در موقعی صحیح است که با رعایت شرایط اساسی عقد باشد. مثلا اگر کسی ثابت نمود که در امضا قرارداد مکره بوده و یا مجبور شده و یا قبول‌کننده غیر رشید بوده است، قبولی معتبر نخواهد بود.
  نکول

  محال علیه مختار است برات را قبول و یا نکول کند و نکول برات باید به‌موجب تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد. تصدیق‌نامه ذکر شده موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول، به این جهت اگر دارنده برات بخواهد از نکول براتگیر استفاده نموده و به برات‌دهنده یا ظهرنویسان مراجعه و وجه برات را دریافت دارد باید به‌وسلیه دادگاه شهرستان و اگر در آن محل دادگاه شهرستان نباشد به‌ترتیب به دادگاه بخش یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل واخواست (اعتراض) نکول بدهد. طریقه ارسال آن بعداً ذکر می‌شود.
  هر زمان به‌وسیله اعتراض، دارنده برات، نکول محال‌علیه را ثابت نمود. اگر برات به وعده باشد ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه و جبران در سر وعده بدهند، یا وجه برات را به پیوست مخارج اعتراض‌نامه… فوراً پرداخت نمایند و اگر پرداخت آن به محض رؤیت بوده و برات دارای وعده نباشد دارنده برات می‌تواند به هریک از ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده یا به تمام آن‌ها مجتمعاً مراجعه و وجه برات را با مخارج اعتراض‌نامه (واخواست) دریافت دارد.
  قبولی شخص ثالث

  اگر دارنده برات نکول محال‌علیه را به‌وسیله اعتراض (واخواست) محقق نمود، ممکن است شخص ثالثی پیدا شود و آن را به‌نام برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها قبول کند. در این صورت قبولی شخص ثالث باید در واخواست قید و به امضا او برسد، ولی در هرحال حق دارنده برات تا وصول تمام وجه برات محفوظ خواهد ماند، به این معنی که اگر شخص ثالث حاضر به تأدیه وجه برات در موعد نشد دارنده برات حق مراجعه به ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده را خواهد داشت.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 17 تیر 1397

  در ابتدا برای بررسی موارد نقض انحصار علامات تجاری جهت یادآوری به ارائه تعریف کوتاهی از علامت تجاری خواهیم پرداخت:
  بنا بر تعریف ارائه شده در سایت سازمان ثبت شرکتها علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص/بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها با اشخاص متمایز نماید.

  طبق ماده 30 قانون علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
  الف ـ علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی كه بتواند كالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
  ب ـ علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی كه باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند كیفیت كالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را كه از این نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌كنند متمایز سازد.
  ج ـ نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقیقی یاحقوقی باشد.
  شایان ذکر می باشد که ثبت علامت مخصوص یک مجموعه منافع بسیاری همراه خواهد داشت که مهمترین آن انحصاری شدن این علامت پس از ثبت می باشد که در این مقاله به تبعات عدم رعایت حق انحصار آن خواهیم پرداخت :
  در مقلات قبلی به شرایط ثبت علامت تجاری و قوانین تابع آن اشاره شد که مهمترین آن لزوم رعایت حق انحصار علامت می باشد وبر طبق این قانون از زمان ثبت قانونی یک علامت توسط افراد در صورت عدم رعایت حق انحصار با شخص خاطی بر خورد قانونی خواهد شد.و شخص حقیقی و حقوقی که از علامت سوء استفاده کرده و یا جعل نموده باشد از سوی قانون مجرم شناخته می شود و مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت چنانچه در قانون مجازات اسلامی بنا به ماده 529 چنین اشاره شده است :
  هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
  بنا بر اشاره این قانون که علاوه بر جعل و سوء استفاده از علامات تجاری مجموعه ها به سوء استفاده از علامات در انحصار دولت نیز اشاره کرده است و حداقل توابع قانونی آن را اعلام نموده است.
  این قانون تنها مشمول استفاده از علامت تجاری یک مجموعه نمی باشد در صورتی که شخصی در جهت منافع شخصی از مهر مجموعه دیگری استفاده نماید و برای فرد ویا افراد دیگری باعث بروز خسارت گردد علاوه بر جبران خسارت محکوم به حبس خواهد شد. پر واضح است که قانون سعی دارد از این طریق راه را برای سوء استفاده افرادی و یا حتی کارمندانی  که به اسناد و مهرهای رسمی یک محموعه دارند سد نماید. که البته غیر ازسوء استفاده از مهر اصیل یک مجموعه مسلما جعل آن نیز مشمول پی گیری قانونی و تعیین حکم خواهد بود.
  و در رابطه با بحث تخصصی این مقاله در رابطه با سو استفاده و عدم رعایت حق انحصار علامات تجاری نیز این قوانین بطور سخت گیرانه ایی حاکم می باشد به طوری که قوانینی توسط قانون گذار وضع گردیده است که طی آن متخطی علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از 91 روز تا 6 ماه یا هر دو محکوم می شود.در این ماده نیز صرفاَ به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و یا منافعی که از طریق به دست آمده است کرفته نشده است و تصمیم گیری در مورد آنها به عهده دادستان ،بازپرس و قاضی قرار داده است و مقرر نموده است که با توجه به ارزیابی شرایط در این مورد تصمیم گرفته شود تا ضبط و یا معدوم گردد.
  مجموعه کیا ثبت در این مقاله تلاش نموده است  شما را از حقوقی که پس از ثبت یک برند و یا علامت تجاری خواهید داشت آشنا می نماید و همچنین اگر در صدد ثبت علامت تجاری و یا برند می باشید مشاورین ما همواره همراه شما می باشند.
  در آخر مهمترین نکته که صاحبین علامت تجاری باید به آن توجه نمایند این نکته می باشد که صاحب علامت می تواند  یک نسخه از گواهینامه ثبت علامت را که حاوی اطلاعاتی از قبیل :
  1 )تاریخ وصول اظهارنامه 2 ) تاریخ ثبت علامت و شماره ی ثبت آن 3) اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت  4) نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور 5) در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت  آن 6) تاریخ صدور تصدیق 7) مدت اعتبار علامت 8) -امضاء رئیس شعبه ی ثبت علایم تجارتی و مدیر کل اسناد و املاک
  در محل فعالیت خود نصب نماید.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 17 تیر 1397


  انحلال شرکت سهامی
  موارد انحلال شرکت های سهامی عبارتند از:

  -وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده است.
  -در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد،مگر اینکه مدت شرکت،قبل از انقضا تمدید شده باشد.
  -در صورت ورشکستگی(هر گاه شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد منحل می شود)
  -در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی(مانند از بین رفتن بیش از نصف سرمایه ی شرکت)رای به انحلال دهد.
  -در صورت حکم ورشکستگی (هر گاه ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد منحل می شود)
  -در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی (مانند از بین رفتن بیش از نصف سرمایه )رای به انحلال دهد.
  -در صورت حکم قطعی دادگاه(مبنی بر انحلال شرکت)بر اساس درخواست اشخاص ذینفع
  نکات:
  انحلال مرحله ای پیش از تصفیه است.
  عامل ورشکستگی بر اساس عوامل انحلال مقدم است.لذا با حصول حالت توقف،توسل به سایر طرق انحلال ممکن نیست.
  در برخی از موارد مجمع عمومی فوق العاده الزاماَ باید تصمیم به انحلال شرکت بگیرد.(م .121.ل.ا.ق.ت)
  اشخاص ذینفع (مانند صاحبان سهام موسس و انتفاعی)می توانند نسبت به انحلال شرکت اعتراض کنند.
  مدیران تصفیه می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت منحله را بنمایند.
  مدیر یا مدیران تصفیه از معامله با شرکت ممنوع هستند.
  لزوم ثبت انحلال شرکت های سهامی:
  تصمیم راجع به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید ظرف 5 روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت به اطلاع عموم برسد.
  نکته:ضمانت اجرای عدم ثبت و اعلان انحلال شرکت بلااثر بودن آن در مقابل اشخاص ثالث است.
  مجموعه عملیاتی را که پس از انحلال شرکت به منظور پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد،تصفیه امور شرکت گویند.
  نکات:
  امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال می دهد،ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
  مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاور کند.
  اشخاص حقوقی نیز می توانند به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شوند.
  شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی می ماند،لذا طلبکاران شرکت در زمان تصفیه برای وصول طلبشان نمی توانند به صاحبان سهام مراجعه کنند.
  طریقه ی اعلام ختم تصفیه:
  باید مراتب دعوت از بستانکاران و اعلام تصفیه ی شرکت سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله ی یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج گردد و لااقل 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد(ماده 225 ل.ا.ق.ت)
  پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه،هر مبلغ از وجوه شرکت که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و با اطلاع رئیس دادگستری به خزانه ی دولت منتقل خواهد شد.(ماده ی 228 ل.ا.ق.ت)

 • نظرات() 
 • یکشنبه 17 تیر 1397

  شرکت به وسیله اشخاصی که مدیر نامیده می‌شوند اداره خواهد شد و نکات ذیل در این‌باره قابل ملاحظه هستند:
      اداره کنندگان ممکن است یک و یا چند نفر باشند.
      مدیر و یا مدیران ممکن است از بین شرکا و یا خارج انتخاب شوند. برخلاف شرکت سهامی که مدیران از بین شرکا انتخاب می‌شوند.
      مدیران مانند شرکت سهامی ممکن است موظف باشند یعنی حقوق بگیرند یا مجانا شرکت را اداره کنند.
      مدت خدمت مدیران ممکن است محدود باشد یا نامحدود، به خلاف شرکت سهامی که مدت خدمت مدیران بیش از دوسال نیست.

  در صورتی که مدیر شرکت برای مدت محدودی تعیین شده باشد، انتخاب مجدد به وسیله مجمع عمومی شرکا به عمل می‌آید و بهتر است مدت تصدی آن‌ها مانند شرکت سهامی خاص از دو سال تجاوز ننماید.

  ماده ۱۰۵ مقرر می‌دارد:

      مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر از این ترتیب مقرر شده‌ باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و بی اثر خواهد بود.

  البته شرکت حق دارد اختیارات مدیران را محدود نماید مثلا آن‌‌هارا از فروش اموال غیر منقول ممنوع نماید و یا امضا اوراق بهادار را برعهده مدیر شرکت و یکی از اعضا دیگر مانند رئیس حسابداری شرکت محول کند. ولی قانون حکم می‌کند که این (سلب اختیار) باید در اساسنامه قید شده باشد، والا اگر مجمع عمومی بدون تغییر اساسنامه از اختیار عادی مدیران چیزی کم کرد در مقابل اشخاص ثالث اثری ندارد. به این معنی که اگر مدیر شرکت قراردادی را که عادتا انجام آن در اختیار مدیر شرکت است امضا نموده و حال آن‌که مجمع عمومی این حق را از او سلب کرده بود بدون اینکه در اساسنامه قید شده باشد، شرکت نمی‌تواند در مقابل طرف قرار داد، به استناد عدم اختیارات مدیران اثرات ناشی از قرارداد را قبول نداشته باشد.

  درباره مدیران شرکت با مسئولیت محدود مانند شرکت سهامی باید مقررات دقیق‌تری وضع و اعمال آن‌ها را کنترل نمود. هرچند همانطور که گفته شد شرکت‌های  با مسئولیت محدود  در ایران اغلب بین اشخاص دوست و متناجس تشکیل می‌شود و به علت این‌که شرکا آن از چند نفر بیشتر نیستند، می‌توان گفت شرکت فامیلی است. ولی با توسعه تجارت و پیش‌آمدهای ناگواری که گاهی ملاحظه می‌شود، سخت‌گیری نسبت به مدیران شرکت لازم است مانند بعضی از کشورهای اروپایی که مقرر داشته‌اند. در موقع ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود، دادگاه می‌تواند بنا به تقاضای مدیر تصفیه، مدیران مسئول را ضامن دیون شرکت بداند، مگر اینکه ثابت نمایند که در اداره امور شرکت قصوری ننموده و سوء نیتی نداشته‌اند.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 17 تیر 1397


  در ابتدا در تعریف شرکت حمل و نقل باید اشاره نمود که شرکت حمل و نقل شرکتی می باشد که در زمینه جابجایی کالا در داخل و خارج کشور(با رعایت قوانین جاری) فعالیت می نماید این مجموعه که شخصیتی حقوقی می باشد ، از دسته شرکت هایی است که برای ثبت غیر از  انجام مراحل ثبت نیاز به اخذ مجوز دارد در این مقاله تلاش شده است اطلاعات کافی جهت ثبت این شرکت و دریافت مجوز برای آن ارائه شود همچنین توجه داشته باشید که مشاورین خبره کیا ثبت در این زمینه آماده ارائه مشاوره به شما عزیزان می باشند:

  شرکت های حمل و نقل جزء شرکت های تعاونی توزیع محسوب می شوند و برای تاسیس نیازمند حداقل نیاز به هفت نفر عضو و سرمایه اولیه 1.000.000.000 ریال می باشد موسسین نیز می بایست حائز شرایطی باشند که مهمترین آن شرایط شخصی می باشد که به عنوان مدیر عامل معرفی خواهد شد که می بایست دارای شرایط ذیل باشد :
  1-تابعیت کشور جمهورى اسلامى ایران
  2-تدین به یکى از ادیان رسمى کشور
  3-عدم سوء پیشینه
  4-عدم اعتیاد به مواد مخدر
  5-انجام خدمت سربازى یا معافیت دائم از خدمت وظیفه
  6-داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه
  7-داشتن حداقل ۲۵ سال تمام
  8-داشتن ۵ سال سابقهٔ کار در زمینهٔ حمل و نقل بین‌المللى که از یکی از این روش ها قابل اخذ می باشد:
  الف )تأیید سازمان یا وزارتخانهٔ مربوط براى سابقهٔ کار دولتى
  ب) تأیید سازمان تأمین اجتماعى مبنى بر پرداخت حق بیمه
  ج. روزنامهٔ های رسمى کشور
  البته توجه داشته باشید که در رابطه با بند8  داشتن این شرایط نیز می توانید جایگزین شود و از این طریق اقدام نمایید:
  داشتن مدرک تحصیلى کارشناسى و بالاتر با دو سال سابقهٔ کار
  داشتن مدرک تحصیلى کارشناسى و بالاتر در رشته‌هاى تخصصى حمل و نقل، مدیریت بازرگانی، مدیریت اداری، بیمه و بانکداری، گمرک، اقتصاد و ترافیک، بدون سابقهٔ کار
  9-داشتن گواهى گذراندن دورهٔ مدیریت حمل و نقل بین‌المللى
  10-عدم اشتغال در شغل در سایر شرکت‌ها (توجه داشته باشید که مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین‌المللى نمى‌تواند در سایر شرکت‌ها در سمت مدیرعامل باشد)

  برای سایر اعضاء نیز ارائه این مدارک ضروری می باشد:
  1_تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی
  2_گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
  3_ برگه عدم سوء پیشینه
  البته در مواردی جهت اخذ مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی کالا در سازمان حمل و نقل کالا و پایانه های کشور در صورت احساس نیاز آزمونی برگزار می گردد

  که جهت شرکت در آن ارائه این مدارک ضروری می باشد:
  1-برگه عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
  2-داشتن حداقل 25 سال سن
  3-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
  4-داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه
  5-داشتن سابقه کار مفید اجرایی (برای مدرک دیپلم: 8 سال، فوق دیپلم: 6 سال، لیسانس: 4 سال، فوق لیسانس 3 سال، دکترا: 2 سال)
  پس از شرکت در این آزمون و قبولی در آن ،برای متقاضیان سه ماه فرصت در نظر گرفته شده است تا مدارکی از قبیل : پیش نویس اساسنامه، شرکتنامه، و فهرست اسامی موسسین و هم چنین اجاره نامه یا سند رسمی دفتر کار را به اداره حمل و نقل کالا و پایانه های کشور تحویل دهند. در صورت تحویل کامل مدارک و انجام کامل مراحل در مرحله نخست مجوزی شش ماه اعطاء خواهد شد که از سوی موسسین جهت انجام امور اولیه از قبیل امور گمرکی و اتاق بازرگانی و صدور گذرنامه برای رانندگان استفاده خواهد شد والبته در این مدت نمی توانند فعالیتی در زمینه حمل نقل بیل المللی داشته باشند پس از اتمام این دوره شش ماهه سازمان حمل و نقل کالا و پایانه های کشور بعد از اخذ تاییدیه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اقدام به صدور مجوز فعالیت 3 ساله اقدام می نماید.

  توجه داشته باشید که پس از سه سال جهت تمدید مجوز اخذ شده رعایت شرایط ذیل لازم الاجرا می باشد:
  1-شرکت مدیرعامل تعاونی مذکور در دوره های آموزشی کوتاه مدت یا شرکت در همایش های آموزشی که این سازمان برگزار می کند.
  2-نداشتن تخلف قاچاق که از سوی مراجع قضایی بررسی می شود.
  3- ارزیابی نحوه فعالیت و عملکرد شرکت از سوی اتاق بازرگانی و سازمان صنایع و معادن

 • نظرات() 
 • یکشنبه 17 تیر 1397

  بر اساس ماده ی یک قانون تجارت ،تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد،لیکن این نکته را نباید فراموش کرد که تاجر لزوماَ شخص حقیقی نیست و اشخاص حقوقی نیز ممکن است تاجر یا غیر تاجر باشند.مثلاَ ماده ی 20 قانون تجارت هفت نوع شرکت تجارتی را نام برده است که بعضی از این انواع بسیار مبتلا به جامعه هستند. مانند شرکت های سهامی عام،سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود،برخی از آن ها نیز تقریباَ متروکه هستند مانند شرکت های نسبی یا مختلط سهامی و برخی دیگر مانند شرکت های تضامنی صرفاَ بر اساس  ضرورت قانونی مورد استفاده قرار می گیرند ،مانند شرکت هایی که به عملیات صرافی و مالی می پردازند .

  در مورد اشخاص حقیقی ماده 2 قانون تجارت انواع فعالیت های تجارتی را در 10 بند احصا کرده است که خرید یا تحصیل هر نوع مالی به قصد فروش و اجاره یکی  از آن ها است.این ماده می گوید:معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
  1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره  اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
  2-تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
  3-هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری(کمسیون)یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام  بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره
  4-تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
  5-تصدی به عملیات حراجی
  6-تصدی بهر قسم نمایشگاه های عمومی
  7-هر قسم عملیات صرافی و بانکی
  8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
  9-عملیات بیمه بحری و غیر بحری
  10-کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن ها.
  از تکالیف تاجر ،ثبت در دفاتر ثبت تجارتی ، داشتن دفاتر تجاری و پرداخت مالیات و پرداخت تامین اجتماعی می باشد.
  اثر حقوقی ثبت نسبت به تاجر :(شخص حقیقی)
  کسی که شغل معمولی خود را عملیات تجارتی ذاتی موضوع ماده 2 قانون تجارت قرار دهد،با لحاظ سایر شرایط، تاجر است،حتی اگر نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت نرسانده باشد.
  وقتی تاجری اسم خود را ثبت می کند،این عمل تنها اماره ای قضایی بر تاجر بودنش محسوب می شود.
  اثر حقوقی  ثبت نسبت به شخص حقوقی (شرکت های تجاری و تشکیلات و موسسات غیر تجاری)

  اثر حقوقی ثبت نسبت به شرکت های تجاری:
  در حقوق ایران،ثبت شرکت الزامی است ،اما از شرایط ایجاد شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت نیست.
  (به استناد مواد 195 تا 198 قانون تجارت و ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها و ماده ی 583 قانون تجارت)
  اثر حقوقی ثبت نسبت به تشکیلات و موسسات غیر تجاری:
  به موجب ماده ی 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1327،معیار غیر تجاری بودن موسسه،غیر تجاری بودن موضوع فعالیت است و داشتن قصد انتفاع یا عدم آن،تاثیری در این امر ندارد.
  اثر ثبت:فقط در این نوع موسسات،زمان تشخص به شخصیت حقوقی تاریخ ثبت در دفتر ثبت می باشد.(ماده ی 584 قانون تجارت)
  چند نکته:
  -دفتر ثبت تجارتی،دفتری است برای ثبت نام بازرگانان،شرکت های تجارتی،بنگاه های بازرگانی و اطلاعات راجع به آن ها،که زیر مجموعه ی اداره ی ثبت به حساب می آید.
  -ملاک تمییز شخصیت ها،انجمن ها،موسسات و تشکیلات غیر تجاری از شخصیت حقوقی تجاری این است که آن ها باید جنبه ی معنوی داشته و این جنبه،جنبه ی غالب آن ها باشد.سودآوری و انتفاع نمی تواند ملاک تمییز باشد،چرا که هم در مورد شرکت های تجاری و هم در خصوص انجمن ها و تشکیلات غیر تجاری جستجوی سود و تقسیم آن بین اعضاء مجاز است.
  -کلیه ی اشخاصی که در ایران به شغل تجارت اشتغال دارند،اعم از ایرانی و خارجی باید در همان محل خود که در دفتر ثبت تجارتی وجود دارد،اسم خود را ثبت نمایند.(ماده ی 16 قانون تجارت)
  -هرچند ثبت موجد شخصیت حقوقی نیست ولی آثار خاص خود را دارد.برای نمونه فعالیت در زمینه ی صادرات و واردات کالا منوط به داشتن کارت بازرگانی بوده و آن نیز منوط به ثبت می باشد.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 17 تیر 1397


  اگر تاجری از تهیه دفاتر قانونی چهارگانه خودداری کند و یا این که به مهر و پلمپ اداره کل ثبت نرساند و یا از ثبت معاملات تجاری خود در دفاتر قانونی خودداری نماید آثار زیر را به همراه خواهد داشت:

      هرگاه از تهیه دفتر یا به ثبت رساندن ( پلمب دفاتر ) آن خودداری شود متخلف به پرداخت دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد! این مجازات را دادگاه حقوقی راساً و بدون تقاضای دادستان می‌تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع از اجرای مقررات مربوط به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد خواهد بود (ماده ۱۵ قانون تجارت).
      مطالب درج شده در دفاتری که به ثبت نرسیده‌اند در صورتی که بر علیه تاجر صاحب دفتر استفاده شود سند خواهد بود ولی به هیچ وجه به نفع او سندیت نخواهد داشت.
      اگر که تاجر ورشکست شود، نداشتن و یا به ثبت نرساندن دفاتر دلیل مهمی بر این خواهد بود که تاجر مزبور ورشکسته به تقصیر است.
      هر زمان تحریر دفاتر ثبت شده درهم و آشفته باشد، مثلاً بین سطرهای آن چیزی اضافه شده و یا در حاشیه آن ارقام و معاملاتی نوشته شده باشد و یا در جمع و تفریق به گونه‌ای عمل شده باشد که تصور سوء‌استفاده وجود داشته باشد، تمام مطالب درج شده در دفتر فقط علیه صاحب آن اعتبار خواهد داشت.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 17 تیر 1397

  در صورتی که قصد ورود به این بخش از فعالیت تولیدی و یا تجاری دارید و یا در صدد ثبت شرکتی به این منظور هستید باید آگاه باشید که برای ثبت شرکتی بدین منظور علاوه بر انجام مراحل ثبت شرکت نیازمند اخذ مجوز بهداشتی در این زمینه خواهید بود .تلاش شده است تا توضیحات کاملی در این زمینه در اختیار شما قرار بگیرد همچنین در صورت نیاز به کسب اطلاعات جامع تر مشاورین کیا ثبت همواره پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
  مجوز لازم در این زمینه را اداره مواد غذایی و آشامیدنی که یکی  از مجموعه های تابعه اداره کل نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، ارایش و بهداشتی می باشد صادر می نماید که در سال 1384 از ادغام ادارات فنی ، مطالعه و بررسی، صدور پروانه ها و صادرات و واردات تشکیل گردید.

  در این اداره محصولات غذایی بدین شرح دسته بندی شده اند :
  - گروه مواد اولیه، بسته بندی ، نمک و افزودنیها
  - گروه روغن، فرآورده های آردی، شیرینی و شکلات – غلات
  - گروه لبنیات، کنسروهای گوشتی- فراورده های گوشتی - عسل
  - گروه آبمیوه ( انواع آبمیوه ، نکتار ، پوره ، کنسانتره ، نوشابه  و نوشیدنی ها )
  - گروه خشکبار، ادویه، کنسروهای غیرگوشتی و محصولات و فرآورده های کشاورزی – چای
  - گروه ثبت و ورود

  انواع مجوز در این اداره به شرح ذیل صادر می شود:
  مجوز بهداشتی به پروانه ایی اطلاق می شود که برای تاسیس، بهره برداری، مسئولیت فنی و ساخت محصولات مشمول محصولات خوراکی نوشیدنی و آرایشی اطلاق می گردد
  پروانه تاسیس که مجوزی است که  توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی صادر می گردد و پس از کسب پروانه تاسیس در صورت داشتن شرایط لازم صادر می گردد  .
  همچنبن پروانه ساخت  به مجوزی گفته می شود که فرمول ماده غذایی و بهداشتی خاص در آن درج شده باشد (به همواه تایید اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی) .این پروانه پس از بررسی صلاحیت فنی و بهداشتی مجموعه جهت تولید محصول صادر خواهد شد .
  پروانه مسئول فنی نیز به مجوزی اطلاق می شود که توسط افرادی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی (با تایید کمیته فنی قانونی) آن راکسب می نمایند تا شرایط لازم جهت نظارت بر تولید در کارخانجات و کارگاه ها را دارا باشند.
  مجوز ورود کالا : این مجوز که بر اساس مقرارت واردات و صادرات بازرگانی و پس از تکمیل مدارک و مراحل مربوط به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی مبنی بر بررسی صلاحیت کالا جهت موافقت اولیه جهت ورود آن به کشور صادر می گردد.پس از این مرحله و ورود کالا به گمرکات کشور محصول مورد نظر پس از بررسی مجدد صلاحیت مصرف و طی مراحل قانونی مجوز ترخیص کالا خواهد گرفت.
  انواع روشهای اخذ مجوز و صدور پروانه های بهداشتی:

  پروانه تاسیس :
  پروانه تاسیس موسسات مشمول قانون یاد شده براساس پروانه های بهره برداری یا كارت شناسایی كه از طرف وزارت صنایع و یا جهاد سازندگی صادر گردیده و تصویر برابر اصل شده آن همراه با سایر مدارك ( برابر دستور العمل های صادره از طرف كل نظارت برمواد غذایی و بهداشتی ) به این اداره كل ارسال می شود. پس از بررسی و تائید صادر می گردد. و در موارد استثناء و به تشخیص اداره كل مدارك پس از بررسی و طرح دركمیته فنی قانونی و تایید نهایی صادر می گردد.

  پروانه بهره برداری :
  پروانه بهره برداری نیز پس از صدور پروانه تاسیس و در صورت داشتن شرایط و ضوابط مربوطه ازنظر امكانات و تجهیزات و ارسال فرم بهره برداری و نیز تائید فنی و بهداشتی موسسه در اداره كل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی صادر می شود.

  پروانه مسئول فنی :
  این پروانه که پس از کسب مدرک تحصیلی توسط فرد و تایید آن كمیته فنی قانونی توسط این اداره صادر خواهد شد .

  پروانه ساخت :
  لازمه دریافت این پروانه اخذ مجوزهای تاسیس، بهره برداری ومسئول می باشد. همچنین جهت صدور این پروانه مجموعه از نظر فنی و بهداشتی مورد بررسی قرار می گیرد و فرمولهای ساخت از نظر استاندارد مورد بررسی آزمایشگاه قرار می گیرد .
  اعتبار پروانه های ساخت در حال حاضر ۵ سال ازتاریخ صدور می باشد. در پروانه های ساخت نام محصول (ارائه موافقت با ثبت نام نهایی محصول الزامی است)، مشخصات بسته بندی، وزن خالص، مواد متشكله و سایر موارد قید می گردد.

  تمدید پروانه ساخت :
  در صورتی که فرمول مندرج بر روی کالا تغییری نداشته باشد جهت تمدید تمام مراحل صدور پروانه که بالا به آن اشاره شد تکرار می شود ودر صورت عدم تفاوت آن دانشگاها می توانند راسا اقدام نمایند . در صورت تغییر فرمول اداره كل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وارد عمل می شود.
  نحوه صدور مجوز چاپ برچسب:
  مجوز چاپ برچسب برای محصولات مشمول قانون كه دارای پروانه ساخت معتبر بوده و از نظر فنی و بهداشتی نیز مورد تایید باشند صادر می گردد.
  برابر ماده ۱۱ قانون مواد خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برچسب های محصولات مشمول قانون مذكور بایستی دارای مشخصات زیر به زبان فارسی و خوانا باشند:
  ۱-نام و آدرس مؤسسه سازنده
  ۲- نام محصول
  ۳- مواد متشكله
  ۴- شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت
  ۵-سری ساخت
  ۶-تاریخ ساخت و تاریخ انقضاء مصرف
  ۷- جمله ساخت ایران روی برچسب درج شده باشد
  ۸- وزن خالص
  در مواردی كه مجوز برچسب صادراتی داده می شود این مطالب می تواند به زبان غیر فارسی نیز روی محصول درج شود مشروط به آنكه منحصراً برای صادرات باشد.

  مدارکی که جهت دریافت هریک ار این مجوزها به آن نیاز خواهید داشت:
  مدارك مربوط به صدور مجوز ترخیص
  ۱- تقاضا نامه رسمی به تاریخ روز دارای آدرس و شماره تلفن
  ۲- فاكتور محموله
  ۳- اصل نسخه دوم پرفرمای گشایش
  ۴- اصل گواهی بهداشت معتبر با مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران و كپی
  ۵- اصل آنالیز و اصل گواهی آنالیز به تاریخ جدید و تصاویر
  ۶-برگه تعهد عدم مصرف كالا تا حصول نتیجه آزمایش بامهر رسمی و امضاء مدیر عامل و مسئول فنی
  ضمناً درخصوص ارسال نمونه از گمركات و یا مراكز تابعه این اداره كل، رعایت نكات ذیل الزامیست :
  كلیه نمونه ها می بایستی داخل شیشه، همراه با لاك و مهر و نامه رسمی از سوی مراجع ذیربط به این اداره كل ارسال گردد.
  مدارك لازم برای صدور پروانه تاسیس
  ۱- نامه از طرف دانشگاه مربوطه
  ۲- درخواست موسسه
  ۳-تصویر پشت و روی برابر اصل شده پروانه بهره برداری از وزارت صنایع یا جهاد
  ۴- پرسشنامه تاسیس
  ۵- نقشه ساختمانی
  ۶- كروكی آدرس
  ۷- فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس
  ۸- روزنامه رسمی مربوط به آگهی تاسیس وتغییرات شركت

  مدارك لازم برای صدور پروانه بهره برداری مدارك لازم شامل :
  ۱- نامه از طرف دانشگاه مربوطه،
  ۲- فرم های سه برگی بهره برداری تكلمیل شده كه به تایید دانشگاه مربوطه رسیده باشد.
  مدارك لازم برای صدور پروانه مسئول فنی
  ۱- نامه از طرف دانشگاه مربوط
  ۲- تاییدیه ارزش تحصیلی
  ۳-معرفی نامه از طرف موسسه
  ۴- برگ تعهد مسئول فنی
  ۵- برگ تعهد موسس
  ۶- عكس
  ۷- تصویر صفحات شناسنامه
  ۸- قرارداد استخدامی
  ۹- تسویه حساب باصندوق های رفاه دانشجویان
  ۱۰- پایان طرح
  ۱۱- برگ پایان خدمت یا معافیت دائم
  ۱۲- برگ عدم اعتیاد
  ۱۳-برگ عدم سوء پیشینه
  ۱۴-در صورتی كه مسئول فنی قبلی استعفاء داده باشد ارائه برگ استعفاء نامه و اصل پروانه مسئول فنی قبلی الزامی می باشد
  ۱۵-فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه مسئول فن

  مدارك لازم برای صدور پروانه ساخت
  ۱-نامه از طرف دانشگاه مربوط
  ۲-فرم سه برگی تكمیل شده پرسشنامه ساخت
  ۳- برگ تصدیق ثبت نام تجارتی محصول
  ۴- فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه ساخت
  ۵- دو برگ طرح اتیكت محصول
  ۶-چنانچه ازرنگ درمحصول استفاده می شود ارسال مشخصات كامل رنگهای مصرفی الزامی است و ارسال مشخصات اسانس مصرفی در موارد لزوم

 • نظرات() 
 • دوشنبه 11 تیر 1397


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   
   
   

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 25 آبان 1396

   6 نکته که باید درباره اسکلرودرمی بدانید


  بیماری اسکلرودرمی

   

  اسکلرودرمی یک بیماری خودایمنی و رماتیسمی است که می تواند به واسطه سخت شدن پوست و بافت همبند زیرین اثر منفی روی بدن انسان داشته باشد. اسکلرودرمی یک بیماری مزمن است و بر همین اساس، درمان آن به طور کامل دشوار است.

   

  همه موارد اسکلرودرمی یکسان نیستند. برخی بیماران تنها سخت و سفت شدن پوست را تجربه خواهند کرد، در شرایطی که برخی دیگر سخت شدن بافت همبند و حتی اندام های اصلی را نیز تجربه خواهند کرد. در صورت عدم درمان، اسکلرودرمی می تواند درد و ناراحتی پایدار را برای بیمار به همراه داشته باشد. بر همین اساس است که درک قوانین پایه در پس اسکلرودرمی اهمیت دارند.

   

  یک بیماری خودایمنی است

  بر خلاف نظر عامه مردم، یک بیماری خودایمنی لزوما بیماری نیست که به سیستم ایمنی بدن انسان حمله کند. در حقیقت، بیشتر بیماری های خودایمنی، مانند اسکلرودرمی، در نتیجه عملکرد سیستم ایمنی که البته به نفع کل بدن نیست، شکل می گیرند. در مورد اسکلرودرمی، سیستم ایمنی پوست و بافت بیمار را به عنوان یک مهاجم خارجی شناسایی کرده و برای از بین بردن آن وارد عمل می شود.

   

  در نتیجه، سلول ها در تلاش برای ترمیم آسیب وارده سخت و سفت می شوند، اگرچه آسیب آشکار به بدن یا سلول های آن وجود ندارد. این شرایط به تولید بیش از حد کلاژن منجر می شود که می تواند موجب ناراحتی کلی و حتی عملکرد نادرست اندام های بدن شود.

   

  هر مورد نسبت به مورد دیگر متفاوت است

  هیچ پزشک باتجربه و ماهری قادر به توصیه یک رژیم درمانی یکسان برای تمام بیمارانی که از یک بیماری مشابه رنج می برند، نخواهد بود. هر مورد از یک نوع بیماری می تواند بسیار متفاوت باشد و هر بیمار به هر نوع درمان به روشی متفاوت واکنش نشان می دهد.

   

  این شرایط به ویژه برای اسکلرودرمی صادق است و وضعیت بیماری از فردی به فرد دیگر می تواند به طور باورنکردنی متفاوت باشد. برای برخی افراد این بیماری می تواند در قالب تحریک متوسط شامل اندکی سخت‌تر یا سفت‌تر شدن پوست در مناطقی مشخص از بدن خود را نشان دهد. اما برای برخی دیگر اسکلرودرمی می تواند به بخش مرکزی و مشکل آفرین زندگی مبدل شود و در همین راستا، درد فراوان در طول روز را تجربه کنند که حتی آنها را از انجام فعالیت های عادی روزانه ناتوان می سازد.

   

  بهبودی کامل وجود ندارد

  برخی بیماری ها را می توان به طور کامل درمان کرد، به این معنی که به طور کامل از بدن ریشه کن می شوند و شانس کمی برای بازگشت آنها وجود دارد. متاسفانه، اسکلرودرمی از جمله این بیماری ها محسوب نمی شود. این یک بیماری خودایمنی مزمن است و بدون در نظر گرفتن روش درمان یا سلامت کلی فرد تحت تاثیر قرار گرفته، به طور کامل قابل درمان نیست. بخشی از مشکل این است که دلیل شناخته شده ای برای اسکلرودرمی وجود ندارد.

   

  خبر خوب این است که مانند بسیاری از بیماری های دیگر که حالت مادام العمر دارند، گزینه های درمانی بسیاری وجود دارند که می توانند به بیمار برای تجربه یک سبک زندگی نسبتا عادی کمک کنند. این درمان ها از فیزیوتراپی تا مصرف دارو و حتی جراحی را شامل می شوند.

   

  اسکلرودرمی یک بیماری خودایمنی و رماتیسمی است

   

  هر فردی می تواند به اسکلرودرمی مبتلا شود

  برخلاف بسیاری از بیماری های دیگر که دلیلی نسبتا روشن برای شکل گیری آنها وجود دارد (مانند شکل گیری آمفیزم در یک فرد سیگاری)، دلیل این که برخی افراد چرا به اسکلرودرمی مبتلا می شوند، نامشخص است. در شرایطی که بانوان و افرادی که در دوره میانسالی قرار دارند، بیشتر در میان بیماران مبتلا به اسکلرودرمی دیده می شوند، هر فرد دیگری نیز می تواند به آن مبتلا شود.

   

  یک روش برای پیش بینی ابتلا به اسکلرودرمی بررسی سابقه خانوادگی است. اما باز هم با شرایطی پیچیده مواجه هستیم، زیرا خانواده ها به ندرت دارای چندین مورد اسکلرودرمی هستند؛ در عوض، اعضای خانواده ممکن است در کل بیماری های خودایمنی را به اشتراک بگذارند. با توجه به تمامی این دلایل، پیش بینی ابتلا به اسکلرودرمی بسیار دشوار است.

   

  نشانه ها ابتدا در دست ها پدیدار می شوند

  اگر فکر می کنید ممکن است به اسکلرودرمی مبتلا شده باشید، چند روش برای تشخیص آن وجود دارند. روش نخست، بررسی انگشتان است که ممکن است به دماهای سرد حساس‌تر شده باشند و شاید حتی تغییر رنگ دهند. همچنین، انگشتان می توانند ظاهری سفت و پف کرده پیدا کنند.

   

  این تغییرات می توانند به قسمت های دیگر دست نیز سرایت کنند. جالب توجه است که تغییرات در دست ها و انگشتان ممکن است تنها در مواجهه با دماهای سرد پدیدار نشوند و تغییرات عاطفی نیز بر اسکلرودرمی تاثیرگذار باشند.

   

  تشخیص بیماری می تواند سال ها طول بکشد

  ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد تا اسکلرودرمی خود را به طور کامل نشان دهد و از این رو، تشخیص آن در مراحل اولیه دشوار می شود. این بیماری فوق العاده آرام گسترش می یابد و ممکن است برخی از قسمت های کوچک بدن، مانند انگشتان، را بسیار پیش‌تر از این که گسترش یابد، تحت تاثیر قرار دهد.

   

  این هم یک نشانه خوب و هم نشانه ای بد است. در شرایطی که تشخیص اسکلرودرمی در مراحل اولیه حالتی ایده آل محسوب می شود، رشد کند می تواند نشان دهنده این باشد که گسترش اسکلرودرمی تنها به یک بخش کوچک از بدن، مانند انگشتان یا یک تکه پوست، محدود نخواهد بود. صرف نظر از این، نظارت دائمی بر شرایط بیماری و مراجعه مرتب به پزشک اهمیت دارد.

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 25 آبان 1396

   راههای درمان آرتریت پسوریاتیک


  درمان آرتریت پسوریاتیک به شدت علائم، چگونگی تاثیر آن ها در زندگی روزمره و اینکه آیا آسیب یا تخریب مفصلی وجود دارد یا خیر بستگی دارد.

  بعضی از افراد فقط زمانی که علائم بروز می کنند به دارو نیاز دارند.دیگر افراد برای درمان درد، تورم و کاهش آسیب جراحی به داروهای قوی نیاز دارند.

  اثربخشی این داروها در برخی از بیماران هیچ چیز خارق العاده ای نیست.” در ادامه روش های درمان ذکر شده است.

   

  فیزیوتراپی

  چگونه کمک می کند: حرکت، انعطاف پذیری و عملکرد مفاصل تحت تاثیر آرتریت پسوریاتیک قرار می گیرد. یک پزشک فیزیوتراپی بیمار را به صورت منظم ورزش می دهد. تراپیست ها همچنین ممکن است به افرادی که دردی در دست های خود دارند نیز کمک کنند و به آن ها آموزش دهند چگونه فعالیت های روزانه را در محل کار و خانه با خیال راحت انجام دهند.

   

  نکات مهم: استیون پگت، استاد پزشکی، روماتولوژیست و سرپرست پزشک در بیمارستان جراحی در نیویورک، توصیه می کند که همه بیماران یک درمانگر فیزیکی و یک درمانگر حرفه ای برای یادگیری تمرین ها و نحوه جلوگیری از سوء استفاده از مفاصل داشته باشند. او می گوید: “این روال، بخش مهمی از مراقبت است.”

   


  درمان آرتریت پسوریاتیک

   

  ضد التهاب غیر استروئیدی NSAIDs

  اسامی: Advil، Motrin، Aleve، و غیره

  چگونه کمک می کند: داروهای ضد التهاب باعث کاهش درد و التهاب می شوند. این داروها اغلب اولین داروهایی هستند که بیماران مصرف می کنند و ممکن است به تنهایی (اگر علائم نسبتا ملایم باشد) یا به صورتی ترکیبی با سایر داروها استفاده شوند.

   

  نکات مهم: عوارض جانبی شامل خطر درد معده، یبوست و اسهال می باشد. خونریزی های دستگاه گوارش، آسیب کلیه، و فشار خون بالا نیز ممکن است عوارض جانبی در هنگام استفاده طولانی مدت باشند. همچنین ممکن است پسوریازیس را بدتر کنند.

   

  داروهای اصلاح کننده بیماری ضد روماتیسم (DMARDs)

  چگونه کمک می کنند: بسیاری از داروهایی که آرتریت پسوریاتیک را درمان می کنند، DMARDs هستند، اما متوترکسات (Trexall) شایع ترین آنها است. یکی دیگر سولفاسالازین(Azulfidine) است. آنها به صورت قرص وجود دارند و ممکن است چند هفته یا چند ماه مصرف آن ها طول بکشد. این داروها می توانند آسیب مفصلی را برطرف کنند (بر خلاف داروهایی که علائم را درمان می کنند).

   

  نکات مهم: این داروها اغلب اولین درمان هستند، به خصوص اگر NSAID ها کمک نکند و یا آرتروز بدتر شود. عوارض جانبی شامل تهوع، درد معده و حساسیت به نور می باشد. مصرف کنندگان متوترکسات اغلب در هر یک تا سه ماه برای مشکلات کبدی یا سلولی خون بررسی می شوند.

     داروهای ضد التهاب باعث کاهش درد و التهاب می شوند

   

  هومیرا (adalimumab)

  چگونه کمک می کند: آسیب مفصلی و علائم آرتروز را کاهش می دهد. هومیرا و چندین داروی آرتریت پسوریاتیک متعلق به یک زیر کلاس DMARD ها هستند که با مهار TNF)عامل نکروز تومور) عمل می کنند. TNF پروتئینی است که در بیماران مبتلا به آرتریت پسوریاتیک افزایش یافته و به طور مستقیم آسیب مفصلی ایجاد می کند.

   

  نکته مهم: دکتر پاگت می گوید: مهارکننده های TNF که به عنوان بیولوژیک شناخته می شوند، خطر عفونت های جدی را دو برابر می کنند. دکتر Fohrman می گوید: با این حال، خطر ابتلا به عفونت هنوز هم بسیار پایین است. هومیاریا هر دو هفته تزریق می شود. درد در محل تزریق و سردرد نیز ممکن است عوارض جانبی آن باشند.

   

  Enbrel (etanercept)

  چگونه کمک می کند: آسیب مفصلی و علائم آرتروز را کاهش می دهد. همانند Humira Enbrel یک DMARD است که TNF را هدف قرار می دهد و باعث کاهش التهاب می شود و آسیب مفصلی را متوقف می کند.

   

  آنچه باید بدانید: از آنجایی که Enbrel یک مهار کننده TNF است و سیستم ایمنی را سرکوب می کند، خطر ابتلا به عفونت را افزایش می دهد، گرچه مطالعات نشان می دهد که عفونت معمولا جدی نیست. دکتر پاجت می گوید همه مهار کننده های TNF عوارض جانبی مشابهی دارند و در جلوگیری از آسیب های مفصلی و کاهش علائم موثرند. با این حال، Enbrel ساختار شیمیایی کمی متفاوت از Humira دارد و یک یا دو بار در هفته تزریق می شود.

   

  ریمیکاد (infliximab)

  چگونه کمک می کند: آسیب مفصلی و علائم آرتروز را کاهش می دهد. متعلق به گروه مهار TNF از DMARDs است.

   

  آنچه باید بدانید: هر دو تا هشت هفته رمیکاد باید در بیمارستان یا کلینیک تزریق شود زیرا این تزریق داخل وریدی است و حدود دو ساعت طول می کشد. دکتر پیتگ می گوید یک چهارم دارو، یک پروتئین حاصل از موش است، بنابراین احتمال واکنش آلرژیک وجود دارد. مهار کننده های TNF سالانه ۱۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ دلار هزینه دارد.

   


  تزریق کورتیزون به مفصل می تواند به طور موقت درد و التهاب را نیز کاهش دهد

   

  سیمپونی (golimumab)

  چگونه کمک می کند: یکی دیگر از مهار کننده های TNF که آسیب مفصلی و علائم آرتروز را کاهش می دهد، می باشد. دکتر فهرمان می گوید پاسخ بیماران به مهارکننده های TNF بسیار متفاوت است بنابراین گزینه های متعدد باید در دسترس باشند.

   

  آنچه باید بدانید: Simponi، که توسط FDA در سال ۲۰۰۹ تایید شده است، یکی از مهارکننده های جدید TNF است و سابقۀ دیگر داروها را ندارد. اما داروهای خود تزریقی شبیه به دیگران است، مگر اینکه فقط یک بار در ماه داده شود. همچنین خطر ابتلا به عفونت را افزایش می دهد و عفونت های تنفسی فوقانی شایع تر است. مانند دیگر مهارکننده های TNF، این دارو با هشدار در مورد سل و عفونت های قارچی تهاجمی همراه است.

   

  داروهای ضدافسردگی

  نام: آزاتیوپرین (Imuran، Azasan)، سیکلوسپورین (Sandimmune، Neoral)، leflunomide (Arava)

  چگونه کمک می کند: مانند متوترکسات، این داروها سیستم ایمنی را سرکوب می کند. همچنین DMARD ها هستند و سرعت تخریب مفاصل را کاهش می دهند.

   

  آنچه باید بدانید: این ها معمولا در موارد بسیار شدید استفاده می شود. عوارض جانبی شامل خطر عفونت، کم خونی و مشکلات کبدی است. آزاتیوپرین و سیکلوسپورین هر یک تا سه ماه نیاز به نظارت دارند تا کبد و خون بررسی شوند. دکتر فهرمان می گوید او اغلب سیکلوسپورین را تجویز نمی کند، زیرا نیاز به فشار خون معمولی و آزمایش کلیه دارد.

   

  کورتیکواستروئیدها

  نام: پیشینسون (پیشیسونون Intensol، Sterapred)؛ کورتیزون (تزریق)

  چگونه کمک می کند: کورتیکواستروئید ها یا استروئید ها (هرچند استروئیدهای آنابولیک مورد سوء استفاده برخی از ورزشکاران نیستند)، داروهای مهار کننده ایمنی هستند. پیشینسون به مدت کوتاهی برای کاهش درد و تورم به صورت خوراکی مصرف می شود. تزریق کورتیزون به مفصل می تواند به طور موقت درد و التهاب را نیز کاهش دهد.

   

  آنچه باید بدانید: تکرار تزریق می تواند بافت را ضعیف کند، به اعصاب آسیب برساند و موجب بروز درد شود. با گذشت زمان استروئید ها می توانند باعث کاهش استخوان، افزایش وزن و تورم صورت شوند.

   

  عمل جراحی

  نام: جراحی جایگزین مفاصل، آرتروپلاستی

  چگونه کمک می کند: جراحی جایگزین مفصل آسیب دیده با پروتز انجام می شود و می تواند به مفاصل دردناک کمک کند. برای مفاصل جایگزین برای دست، که اغلب توسط آرتروز روماتوئید تحت تاثیر قرار می گیرند، معمولا از لاستیک سیلیکون استفاده می شوند.

   

  آنچه باید بدانید: جراحی برای افراد مبتلا به تخریب یا درد مفاصل انجام می شود که دردشان توسط دارو برطرف نشده است و زندگی روزانه را تحت تاثیر قرار داده است. همانند هر عمل جراحی، خطر عوارض از قبیل عفونت وجود دارد. بهبود معمولا شامل فیزیوتراپی می شود.

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :7
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic