دنیای ثبت

دوشنبه 25 شهریور 1398


مقایسه شرکت مدنی و تجاری در حقوق ایران به چه صورت انجام میگیرد ؟ این تفاوت میان شرکت مدنی و تجاری ، می تواند موسسان و مدیران را برای اداره بهتر شرکت کمک کند. در شرکت های تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی مجزا، نماینده منافع قانونی شرکت می باشد و مدیران نماینده شرکت و صاحبان سهام نیستند. اما در شرکت های مدنی، مدیر به عنوان نماینده شرکا محسوب می شود.
مقایسه شرکت مدنی و تجاری در حقوق ایران
تفاوت شرکت مدنی و تجاری در حقوق ایران
مقایسه شرکت مدنی و تجاری در حقوق ایران ، تفاوت شرکت مدنی و تجاری ، می تواند موسسان و مدیران را برای اداره بهتر شرکت کمک کند.

این تفاوت ها عبارتند از :
تفاوت از نظر شخصیت حقوقی
براساس ماده 576 قانون مدنی، تمامی شرکا در شرکت های مدنی می توانند یک قرارداد تنظیم کنند. طبق این قرارداد نحوه اداره اموال شرکت بیان می شود، اما شخصیت حقوقی برای شرکت تعیین نمی شود. چرا که تاسیس شرکت مدنی از کشور فرانسه آغاز شده است و از آنجا که قانون این کشور هیچ شخصیتی برای شرکت های مدنی در نظر نگرفته است، این امر موجب تعمیم آن به سایر کشورها شده است. به همین دلیل در نظر گرفتن شخصیت حقوقی مجزا برای شرکت های مدنی دشوار است. اما در مورد شرکت های تجاری باید گفت که طبق قانون 583 قانون تجارت، این نوع از شرکت ها دارای شخصیت حقوقی هستند.

تفاوت در ماهیت
هر دو شرکت مدنی و تجاری دارای ماهیت قراردادی هستند. اما جوهر و ذات شرکت مدنی ایجاد اشاعه در مالکیت می باشد. در حالی‏که در شرکت‏های تجاری، شرکا با ادغام سرمایه های جمعی و آورده‏های جزء، اصالت خود را از دست می دهند و یک شخصیت و ماهیت جدید شکل می گیرد. به طوری که تمایز میان شرکا و آورده های آنها ممکن نیست. شرکا با رضایت کامل می پذیرند که مالکیت خصوصی و مستقل آنها به مالکیت اشتراکی تبدیل شود. در عین حال در این نوع شرکت ها بحث اشاعه و مالکیت مشاع در میان نیست و از آنجا که شخصیت حقوقی مستقلی دارد، آثار و نتایج حقوقی آن نیز منحصر به فرد می باشد.

 

تفاوت در ماهیت حقوقی سهم الشرکه
در شرکت های تجاری، سهم الشرکه می تواند به سرمایه نقدی تبدیل شود. به این معنا که ماهیت سرمایه شرکا می تواند تغییر کند. چرا که آورده شرکا از دارایی آنها جدا نیست و در نتیجه می تواند به دارایی شخصی ضمیمه می شود. در این نوع شرکت ها، رابطه هر یک از شرکا و صاحبان سهم، با توجه به میزان سرمایه و آورده آنها از سود و منافع حاصل می شود. اما در شرکت های مدنی، سهام هر یک از شرکا در مالکیت خود آنها می باشد که با تشکیل شرکت، اصالت حقوقی خود را از دست نمی دهد. به همین دلیل، همان حقوقی که در مالکیت شرکای شرکت است، مالکیت مشاع نیز دارد. به عنوان مثال، در صورتی که سهم الشرکه‏ یکی از شرکا غصب شود، وی مالک مال مشاع است که می تواند به مراجع قضایی مراجعه و دعوی خود را مطرح کند. در این صورت دادگاه با بررسی ادله واصله، احقاق حق می کند.

 

تفاوت در وضعیت حقوقی تصرفات شریک
در شرکت های مدنی، تصرفات شریک، با توجه به مالکیت مشاع صورت می گیرد که به دو نوع تصرف تقسیم می شود: تصرفات مادی و تصرفات حقوقی. در تصرفات حقوقی هر یک از شرکا می توانند بدون رضایت سایرین، عین سهم الشرکه خود را جزئی یا کلی به شخص ثالث منتقل کنند. اما در شرکت های تجاری، نقل و انتقال سهام شرکت تنها با تشریفات قانونی امکان پذیر است.

 

تفاوت در نمایندگی شرکت‏های مدنی و تجاری
در شرکت های تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی مجزا، نماینده منافع قانونی شرکت می باشد و مدیران نماینده شرکت و صاحبان سهام نیستند. به عبارت دیگر مدیران شرکت های تجاری تنها نماینده شخص حقوقی هستند که به نام و به‏ حساب شخص حقوقی عمل می کنند. اما در شرکت های مدنی، مدیر به عنوان نماینده شرکا محسوب می شود. در صورتی که شرکت مدنی بدون مدیر باشد، هر نوع تصرف حقوقی و مادی تنها با رضایت تمامی شرکا امکانپذیر است و هرگونه تغییر در حدود اختیارات مدیر یا تعیین مدیر جدید، باید با موافقت تمامی آنها صورت بگیرد.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 25 شهریور 1398

  در قواعد بین المللی به منظور گسترش فعالیت های سودآور، حمایت های زیادی از شرکت های چند ملیتی شده است در حقوق بین الملل، هر دو کشور سرمایه پذیر و سرمایه گذار، موظفند تا به منظور حمایت از شرکت های خارجی و شرکت های چند ملیتی مجموعه ای از قواعد را بپذیرند و اجرا کنند.
  تابعیت شرکتها
  شرایط حمایت دیپلماتیک از شرکتها چگونه است ؟ امروزه شاهد ارتباط نزدیک کشورها در زمینه های اقتصادی هستیم. راه اندازی شرکت یکی از علائم ارتباطات و همکاری های اقتصادی است. از جمله می توان به شرکت های چند ملیتی اشاره کرد. مقر این شرکت ها در یک کشور است اما توسط چندین کشور حمایت مالی می شوند و سرمایه مالی و نیروی انسانی مورد نیاز آنها تامین می شود. در این راستا در قواعد و رژیم بین المللی به منظور گسترش فعالیت های سودآور، حمایت های زیادی از شرکت های چند ملیتی شده است.
  زیرا به دلیل همکاری چند کشور در اداره شرکت های چند ملیتی، قواعد مختلفی از سوی هر یک از این کشورها وجود دارد که موجب اختلاف نظر بین آنها می شود. بنابراین با تنظیم قواعد در حقوق بین الملل به راحتی می توان یک نظریه واحد را بر نحوه فعالیت شرکت های چند ملیتی اعمال کرد.

   

  شرایط حمایت دیپلماتیک از شرکتها

   

  چگونگی حمایت های دیپلماتیک از شرکت های چند ملیتی
  در حقوق بین الملل، هر دو کشور سرمایه پذیر و سرمایه گذار، موظفند تا به منظور حمایت از شرکت های خارجی و شرکت های چند ملیتی مجموعه ای از قواعد را بپذیرند و اجرا کنند. در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

   

  حمایت کشورهای سرمایه پذیر از شرکت های خارجی
  کشورهای سرمایه پذیر، به منظور تاسیس و راه اندازی شرکت های خارجی و چند ملیتی و همچنین جذب سرمایه از سایر کشورها باید اقداماتی از قبیل ایجاد زمینه سرمایه گذاری، تضمین بیمه سرمایه گذارها، خودداری از مصادره ناگهانی اموال سرمایه گذاران، کاهش مالیات برای شرکت های خارجی و در برخی موارد معاف کردن آنها و … را مد نظر قرار دهد. همچنین این کشورها با جبران خسارتهای وارده بر شرکت های خارجی می توانند زمینه فعالیت آنها را فراهم کنند.
  به منظور تضمین امنیت و همچنین حمایت همه جانبه کشورهای سرمایه پذیر از شرکت های چند ملیتی، عقد قرارداد برای تضمین سرمایه گذاری موجب اعتماد و اطمینان بیشتر سرمایه گذاران می شود و زمینه راه اندازی شرکت های خارجی را ایجاد می کند.

   

  حمایت کشورهای سرمایه گذار از شرکت های خارجی
  نه تنها کشورهای سرمایه پذیر، بلکه کشورهایی که سرمایه گذاری می کنند نیز موظفند تا از شرکت های چند ملیتی حمایت کنند. این کشورها برای اعلام حمایت خود برنامه های زیر را مد نظر قرار داده اند :

   

  بیمه سرمایه گذاری خارجی
  برخی از کشورها همچون انگلستان و آمریکا به منظور فرستادن اتباع خود به سایر کشورها و ترغیب آنها برای سرمایه گذاری، امتیازاتی همچون بیمه ملی را در نظر گرفته اند. این بیمه به منظور حمایت سرمایه گذاران در مقابل خطرات احتمالی و مخاطرات سیاسی می باشد.

   

  حمایت از سرمایه گذاران با استفاده از معاهدات دو جانبه
  کشورهایی که برای راه اندازی شرکت های چند ملیتی، سرمایه گذاری می کنند، معاهداتی را نیز با کشورهای سرمایه پذیر منعقد می نمایند. بر طبق این معاهدات، هر دو دسته کشور (سرمایه پذیر و سرمایه گذار) متعهد می شوند تا از شرکت چند ملیتی به طور کامل حمایت کند. در صورتی که یکی از طرفین معاهده را نقض کند، برای وی مسئولیت بین المللی در پی دارد.

   

  حمایت دیپلماتیک از سرمایه گذاران
  اگر شرکت چند ملیتی متضرر شود که علت آن اقدامات خلاف حقوقی دولتی باشد، دولت متبوع شرکت می تواند از طریق دادگاه بین المللی لاهه، علیه کشور مزبور شکایت و حق تقاضای جبران خسارت کند.

   

  شرایط حمایت دیپلماتیک از شرکت ها در حقوق بین الملل
  براساس حقوق بین الملل، مواردی از قبیل داشتن تابعیت، پاکدستی مدعی و رجوع به محاکم کشور میزبان به عنوان مهمترین شرایط حمایت دیپلماتیک از شرکت ها در حقوق بین الملل می باشد که در زیر به طور کامل هر یک را شرح می دهیم :

   

  تابعیت
  تابعیت به یک رابطه سیاسی معنوی گفته می شود که هر شخص را به یک دولت مرتبط می کند. در این صورت شخص موظف است تا از قوانین آن کشور پیروی کند. زمانی که اختلافات مربوط به شرکت های خارجی به نزد محاکم قضایی برده می شود، محاکم قضایی نیز باید در مورد تابعیت و حمایت سیاسی اظهارنظر کنند. بنابراین مشخص بودن تابعیت امری مهم و ضروری است.

   

  پاکدستی مدعی
  پاکدستی به معنای انصاف و حسن نیت طرف دعوی می باشد. در مواردی که برای شرکت های خارجی و چند ملیتی، اختلافی بروز می کند و این اختلاف به مراجع قضایی بین المللی ارجاع داده می شود، نباید شخص مدعی بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مورد اختلاف دخالتی داشته باشد.
  همچنین باید هر دو طرف سرمایه گذار و سرمایه پذیر قوانین محلی را رعایت کنند. سرمایه گذار نیز باید با اهداف و مقاصد اقتصادی و اجتماعی کشور میزبان همسو باشد و از هر نوع فعالیت واجد فساد مالی و دخالت در امور سیاسی کشور میزبان خودداری کند.

   

   دادخواهی محلی
  تمامی مراحل دادخواهی محلی برای پیگیری قضاوت باید رعایت شود. به این معنا که یک دعوی از جانب کشور متبوع شخص متضرر در سطح بین الملل قابل قبول نیست. مشروط بر اینکه شخص شاکی قبل از رجوع به دولت متبوع برای احقاق حق خود، به دادگاه های محلی کشوری که در آنجا به او خسارت وارد شده است مراحل دادرسی را پشت سر گذاشته باشد.

 • نظرات() 
 • شنبه 10 شهریور 1397


  با توجه به قوانین و مقررات مربوط به اختراع، در صورتی که اظهارنامه اختراع صحیح و قانونی تشخیص داده شود
  اکتساب حق نسبت به یک علامت یا اختراع

  اداره مالکیت صنعتی، اختراع را در دفتر خصوصی به ثبت خواهد رساند. پس از ثبت اختراع، ورقه یا گواهینامه اختراع به صاحب اختراع یا نماینده او داده می شود.

  به عبارت دیگر، پس از طی مراحل قانونی که در قوانین ملی کشورها در رابطه با ثبت اختراع یا علامت تجاری پیش بینی شده است، مخترع یا صاحب علامت موفق به کسب گواهینامه مربوط خواهد شد که این گواهینامه، داری آثار حقوقی فراوانی است.

 • نظرات() 
 • شنبه 10 شهریور 1397  مجموعه ای از افراد که برای انجام فعالیتی خاص با یکدیگر همکاری می نمایند، می توانند یک شرکت را تشکیل دهند. بنابراین  اولین لازمه ثبت شرکت وجود شریک و یا شرکایی برای تشکیل این شخصیت حقوقی می باشد. می توان حداقل تعداد اعضای هر یک از انواع شرکت را به شرح ذیل جمع بندی کرد:
  حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )
  حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی )
  حداقل 5 شریک ( در شرکت سهامی عام )
  حداقل 7 شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف )
  اما این شخصیت حقوقی به اعتبار نیاز دارد. اعتبار شرکت عموماَ با سرمایه شرکت سنجیده می شود و قالباَ تفاوتی بین شرکت ها در این خصوص نیست . هر چه سرمایه شرکت بیشتر باشد اعتبار شرکت نیز بیشتر است .
  در گام بعد،  شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شرکت ها ، از نخستین اقدامات برای تاسیس و ثبت یک شرکت تلقی می شود.زمانی که قصد تاسیس یک شرکت را دارید، می بایست علاوه بر انتخاب شرکای شرکت و تعیین سرمایه آن ، با توجه به اهداف اعضا در آینده ، نوع فعالیت افراد و میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، قالب شرکت را نیز مشخص کنید.
  قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
  1- شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
  2- شرکت تضامنی
  3- شرکت با مسئولیت محدود
  4- شرکت مختلط غیر سهامی
  5- شرکت مختلط سهامی
  6- شرکت نسبی
  7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
  از آن جا که مطالعه ی خصوصیات و ویژگی های انواع شرکت ها در انتخاب نوع شرکت موثر است،لازم است به طور مختصر،به تعریف آن ها بپردازیم.سپس ویژگی های هر یک از شرکت ها را به طور کامل شرح دهیم. پر واضح است شما عزیزان، در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی بیشتر در این رابطه می توانید با کارشناسان ما در "  ثبت شرکت فکر برتر "  تماس حاصل فرمایید.

      شرکت سهامی خاص

  شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط موسسین تامین می گردد.در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی موسس وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35% از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.
  سایر مشخصات شرکت های سهامی خاص عبارت است از:
  1- حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.
  2- تعداد مدیران حداقل 3 نفر است.
  3- تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
  4- در شرکت سهامی خاص مبلغ اسمی سهام محدود نیست.
  5- سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
  6- در شرکت سهامی خاص اوراق قابل انتشار نیست.
  7- انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.
  8- در شرکت سهامی خاص،مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.

      شرکت با مسئولیت محدود

  شرکت با مسئولیت محدود،از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد.به موجب ماده 94 قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.ضمناَ برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است.
  برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل ذیل ضروری است:
  1- تنظیم شرکت نامه و امضای آن
  2- تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت
  3- ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها
  شرکت با مسوولیت محدود دارای محاسن و معایبی می باشد. از جمله محاسن شرکت با مسئولیت محدود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
  1- شرکت با مسوولیت محدود می تواند تنها با حضور 2 شریک هم تشکیل گردد.
  2- حداقل سرمایه برای این نوع شرکت پیش بینی نشده است برخلاف شرکت های سهامی عام و خاص.
  3- تعداد مدیران در این شرکت به صورت اجباری تعیین شده و شرکت می تواند به وسیله یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف اداره شود برخلاف شرکت های سهامی که در سهامی عام باید حداقل 5 مدیر و در سهامی خاص حداقل 3 مدیر انتخاب شوند،محدودیتی برای مدت شرکت در شرکت با مسوولیت محدود وجود ندارد.
  از معایب شرکت با مسوولیت محدود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
  1- چون مسوولیت شرکا در حد سهم الشرکه آن ها می باشد اشخاص برای فرار از مسوولیت و عدم اجرای تعهدات خود این نوع شرکت را تشکیل می دهند.
  2- پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه صوری می باشد و همچنین ورقه ای برای سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل نقل و انتقال صادر نمی گردد.
  3- همچنین نقل و انتقال سهام آزادانه صورت نمی گیرد بلکه موکول گشته است به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشد و اکثریت محدودی را نیز دارا باشد.همچنین این نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد(ماده 103 قانون تجارت)
  از خصوصیات دیگر شرکت علاوه بر آزادانه نبودن انتقال سهم الشرکه و محدودیت مسوولیت شریکان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
  - چون شرکت سرمایه می باشد نه شخص ؛ پس با فوت یا ورشکستگی و یا محجوریت شرکا،شرکت منحل نمی گردد.
  - همچنین در اسم شرکت باید حتماَ عبارت با مسوولیت محدود قید گردد تا کسانی که با شرکت معامله می کنند متوجه این موضوع باشند که با شرکتی معامله می کنند که مسوولیتش محدود به سرمایه اش است(ماده 95 قانون تجارت)
  - مطابق ماده 112 قانون تجارت هیچ شریکی را نمی توان مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود نمود و این کاملاَ منطقی و در تایید اصل پذیرش اراده سرمایه گذار در افزایش سرمایه می باشد.
  سایر خصوصیات عمومی شرکت های تجاری به شرح ذیل است:

      شرکت سهامی عام:

  حداقل شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر است.حداقل سرمایه پانصد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.

      شرکت تضامنی:

  در شرکت تضامنی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.

      شرکت نسبی

  حداقل شرکا در شرکت نسبی 2 نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و  مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک می باشد.

      شرکت مختلط سهامی

  در شرکت مختلط سهامی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد.

      شرکت مختلط غیر سهامی

  در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه می باشد.

      شرکت تعاونی

  حداقل شرکا در شرکت تعاونی 7 نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و  مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.
  پس از تعیین شرکا و انتخاب قالب شرکت ، نسبت به تهیه و تنظیم اوراق ثبتی اقدام نمایید. با توجه به قالب شرکتی که انتخاب می شود، اوراق ثبتی متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال اوراق ثبتی شرکت های سهامی خاص شامل اساسنامه ، اظهارنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین است و اوراق شرکت های با مسئولیت محدود شامل اساسنامه، شرکتنامه ، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین است . سایر انواع شرکت ها نیز تقریباَ اوراقی مشابه با این دو نوع شرکت دارند.
  ذکر این نکته حائز اهمیت است که تنظیم اظهارنامه و اساسنامه و یا شرکتنامه ، به شدت تخصصی و حرفه ای است که می تواند آینده شما و شرکت شما را به خطر بزرگی اندازد. در این رابطه، مشاورین و وکلای مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر، پشتوانه و تجارب بسی ارزشمندی دارند که می تواند برای حال و آینده شما راه مناسبی را تدوین نمایند. عدم درج حتی یک پارامتر در اساسنامه و یا شرکتنامه و یا سایر اسناد شرکت و یا اشتباه در ارائه اطلاعات می تواند بسیار مشکل آفرین باشد.
  لازم به ذکر است چنانچه موضوع فعالیت شما نیاز به اخذ مجوز داشته باشد می بایست نسبت به اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح اقدام به عمل آورید. البته همه فعالیت ها نیاز به مجوز ندارند.
  از جمله سایر اقدامات اساسی جهت ثبت شرکت، انتخاب نامی مناسب است . برای این منظور ، نام هایی را انتخاب کنید که:
  الف) خارجی نباشد،
  ب) قبلاَ به ثبت نرسیده باشد
  ج)دارای معنا و مفهوم باشد
  د) با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد
  لازم به توضیح است، برای برخی از اشخاص حقوقی، ثبت نام پیشنهادی آن ها منوط به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد که متقاضیان قبل از ارائه تقاضای ثبت تاسیس باید نسبت به اخذ مجوز اقدام و آن را به مدارک خود ضمیمه کند.اسم شرکت نباید قبلاَ توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد. برای این منظور می توانید به سایت www.ilenc.ir مراجعه و نام پیشنهادی را جستجو کنید.توجه داشته باشید که دو کلمه از نام پیشنهادی با اسامی دارای سابقه باید متفاوت باشد.در صورتی که نام های انتخابی از میان اسامی،عناوین و اصطلاحات باشد،نمی توان برای نام شرکت به کار برد.
  سوال :  چه افرادی می توانند شرکت ثبت کنند ؟
  ثبت شرکت هیچگونه محدودیت و شرایط خاصی ندارد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی دارای شرایط ثبت شرکت می باشند و می توانند اقدام به ثبت شرکت نمایند.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 4 شهریور 1397

  اخذ استاندارد ایران

  با توجه به اجباری شدن نشان استاندارد ملی ایران برای اغلب محصولات تولیدی لازم است تا تمامی سازندگان و تولید کنندگان عزیز با اقدام به اخذ استاندارد ایران مجوزهای لازم را درخصوص تولید محصول یا خدماتشان بدست بیاورند :

  اخذ استاندارد اجباری :

  داشتن مجوز صنایع و یا جواز اتحادیه برای دریافت پروانه استاندارد الزامیست و بدون داشتن آن پروانه صادر نخواهد شد قوانین و روش دریافت مجوز در استانهای مختلف کشور می تواند ساده و یا بسیار سخت باشد با مراجعه به ارگان مربوط به شغل خود می توانید شرایط اخذ مجوز را دریافت نمایید:
  امکانات تولید :
  داشتن فضا و امکانات کافی برای خط تولید و کنترل کیفیت یکی دیگر از الزامات می باشد ولی لزوما مالک کارخانه بودن و یا تمامی محصول را بصورت کامل تولید نمودن اجباری نیست بدین معنا که واحد می تواند یک خط کوچک مونتاژ نهایی داشته و قطعات را از بازار و یا سایر واحدهای تولیدی خریداری نماید .

  درخواست کتبی از اداره کل استاندارد :

  در خواست کتبی مبنی بر تقاضای دریافت پروانه استاندارد از اداره کل استاندارد استان مربوطه مبنی بر دریافت اجازه تولید آزمایشی و نمونه برداری از خط تولید که معمولا بسته به نوع فراورده در تعداد محدود به واحد اجازه تولید داده می شود و واحد تولیدی به هیچ عنوان حق عرضه کالای تولید شده به بازار را تا دریافت پروانه ندارد .

  تهیه استاندارد ملی مربوطه :

  با مراجعه به استاندارد و مطلع شدن از شماره کتاب استاندارد ملی مربوطه آن را تهیه و نمایید رعایت مجموعه قوانین مندرج در آن الزامی بوده و ملاک اخذ قبولی از آزمونهای استاندارد مطابقت کامل با بندهای استاندارد ملی می باشد و در صورت عدم تطابق نتیجه آزمون مردود خواهد بود .

  استخدام کارشناس کنترل کیفیت :

  واحد تولیدی می بایست مبادرت به استخدام کارشناس کنترل کیفیت ( معمولا با تحصیلات لیسانس ) در رشته اعلامی توسط موسسه استاندارد نموده و طی نامه کتبی وی را به اداره کل استاندارد استان مربوطه معرفی نماید ، پس از تایید صلاحیت نامبرده و طی دوره تخصصی آزمونها و قبولی برای ایشان پروانه تایید صلاحیت صادر خواهد شد .

  مدارک مورد نیاز جهت اخذ استاندارد ایران :

      فرم تکمیل شده درخواست صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد
      تصویر برابر اصل شده آگهی ثبت واحد تولیدی خدماتی در روزنامه رسمی کشور
      تصویر برابر اصل شده آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور
      تصویر برابر اصل شده پروانه تاسیس/ بهره برداری/ پروانه فعالیت از مراجع قانونی (وزارتخانه، سازمان امور صنفی) همراه با رونوشت آخرین تغییرات (پروانه تأسیس در بدو امر و برای تشکیل پرونده دریافت می شود و تا زمان تشکیل کمیته علائم پروانه بهره برداری بایستی ارائه شود)
      تصویر برابر اصل شده آگهی رسمی ثبت نام یا علامت تجاری محصول در روزنامه رسمی کشور در طبقه فرآورده مورد نظر
      ارائه مدارک مرتبط با نام تجاری واحد تولیدی یا خدماتی (در صورت استفاده از آنها)
      ارائه مدارک و مستندات زیر در صورت وجود:
      تصویر پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر حداقل برای یکی دیگر از محصولات.
      تصویر گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱ ISO، صادر شده توسط موسسات گواهی کننده تأیید صلاحیت شده از طرف نظام تأیید صلاحیت ایران و یا HACCP ISO22000 .
      ارائه مدرک مبنی بر دارا بودن “ایران کد” از وزارت بازرگانی برای محصول مورد درخواست (در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران کد را برای محصولی تخصیص نداده باشد، با ارائه تأییدیه آن وزارتخانه، این بند کاربرد ندارد(.
      فرم تکمیل شده پرسش نامه اطلاعات فنی با تایید مدیر عامل شرکت یا مالک واحد تولیدی
      ارائه مدرک مبنی بر دارا بودن آزمایشگاه کنترل کیفیت اختصاصی ( با حداقل تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی لازم برای آزمون‌های مورد نیاز مطابق الزامات مندرج استاندارد ملی مربوطه، جهت کنترل مواد اولیه و محصول نهایی)
      معرفی مسئول کنترل کیفیت واجد شرایط که مراحل تایید صلاحیت وی از طریق انجمن مسئولین کنترل کیفیت پیگیری شود (مسئول کنترل کیفیت توسط اداره کل استاندارد معرفی می‌شود) و یا گواهینامه معتبر مدیر یا مسئول کنترل کیفیت تایید شده توسط مؤسسه
      نمودار فرآیند تولید(OPC)
      شمای نحوه استقرار دستگاه ها در خط تولید (Lay out)
      پرداخت کارمزد خدماتی مرتبط با صدور پروانه توسط واحد متقاضی و اخذ تاییدیه مکتوب از مسئول امور مالی اداره کل استان
      نتایج آزمون ماهیانه واحد تولیدی در فرمت مورد تایید اداره کل استاندارد که نمونه برداری‌ها در آنها مشخص شده باشد.
      گواهی کالیبراسیون وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی

  ثبت کردن برند تجاری :

  یکی دیگر از الزامات دریافت نشان استاندارد داشتن علامت تجاری ثبت شده در اداره کل ثبت علائم کشور بوده و تولید کننده موظف است تصدیق مالکیت علامت تجاری را به اداره استاندارد تقدیم نماید .

  ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفیت :

  واحد تولیدی می بایست متناسب با نوع محصول و آزمونهای مربوطه در محل تولید آزمایشگاه مجهز به تستر ها و دستگاههای آزمون تخصصی آن محصول را تهیه نموده و محل مناسبی را به تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفیت اختصاص دهد که در حین دریافت پروانه استاندارد و پس از دریافت ، مسئول کنترل کیفیت در آن کیفیت کالا را کنترل نماید ،کامل بودن و کالیبره بودن تجهیزات می بایست به تایید اداره استاندارد برسد .

  تدوین نظامنامه :

  تهیه یک کتابچه بعنوان نظامنامه کنترل کیفیت از مجموعه باید ها و نباید ها و دستورالعمل های کنترل کیفیت برای تولید فراورده ها در محل تولید به منظور ایجاد قوانین درون سازمانی برای کنترل مستمر کیفیت و افزایش راندمان و رسیدن به کیفیت پایدار
  واحدهای تولیدی پس از دریافت پروانه استاندارد ملی ایران در بازدیدهای دوره ای و نمونه برداری از انبار و یا خط تولید و یا بازار فروش کنترل شده و در صورت عدم تطابق محصول با استاندارد پروانه استاندارد صادره باطل خواهد شد ، معمولا اعتبار پروانه استاندارد یک سال بوده و واحد تولیدی موظف است همه ساله نسبت به تمدید پروانه و واریز وجه اعتبار اقدام نماید.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 4 شهریور 1397

  موسسات فرهنگی هنری به شخصیت هایی حقوقی گفته می شود که به منظور نیل به مقاصد فرهنگی و هنری اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی به ثبت می رسند و برای فعالیت چه به صورت شخصی ( حقیقی ) و یا موسسه ای ( حقوقی ) می بایست وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مجوز تاسیس نظارت بر فعالیت ها و انحلال آن ها را صادر نماید.

      شرایط  لازم جهت ثبت موسسه تک فرهنگی:

  1) تابعیت جمهوری اسلامی ایران
  2).معرفی حداقل 3 نفر به عنوان اعضاء هیات موسس برای موسسه چند منظوره و دو نفر برای موسسه تک منظوره
  3) افراد متاهل حداقل باید 25 سال و افراد مجرد حاقل 27 سال داشته باشند.
  4) داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن ( به تشخیص مراجع قانونی )
  5) داشتن صلاحیت علمی و تخصصی و سوابق فرهنگی و هنری متناسب با موضوع فعالیت
  6) داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا برگ معافیت دائم(ویژه ی آقایان)
  7) نداشتن سوء پیشینه کیفری به تایید مراجع ذیصلاح و برخورداری از حسن شهرت
  8) مهجور نبودن و نداشتن ورشکستگی به تقلب و تقصیر
  9) داشتن امکانات کافی و مناسب ( به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد )
  10) داشتن سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره

      مدارک لازم جهت ثبت موسسه تک فرهنگی:

  - یک نسخه اساسنامه به انضمام صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی
  - تکمیل درخواست تاسیس با ذکر دلایل توجیهی و معرفی مدیر مسئول
  - تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی (توسط همه اعضاء هیات موسس) در 2 نسخه
  - فرم تعهد نامه
  - کپی برابر با اصل از شناسنامه و کارت ملی
  - صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به انضمام صورتجلسه هیات مدیره
  - کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر)
  - چهار قطعه عکس 3 در چهار جدید با درج نام و نام خانوادگی
  - کپی برابر با اصل گواهی خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم (ویژه آقایان)
  - ارائه سوابق مستند در حوزه فعالیت های پیشنهادی
  - اصل گواهی مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر برای تمامی اعضای موسس و عدم اعتیاد به مواد مخدر برای مدیر مسوول

      چند نکته :

  1. برای موسسات چند منظوره می بایست ضمن تشکیل و تکمیل مدارک پرونده، لوح فشرده حاوی اسکن رنگی تمام مدارک نیز ارسال شود.
  2. کلیه فتوکپی های مدارک از قبیل شناسنامه ، کارت پایان خدمت و ... از نصف A4 کوچکتر نبوده و فتوکپی مدارک تحصیلی از یک صفحه A4  بزرگ تر نباشد.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 مرداد 1397

  پذیره نویسی عبارت است از قبول پیشنهادی که از طرف موسسان به عموم می شود، تا قسمتی از سرمایه شرکت را تعهد کنند و با پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ تعهدی خود، در شرکتی که بعداَ تاسیس می شود ، شریک و صاحب سهم شوند. به عبارت دیگر، پذیره نویسی عبارت است از " عمل حقوقی ای که به موجب آن، شخص تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده در شرکت سهامی عام، شریک شود. "

       طرح اعلامیه پذیره نویسی

  پذیره نویسی مستلزم طرحی از طرف موسسان است که باید به امضای همه آن ها رسیده باشد. در تهران به اداره ثبت شرکت ها، و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها، و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد، به دایره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود. ( ماده 6 لایحه قانونی 1347). طرح اعلامیه پذیره نویسی باید مشتمل نکات ذیل باشد :
  1- نام شرکت؛
  2- نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛
  3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛
  4- مدت زمان ثبت شرکت؛
  5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین، در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
  6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد (جنسی) ،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
  7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند، تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛
  8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛
  9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛
  10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛
  11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛
  12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛
  13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛
  14- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛
  15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
  اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین بعد از تصویب مرجع ثبت شرکت ها در روزنامه ها آگهی می شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت. در مدتی که برای پذیره نویسی در اعلامیه معین شده است، اشخاصی که مایل به خرید سهام شرکت باشند، به بانک مراجعه می کنند، و ورقه تعهد سهام را امضا می کنند و مبلغی که – دست کم 35% درصد تعهدات – نقداَ به بانک پرداخت می کنند و رسید دریافت می دارند. این ورقه در دو نسخه تنظیم می شود، نسخه اول نزد بانک نگهداری می شود و نسخه دوم به ظهرنویس تسلیم می شود. امضای ورقه سهم ، خود به خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت است.

      نمونه فرم درخواست پذیره نویسی  شرکت ........ ( سهامی عام )

  مشخصات اشخاص حقیقی :
  نام .......... نام خانوادگی ................ نام پدر .............. شماره شناسنامه ..............................
  تاریخ تولد به روز و ماه و سال ................. محل تولد ................ محل صدور ......................
  مشخصات اشخاص حقوقی :
  نام شرکت ................ شماره ثبت .................. تاریخ ثبت ................... محل ثبت ..............
  مایل به خرید تعداد ................... سهم به مبلغ اسمی ...................... ریال هستم که طی چک بانکی شماره .............. به تاریخ .............. حساب قرض الحسنه جاری شماره .............. نزد بانک ملی ایران شعبه ................. معادل صد در صد را واریز کردم.
  نشانی : استان ............. شهر ................خیابان ...............کوچه .................. پلاک .............. طبقه ................... کدپستی ............... تلفن ..................... امضا ....................................
  مهر و امضا اشخاص حقوقی یا حقیقی 

 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 مرداد 1397  مالکیت فکری یا معنوی مشتمل بر دو قسمت کلی است :

      مالکیت صنعتی
      حقوق مولف ، مصنف و هنرمند

  مالکیت صنعتی شعبه ای از حقوق تجارت است که حقوق غیرمادی ناشی از علائم مشخص کننده مانند : علائم تجاری یا صنعتی و یا خدماتی ، اسم تجاری ، سمبل یا علامت و مشخصات منشاء کالا را مورد مطالعه قرار داده و به حقوق حاصل از خلاقیت و نوآوری از قبیل : ورقه های اختراع ، گواهی اشیاء مصرفی و بالاخره به اشکال و ترسیمات و مسایل راجع به رقابت نامشروع و سوء استفاده از حقوق مالکیت صنعتی می پردازد.
  امروزه ، مالکیت صنعتی چه در حقوق داخلی و چه در سطح بین المللی، به علت الزامات بازرگانی بین المللی و روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر ، مورد حمایت جدی قرار گرفته و به مخترع مبتکر، و بالاخره به فرد خلاق امکان می دهد که به طور انحصاری از علامت یا اختراع خود استفاده کند و فرد متجاوز به حقوق خود را از طریق حقوقی یا جزایی تحت تعقیب قانونی قرار دهد. ( مواد 528 تا 530 ق. م. اسلامی – تعزیرات )

 • نظرات() 
 • سه شنبه 23 مرداد 1397

  به موجب ماده 107 لایحه ، شرکت های سهامی عام و خاص توسط هیات مدیره اداره می شوند. در حقیقت بازوی اداره شرکت، هیات مدیره محسوب می شود و بازوی تصمیم گیری شرکت، مجامع عمومی هستند. اختیارات هیات مدیره علاوه بر تکالیف و اختیارات قانونی، عام می باشد. هیات مدیره از جهت سلسله مراتب، تابع مجمع عمومی می باشد. سمت هیات مدیره مباشرتی است و اعضای هیات مدیره نمی توانند سمت خود را به دیگران تفویض کنند. هیات مدیره باید از بین سهامداران شرکت انتخاب شود. حداقل تعداد سهام لازم برای تصاحب سمت هیات مدیره، معادل حداقل تعداد تعیین شده سهام وثیقه طبق اساسنامه می باشد. در لایحه قانونی منظور از عبارت مدیران، هیات مدیره می باشد نه مدیر عامل.

  به موجب ماده 108 لایحه ، " مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند ."
  اولین مدیران شرکت در سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی و در سهامی خاص اولین مدیران با توافق تمامی سهامداران یا موسسین انتخاب می شوند.
  مدیران بعدی پس از ایجاد شخصیت حقوقی شرکت، با اکثریت نسبی آرای حاضر در جلسه رسمی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. انتخاب مجدد مدیران ولو به دفعات متعدد بلامانع است.

      حق الزحمه مدیر

  به موجب ماده 134 لایحه، اعضای هیات مدیره به دو دسته تقسیم می شوند :
  الف) مدیر موظف : علاوه بر این که کارمند یا کارگر شرکت است مدیر شرکت نیز می باشد.
  ب) مدیر غیرموظف : فقط در جلسات شرکت می کند و رابطه کاری غیر از مدیریت با شرکت ندارد.
  مدیر موظف مانند کارمند، حقوق مستمر دریافت می کند اما مدیر غیرموظف با تصویب مجمع عمومی عادی حق حضور در جلسه دریافت می کند.

      پاداش هیات مدیره

  به موجب ماده 231 لایحه ، اعطای پاداش با پیش بینی اساسنامه و تصویب مجمع عمومی عادی امکان پذیر است. اگر در اساسنامه پاداش پیش بینی نشده باشد، امکان پرداخت پاداش وجود ندارد.
  به موجب ماده 241 اصلاحی 1395، " با رعایت شرایط مقرر در ماده ( 134 ) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد ( 3% ) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد ( 6% ) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است ."
  هم چنین به موجب تبصره یک همین ماده شرکت های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم در ماده ( 78 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386می باشند.
  نکته : اعضای غیرموظف هیات مدیره به جز حق حضور یا پاداش نمی توانند در قبال سمت مدیریت مبلغی را به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق، پاداش یا حق الزحمه دریافت کنند.

      ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی توسط هیات مدیره

  به موجب ماده 270 لایحه ، تصمیمات و عملیات فاقد شرایط قانونی قابل ابطال در دادگاه با درخواست هر ذینفع می باشد. بطلان تصمیمات و عملیات در مقابل ثالث قابل استناد نیست و شرکت باید در مقابل ثالث اجرای تعهد کند.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 23 مرداد 1397

  شرکت های تعاونی از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارند ولی بعضی از علمای حقوق تجارت اینگونه شرکت ها را تجاری نمی دانند زیرا منظور از شرکت تعاونی جلب نفع به طریق معمول در شرکت های تجاری نیست، بلکه همان طوری که از نام آن بر می آید شرکت تعاونی برای تعاون و کمک و تسهیل امور شرکاء آنست. لذا این گونه شرکت ها ، اصولاَ برای برداشت سود ایجاد نمی شوند، بلکه هدف اصلی از ایجاد آن ها کمک و همیاری و سهولت در امور شرکاء آن است. به همین دلیل عده ای از علمای حقوق این قبیل از شرکت ها را تجاری نمی دانند. البته تشکیل این نوع از شرکت ها برای حذف واسطه ها به وجود می آید و موجب می شوند که اجناس و خدمات با قیمت ارزانتری به دست شرکای این نوع شرکت ها برسد. سرمایه گذاری در این شرکت ها عموماَ جرئی است و سود شرکاء بستگی به نسبت معاملاتی دارد که هر یک از شرکاء با شرکت داشته اند. به همین دلیل است که در پایان هر سال اضافه پرداختی مشتریان بابت خرید اجناس  یا انجام خدمات به آن ها مسترد می گردد.
  نظر به اهمیت شرکت های تعاونی، تسهیلاتی از سوی دولت به این شرکت ها اعطا می شود. برخی از تسهیلات دولت نسبت به شرکت های تعاونی به قرار ذیل است :
  1- بنا بر ماده 3 ق. ب. ت ، دولت موظف است به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد.
  2- بنا بر ماده 4 ق. ب. ت دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
  3- بنا بر تبصره 1 ماده 8 ق. ب. ت، در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.
  4- بنا بر ماده 17 ق. ب. ت، وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی بنمایند.
  5- دولت می تواند واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد به صورت ذیل در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد :
  - واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
  - اگر واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط عضویت در تعاونی داشته باشند، این کارکنان برای عضویت در آن تعاونی بر دیگران اولویت خواهند داشت.
  - دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نمایند.
  - دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات ، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی، تعیین نماید.
  6- بنا بر ماده 19 ق. ب. ت در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی، اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.
  7- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت ، دولت موظف است شرایط و امکانات لازم را برای تشکیل و تقویت تعاونی ها فراهم آورد.
  8- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت، دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی ها به آن ها بفروشد و یا به آن ها اجازه دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و مصادره و ملی شده را به تعاونی ها منتقل نماید.
  9- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت ، بانک ها موظف اند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونی ها و یا تقویت آن ها ، وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار می دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تامین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید آن گونه اموال تعاونی های دیگر اولویت دارند.
  10- بنا بر ماده 28 ق. ب. ت ، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونی ها موظفند در معاملات خود به تعاونی ها اولویت دهند.

      دو حق تقدم در اختصاص تسهیلات به تعاونی ها :

  1. تعاونی های تولید در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند. ( تبصره ماده 26 ق. ب. ت )
  2.تعاونی های توزیع مربوط به تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندی های روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. ( تبصره ماده 27 ق. ب. ت )
  تعاونی ها می توانند با رعایت قوانین و مقررات به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت بپردازند. ( تبصره ماده 28 ق. ب. ت )

 • نظرات() 
 • یکشنبه 14 مرداد 1397

   

  در تصفیه عادی، اداره تصفیه دوبار و به فاصله ده روز، اقدام به درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار می کند. نکاتی که در این آگهی باید قید شوند عبارت اند از :
  الف) نام و مشخصات تعاونی ورشکسته، مرکز اصلی آن و تاریخ ورشکستگی ؛
  ب) اخطار به طلبکاران و کسانی که ادعایی دارند، دایر بر اینکه ادعای خود را ظرف دو ماه به اداره تصفیه اعلام و مدارک خود را ( اصل یا رونوشت مصدق ) تسلیم کنند. اداره تصفیه می تواند این مدت را برای کسانی که مقیم کشورهای خارج اند تمدید کند ؛
  ج) اخطار به بدهکاران تعاونی تا ظرف مدت مذکور خود را معرفی کنند. بدهکارانی که مطابق اخطار عمل نکنند، به جریمه تقدی معادل بیست و پنج درصد بدهی به صندوق اداره تصفیه محکوم خواهند شد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه نقدی، بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه محکوم کند.
  د) اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال تعاونی ورشکسته در دست آنهاست، برای اینکه آن اموال را ظرف مدت دو ماه در اختیار اداره تصفیه قرار دهند وگرنه هر حقی که نسبت به آن اموال دارند از آن ها سلب خواهد شد؛ مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند ؛
  ه) دعوت برای اولین جلسه طلبکاران که نهایتاَ ظرف بیست روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد. ضمناَ در آگهی قید می شود کسانی که با تعاونی ورشکسته مسئولیت تضامنی دارند و یا ضامن آن هستند ، می توانند در این جلسه حاضر شوند.
  آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار دوبار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد. نسخه ای از آگهی برای افراد و مراجع زیر فرستاده می شود : طلبکاران شناخته شده، دوایر اجرایی حوزه فعالیت تعاونی ورشکسته ، دادگاه هایی که دعاوی مربوط به تعاونی نزد آن ها مطرح است ؛ موسسات بیمه که تعاونی قرارداد بیمه موثر در امور تجاری با آن ها منعقد کرده است اداره ثبتی که تعاونی ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیرمنقول است. لازم است صورت نام طلبکارانی که برای آن ها نسخه ای از آگهی فرستاده می شود، در صورت جلسه ورشکستگی قید شود یا اینکه در برگ جداگانه ای که رئیس اداره تصفیه یا کارمند متصدی تصفیه ، آن را امضا می کند، نوشته شده به صورت مجلس پیوست شود.
  هر گاه اداره تصفیه ادامه فعالیت تولیدی یا توزیعی تعاونی ورشکسته را مقتضی بداند، لازم است دفاتر تجاری سابق تعاونی از تاریخ اعلام ورشکستگی بسته شوند و سپس در همان دفاتر، صفحات دیگری برای ثبت حساب های جدید در نظر گرفته شود و یا دفاتر دیگری برای این کار تهیه شود.
  اولین جلسه طلبکاران به ریاست یک نفر از کارمندان اداره تصفیه تشکیل می شود و اداره گزارشی را به صورت اموال و سایر امور مربوط به تعاونی ورشکسته برای طلبکاران قرائت می کند. طلبکاران می توانند پیشنهادهای خود را درباره ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به تعاونی ورشکسته ابراز کنند، ولی تصمیم گیری با اداره تصفیه است و به طور کلی اداره تصفیه ، نماینده منافع هیئت طلبکاران است. در پایان این جلسه یا جلسات دیگری که در صورت لزوم تشکیل می شود؛ باید صورت جلسه ای تنظیم شود. در صورت جلسه اسامی کلیه طلبکاران یا نمایندگان آن ها که در جلسه حاضرند و پیشنهادهای آنان قید می شود. همچنین تصمیمات اداره تصفیه نیز در آن نوشته می شود.
  پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد ( مهلت دو ماهه ای که در آگهی اداره تصفیه تعیین شده است ) ، اداره تصفیه به مطلبات رسیدگی کرده، آن ها را تصدیق یا رد می کند و در صورت لزوم می تواند از طلبکاران بخواهد دفاتر خود را برای رسیدگی در اختیار اداره قرار دهند. مطالباتی که به موجب سند رسمی، وثیقه ملکی دارند، باید منظور شوند؛ هر چند از طرف طلبکار اظهار نشده باشد. اداره تصفیه پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد طلبکاران نهایتاَ ظرف بیست روز باید صورتی از طلبکاران، با در نظر گرفتن طلب هایی که حق رهن یا حق رجحان دارند، تهیه کند. نام طلبکارانی که مردود شده اند، با ذکر دلیل در این صورت قید می شود. صورتی که از طلبکاران تهیه شده است به نظر آخرین مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی می رسد، ولی اداره تصفیه مکلف نیست به اظهارات آنان ترتیب اثر دهد.
  صورت طلبکاران که اداره تصفیه آن را با در نظر گرفتن طلب های با حق رهن و حق رجحان تهیه کرده است، از طریق آگهی به طلبکاران اطلاع داده می شود و در اختیار کسانی که نسبت به تعاونی ورشکسته ادعای حق دارند، گذاشته می شود. به طلبکاران مردود و همچنین طلبکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده اند و اداره تصفیه به ادعای آن ها ترتیب اثر نداده است، مراتب مستقیماَ اعلام خواهد شد. هر کس نسبت به صورت مذکور اعتراض داشته باشد، ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی حق دارد در دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، اقامه دعوی کند. اگر معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن یا حق رجحان او منظور نشده است ، دعوی علیه اداره تصفیه اقامه می شود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد، دعوی علیه طلبکار مربوط اقامه خواهد شد. در صورتی که دعوی اخیر به نتیجه برسد و حکم دادگاه بر رد طلبی صادر شود، سهمی که به آن طلب داده شده است، در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به مدعی اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر طلبکاران تقسیم خواهد شد.
  اسنادی که با تاخیر ارائه شده باشند، در صورتی که عذر موجهی برای تاخیر آن ها باشد، تا ختم ورشکستگی قبول می شود؛ ولی هزینه ای که در اثر این تاخیر پیش آمده است ، بر عهده مدعی طلب خواهد بود. ( تشخیص موجه بودن عذر با اداره تصفیه است ). هر گاه اداره تصفیه سندی را که با تاخیر ارائه شده است ، قبول کند ، به تصحیح صورت طلبکاران اقدام می کند و طلبکاران را به وسیله آگهی مطلع می سازد.
  اداره تصفیه همچنین اقدام به وصول مطالبات می کند و در صورت لزوم برای وصول آن ها اقامه دعوی می کند. اشیایی که در معرض تنزل قیمت باشند یا نگهدلری آن ها هزینه نامناسبی ایجاد کند بدون تاخیر فروخته می شوند. اداره تصفیه همچنین برگ های بهادار و یا اشیایی را که در بازار قیمت معینی دارند، به فروش می گذارد.
  اداره تصفیه درباره اشیایی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است ، تصمیم مقتضی می گیرد و اگر این اشخاص را محق تشخیص دهد، اشیاء مربوط را به آن ها تسلیم می کند و به هر کدام از آن ها که محق تشخیص داده نشود، مهلت می دهد که ظرف ده روز در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی کنند؛ در صورتی که ظرف این مهلت ، اقامه دعوی نکرده، دعوی او دیگر مسموع نخواهد بود.
  پس از رسیدگی به مطالبات و تعیین طلبکاران، از طلبکارانی که تمام یا قسمتی از طلب آن ها مورد قبول واقع شده باشد، برای شرکت در جلسه دعوت می شود. اگر " قرارداد ارفاقی " هم درخواست شده باشد، مراتب در دعوتنامه قید می شود. در جلسه طلبکاران که بنا به دعوت اداره تصفیه و با حضور آخرین مدیران تعاونی ورشکسته تشکیل می شود، اداره تصفیه گزارش کاملی درباره وضعیت دارایی و مطالبات تعاونی ارائه می دهد. نظر آخرین مدیران تعاونی و طلبکاران استماع شده، در صورت جلسه ذکر می شود، ولی تصمیم گیری با خود اداره تصفیه است ؛ مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک که تصمیم گیری درباره آن ها با رعایت شرایط مقرر از اختیارات طلبکاران است.
   

 • نظرات() 
 • یکشنبه 14 مرداد 1397

  پایان حیات یک شرکت در صورتی که موضوع آن انجام شده یا غیر ممکن شده باشد ، از جهات انحلال شرکت به شمار می رود. چنانچه موضوع فعالیت شرکت مورد ویژه بوده و محقق گردیده باشد . همچنین است اگر موضوع شرکت، به علت حدوث امور خارج از توان اشخاص متعارف و یا تحت تاثیر روادید پیش بینی نشده غیر ممکن شود.
  در حقیقت غیر ممکن گردیدن انجام موضوع شرکت را باید ناشی از مانعی دانست که از مصادیق قوه قاهره یا در حکم آن است . اگر موضوع شرکتی ساخت تاسیساتی در جزیره مشخصی باشد ، به علت فرو رفتن جزیره مورد نظر در آب، انجام موضوع منتفی می گردد .
  حال با فرض رخ دادن از هر یک از دو حالت گفته شده ، آیا می توان تنها با تغییر موضوع از پایان حیات آن و پیامدهای بعدی جلوگیری به عمل آورد ؟در پاسخ دو دیدگاه شایان بررسی به نظر می رسند :
  به موجب دیدگاه اول که ظاهرا مورد پذیرش قانون گذار نیز است ، با انجام یاغیر ممکن شدن موضوع شرکت اصولا شرکت منحل گردیده و ماهیتی وجود ندارد تا درباره موضوع آن تصمیم گیری شود . در واقع چون شرکت در عالم حقوق موجودیت خود را از دست داده، برای مجمع عمومی فوق العاده به عنوان یکی از ارکان آن، برای تغییر موضوع شرکت به طریق اولی نمی توان موجودیت تصور نمود. برای تحکیم این دیدگاه ، به برخی اشارات در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 می توان توجه نمود. از جمله در بند 2 ماده 199 مرقوم ، به مجمع مزبور اجازه داده شده تا پیش از پایان مدت شرکت، به تمدید مدت شرکت اقدام کند.
  حال اگر همان راهکار برای بند یک مورد بحث در تصور قانون گذار وجود داشت ، به طریقی مورد اشاره قرار می گرفت . افزون بر استدلال بالا همان گونه که خواهیم دید در بند 4 ماده 201 لایحه مقرر شده که اگر مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال شرکت به علت انجام یا غیر ممکن شدن تشکیل نشود یا رای به انحلال ندهد، دادگاه با درخواست هر ذی نفع حکم به انحلال شرکت خواهد داد. اگذ قصد مقنن، دادن فرصت تغییر موضوع شرکت در حالات گفته شده ، پیش از صدور حکم به انحلال شرکت از سوی دادگاه بود، مرجع اخیر را مکلف به اخطار و اعطای مهلت به شرکت جهت رفع علت انحلال می نمود . همچنین موسسان و سهامداران چنین شرکتی و به خصوص خرده سهامداران با امضای اساسنامه یا ورود بعدی به شرکت تا انجام موضوع شرکت ، خود را بخشی از رابطه حقوقی ناشی از مشارکت منظور نموده و نمی توان برخلاف خواست قابل توجیه آنها با تغییر موضوع شرکت ایشان را در بند این رابطه نگه داشت .
  لذا چنین می نماید که در نگاه قانون گذار امکان تغییر موضوع شرکت در صورت انجام موضوع یا غیر ممکن شدن انجام آن ، جایی نداشته باشد .
  در دیدگاه دوم اگرچه با گرایش قانون گذاری سازگاری ندارد ، لکن با منطق حقوقی و مصالح اقتصادی در یک راستا قرار می گیرند . به موجب این دیدگاه با پایان موضوع شرکت و یا غیر ممکن شدن آن ، اگر شرکت را به خودی خود منحل شده بدانیم و مجمع عمومی فوق العاده به عنوان رکن ذی صلاح ونماینده اراده جمعی شرکت و شرکا را از تصمیم به ادامه حیات شرکت با تغییر موضوع آن منع سازیم، بدون هیچ توجیهی و بر خلاف اراده جمعی شرکا که مخل حقوق اشخاص ثالث و یا نظم عمومی نیز نیست ، به حیات نهادی اقتصادی مهر پایان زده که پیامدهای زیانبار اقتصادی –اجتماعی آن بی نیاز از شمارش است . این استدلال به ویژه در مورد غیر ممکن شدن موضوع شرکت از توجیه بیشتر برخوردار مینماید . چرا که ممکن است برای شرکت و سهامداران تحمل انتظار برای برطرف شدن عامل غیر ممکن گردیدن موضوع شرکت ، مثلا در مثال بالا پایان جنگ ، به مراتب مطلوب تر از انحلال شرکت باشد . به علاوهه معیار دقیقی برای غیر ممکن شدن موضوع شرکت وجود ندارد . مثلا در آغاز جنگ هشت ساله عراق با ایران، حتی در تصور دقیق ترین تحلیلگر سیاسی – نظام دوام جنگ برای نزدیک به یک دهه وجود نداشت. حال چگونه می توان از انسانهای متعارف انتظار تشخیص نقطه معین زمانی برای تحقق معیار غیر ممکن شدن ودر نتیجه ، انحلال شرکت را داشت . در نتیجه ، بایستی امکان تغییر موضوع در حالات مورد تحث را در رویه ثبت شرکتها و محاکم به منظور رفع خلا موجود فراهم ساخت .
  در همین راستا بخش اخیر بند 1 ماده 684 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 ، امکان تغییر موضوع شرکت را از طریق اصلاح اساسنامه در صورت انجام یا نا ممکن شدن موضوع شرکت ، به رسمیت شناخته است .

 • نظرات() 
 • یکشنبه 14 مرداد 1397

  منظور از تغییر نوع شرکت، تبدیل آن از نوعی به نوع دیگر است. تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود. بنابراین شرکتی که تبدیل شده است، کارهای شرکت سابق را ادامه می دهد، بدون آن که وقفه ای حاصل گردد. تنها مزیت آن بر انحلال و تشکیل شرکت دیگری این است که تشریفات ثبت و پرداخت حق الثبت مجدد دیگر مورد پیدا نمی کند.
  در تبدیل شرکت فروض ذیل قابل بررسی است :
  برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی همه شرکا باید رضایت دهند. چه چنین تبدیلی بر تعهدات شرکا می افزاید، در حالی که مطابق ماده 94 لایحه ، هیچ اکثریتی نمی تواند به تعهدات شرکا بیفزاید.
  برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود رضایت همه شرکا شرط  نیست. چون که چنین تبدیلی تعهدات شرکا را افزایش نمی دهد. اما نظر به این که تبدیل شرکت از مصادیق تغییر اساسنامه است، چنین تصمیمی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
  برای تبدیل شرکت های سهامی به شرکت های مختلط، هم تصمیم مجمع عمومی فوق العاده لازم است، هم رضایت کلیه شرکایی که از این پس شریک ضامن خواهند بود.
  در تبدیل شرکت عام به خاص و بالعکس باید مقررات هر یک رعایت شود چون تبدیل شرکت مستلزم تغییر در اساسنامه است، بنابراین چنین تغییری در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود .
  ماده 279 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص که از شرایط چهارگانه تبدیل به شرکت سهامی عام بوده است چنین می گوید :
  شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده ای صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند :
  – اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
  – صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
  – دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده 278 که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.
  – اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات ذیل باشد :
  – نام و شماره ثبت شرکت ؛
  – موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن ؛
  – مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن ؛
  –  در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن ؛
  – سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده ی آن ؛
  – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن ؛
  – هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ؛
  – شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی ؛
  – مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته ؛
  – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.
  – ذکر نام روزنامه ی کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.

      اختلاط شرکت های سهامی

  اختلاط چند شرکت سهامی با یکدیگر مورد قبول اغلب قوانین است. اختلاط شرکت ها یا به وسیله تاسیس شرکت واحدی از چند شرکت انجام می گیرد و یا به وسیله انحلال یک یا چند شرکت و واگذاری امور آن ها به یک شرکت دیگر. در آن صورت شخصیت حقوقی کلیه شرکت ها از بین می رود و شخصیت حقوقی جدیدی پیدا می شود. شخصیت حقوقی جدید، کلیه دارایی و بدهی شرکت های منحله را به حساب خود قبول می کند. بدیهی است در این گونه موارد باید موافقت صاحبان سهام موسس، انتفاعی و طلبکاران را جلب کرد.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 14 مرداد 1397

  مفهوم شرکت تضامنی: قانونگذار در ماده ۱۱۶ قانون تجارت، شرکت تضامنی را اینگونه تعریف نموده است : شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

  • تعداد مدیران و نحوه عمل آنها درشرکت تضامنی :
  مدیر در شرکت تضامنی می تواند واحد یا متعدد باشد.ماده ۱۲۰ ق. ت دراین مورد مقرر داشته است : در شرکت تضامنی، شرکاء باید لااقل یک نفرازمیان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.
  هرگاه مدیر شرکت واحد باشد به طور طبیعی خود به تنهایی در مورد اداره شرکت اقدامات لازم را انجام می دهد اما در مواردی که تعداد مدیران در شرکت تضامنی بیشتر است درعمل اصطلاح هیئت مدیره در مورد آنها به کار می رود. سؤال مهم و اساسی این است که در صورت تعدد مدیران، نحوه عمل آنها چگونه خواهد بود؟ مثلاً هرگاه بخواهند معامله ای انجام دهند آیا باید همه آنها در معامله دخالت داشته و موافقت نمایند و آن را امضاء کنند یا در اینگونه موارد باید نظر اکثریت آنها ملاک عمل باشد؟
  قانونگذار اگرچه اجازه تعدد مدیران را در ماده ۱۲۰ق.ت داده است ولی درمورد نحوه عمل آنها ساکت است. درعمل ازتعدد مدیران تحت عنوان هیئت مدیره یاد می شود که اگر در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت، در خصوص نحوه عمل و صدور اختیارات مدیران و تشکیل جلسات و نصاب رسمیت یافتن جلسات هیئت مدیره، پیش بینی هایی صورت گرفته باشد، مدیران مزبور باید طبق شرکتنامه یا اساسنامه عمل نمایند ولی چنانچه درشرکت نامه یا اساسنامه توافقی صورت نگرفته باشد دراین صورت باید با الهام از ماهیت رابطه مدیران یا شرکت، حدود اختیارات آنها را مشخص نمود.
  ماده ۱۲۱ق. ت درمقام بیان ماهیت رابطه مدیران یا شرکت مقرر داشته است:« حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده ».
  ماده ۵۱ قانون تجارت نیزمقرر داشته است :« مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل درمقابل موکل دارد ».
  بنابراین از دو ماده ۱۲۱ و51 ق.ت استفاده می شود که از دیدگاه قانونگذار ماهیت رابطه مدیر یا مدیران یا شرکت، وکالت و نمایندگی است. اگرچه در ماده ۵۱، مسئولیت مدیر شرکت را در مقابل شرکای شرکت نه خود شرکت مبتنی بررابطه وکالت توصیف نموده است و این امر خود موجب این سؤال شده است که مدیر یا مدیران شرکت وکیل شرکت می باشند یا وکیل شرکاء؟
  درصورت متعدد بودن مدیران، قانونگذارهیچگونه محدودیتی مقرر ننموده است و تعداد آنها بستگی به نظرشرکای شرکت دارد. البته درعمل تعداد مدیران به صورت فرد می باشد تا درمقام تصمیم گیری بتوانند به راحتی تصمیم بگیرند و اکثریت به راحتی قابل دسترسی باشد چنانچه قانونگذار درمورد حداقل مدیران درشرکت های سهامی در مواد ۳ و ۱۰۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، آن را به صورت مقرره قانونی ذکر کرده است که به موجب مواد فوق، حداقل اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص، ۳ نفر و در سهامی عام ۵ نفر می باشد.
  برخی از حقوقدانان ضمن انتقاد ازاینکه قانونگذار در ماده ۱۲۱ ق. ت به بیان مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء پرداخته، درنهایت مدیران شرکت را نماینده شرکت دانسته اند که می توانند به نام شرکت و به حساب شرکت معاملاتی نموده و تعهداتی قبول کنند و نمایندگی شرکت را در نزد کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دارا می باشند.
  یکی از حقوقدانان در توجیه ماده ۵۱ قانون تجارت نوشته اند :« مفاد ماده ۵۱ ق.ت اشاره بدین نکته است که با او بسان امین رفتار خواهد شد و ازاین جهت در حکم وکیل است و از آن نباید نتیجه گرفت که مدیر شرکت وکیل است به ویژه که آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقی می شود نه آنان ».
  یکی ازحقوقدانان با اشاره به اینکه چون شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است، مدیر را پس از انتخاب باید وکیل شرکت تلقی کرد نه وکیل شرکاء تصریح کرده اند : مواد ۱۲۱ و۵۱ را باید زمانی قابل اعمال تلقی کنیم که شرکت منحل شده است و وجود ندارد. دراین مرحله برای آنکه اشخاص ثالث بتوانند به خود شرکاء مراجعه کنند باید مدیررا وکیل شرکاء تلقی کنیم و شرکاء را در مقابل اشخاص ثالث شخصاً جوابگو بدانیم.
  اشکالی که بر وکیل دانستن مدیران از جانب شرکاء بعد از انحلال وارد است این است که در این صورت اگر طلبکاران و اشخاص ثالث به شرکاء مراجعه کنند و طلب های خود را مطالبه کنند درواقع شرکاء بدهی خود را می پردازند نه بدهی شرکت را که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده است. زیرا اینکه مدیران را وکیل شرکاء بدانیم مستلزم آن است که مدیران معاملات را با نام شرکاء و به حساب آنان انجام داده باشند. بدون تردید مدیران در زمان انجام معامله، به نام و به حساب شرکت انجام داده اند و از طرفی نیز شرکاء بدهی شرکت را می پردازند نه بدهی خود را و این امر از مواد 116، 124، 125و 126 قانون تجارت قابل استفاده است که درآنها قانونگذار از قروض شرکت نام برده و شرکاء را نسبت به آنها مسئول دانسته است نه بدهی خود‌.
  درهرحال با توجه به آنچه بیان شد روشن گردید که مدیریا مدیران را باید نماینده شرکت تلقی کرد نه شرکاء و از ماده ۱۲۰ ق. ت نیز می توان برای این منظور استفاده نمود که بیان می دارد : در شرکت تضامنی، شرکاء باید لااقل یک نفر را به سمت مدیری انتخاب نمایند که اگرچه انتخاب کننده شرکای شرکت می باشند ولی مدیر را برای شرکت انتخاب می کنند و برهمین اساس مدیررا باید نماینده شرکت دانست نه شرکاء.

  • مدت مدیریت مدیران شرکت های تضامنی :
  قانون تجارت در مورد مدت مدیریت مدیران شرکت های تضامنی ساکت است. این در حالی است که قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود در ماده ۱۰۴ قانون تجارت تصریح کرده است که مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب شوند. و در ماده ۴۸ ق.ت تصریح کرده بود که مدیر یا مدیران در شرکت های سهامی برای مدت محدود انتخاب می شوند.
  به نظر می رسد از وحدت ملاک ماده ۱۰۴ قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی نیز می توان استفاده کرد و در نتیجه در شرکت های تضامنی نیز مدت مدیریت مدیران را می توان به دو صورت محدود و نامحدود در نظر گرفت. زیرا حکم قانونگذار در ماده ۱۰۴ برخلاف ماده ۴۸، با اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد. دلیل این امر آن است که یکی از اصول حقوقی عبارت از اصل اباحه و جواز می باشد که در صورت تردید در صحت، نامحدود بودن مدت مدیریت مدیران، می توان با استفاده از اصل مذکور، صحت آن را مورد تأئید قرارداد حکم به صحت آن نمود. به تعبیر دیگر وجود هر گونه ممنوعیت و محدودیت برخلاف اصل اباحه بوده و نیازمند تصریح قانونی است چنانچه در شرکت های سهامی تابع قانون تجارت 1311، این ممنوعیت در ماده 48 قانون تجارت مورد تصریح قرار گرفته بود.

  • شرایط مدیران شرکت تضامنی :
  قانون تجارت درمورد شرایط مدیران در شرکت های تضامنی هیچ شرط ایجابی یا سلبی مقرر ننموده است. از آنجا که مدیر یا مدیران در شرکت های تضامنی، عهده دار نمایندگی شرکت بوده و به نام شرکت وبه حساب شرکت معاملاتی انجام داده و قراردادهایی منعقد می کنند. لذا مطابق قواعد عمومی قراردادها، مدیر باید شخصی باشد که اهلیت انجام معامله را داشته باشد یعنی ازاهلیت قانونی یا استیفاء برخوردار باشد‌ بنابراین اشخاص محجور را نمی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. نکته قابل توجه این است لزوم داشتن اهلیت نه تنها در زمان انتخاب مدیران شرط است بلکه درادامه نیز شرط می باشد و در نتیجه هرگاه مدیر شرکت درزمان مدیریت خود، به دلیل عارض شدن جنون یا از دست دادن رشد، اهلیت خود را از دست بدهد باید او را از مدیریت منعزل دانست و به جای او شخص یا اشخاص دیگری را انتخاب نمود‌.

  • طرح سوال :
  آیا اشخاص ورشکسته را می توان به مدیریت شرکت های تضامنی انتخاب نمود ؟
  قانونگذار در بند یک ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، ورشکسته را مانند محجورین واجد شرایط برای مدیریت ندانسته و به تعبیر دیگر ورشکستگی را مانع انتخاب اشخاص به عنوان مدیر شرکت سهامی تلقی نموده است.
  به نظر می رسد با توجه به عدم پیش بینی چنین منعی در شرکت های تضامنی، ورشکستگی اشخاص مانع از انتخاب آنها به عنوان مدیر شرکت نمی باشد. زیرا ممنوعیت مذکور در ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت نوعی محدودیت و محرومیت از حقوق اجتماعی است که مطابق قواعد حقوقی، هر شخص از تمام حقوق اجتماعی برخورداراست مگر اینکه قانون آن را منع کرده باشد. بنابراین با توجه به اینکه ایجاد هرگونه ممنوعیت مستلزم تصریح قانونی است که در خصوص شرکت های تضامنی چنین ممنوعیتی در قانون تجارت پیش بینی نشده است لذا به اقتضای اصل اولی، افراد ورشکسته منعی از برخورداری از این حق اجتماعی نخواهند داشت. به تعبیر دیگر ایجاد هرگونه ممنوعیت و محدودیت بر سر راه برخورداری اشخاص از حقوق اجتماعی، یک حکم استثنایی و خلاف اصل است که نیازمند تصریح قانونی بوده و در صورت نیاز به تفسیر، باید تفسیرمشکل گردد. بنابراین در صورت تردید درمورد اشخاص ورشکسته، اقتضای تفسیر مشکل این است که حکم قانونگذار درلایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که موخراز قانون تجارت ۱۳۱۱ نیز بوده است به شرکت های تضامنی و سایر شرکت های تجاری قابل تعمیم و تسرّی است نباشد.
  شاید اشکال شود که اگر ورشکسته به عنوان مدیر شرکت تضامنی انتخاب شود ممکن است دراثرتقصیر و کوتاهی ایشان خسارتی به شرکت یا شرکاء وارد گردد واین امر به حقوق طلبکاران ورشکسته خلل وارد می نماید و در واقع تجویز مدیریت برای ایشان به نوعی تجویز تصرف در اموال به طور غیرمستقیم برای ورشکسته است در حالی که مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت تجار ورشکسته از زمان صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال خویش ممنوع می گردند.
  در پاسخ باید گفت که تجویز مدیریت برای ورشکسته منافاتی با ماده ۴۱۸ ق.ت ندارد و همچنین خللی به حقوق طلبکاران ایشان نیز وارد نمی شود. زیرا درست است که مبنای ممنوعیت در ماده ۴۱۸ ق.ت حمایت از حقوق طلبکاران می باشد‌ نه وجود نقص و خلل در خود تاجر. اما باید توجه داشت که طلبکاران بعد از ورشکستگی( مثلاً زمان مدیریت ورشکسته در شرکت تضامنی) با طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی در یک ردیف قرار نمی گیرند. چنانچه برخی از حقوقدانان نیز، وکالت تاجر ورشکسته از اشخاص دیگر را در امورمالی پذیرفته اند و برخی نیز تصریح کرده اند که ورشکسته می تواند در عقد مضاربه به عنوان عامل و مضارب طرف عقد قرار گیرد و برخلاف ورشکستگی مالک که موجب انفساخ ( باطل شدن) مضاربه می شود.( بند ۲ ماده ۵۵۱ قانون تجارت) ورشکستگی عامل و مضارب موجب انفساخ مضاربه نمی شود. در مورد شرایط مدیران ذکر این نکته لازم و ضروری است که همان گونه که می توان اشخاص حقیقی را به مدیریت شرکت انتخاب نمود، اشخاص حقوقی را نیز می توان به عنوان مدیر شرکت انتخاب نمود. زیرا مطابق ماده ۵۸۸ ق. ت، اشخاص حقوقی می توانند از تمامی حقوقی که اشخاص حقیقی برخوردارند، بهرمند شوند و یکی ازاین حقوق عبارت قرار گرفتن در موقعیت مدیریت شرکت است. البته در اینگونه موارد شخص حقوقی مزبور، باید یک نفر شخص حقیقی را به عنوان نماینده خود برای انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. قانون تجارت اگرچه در این مورد ساکت است. ولی همانگونه که ذکر گردید جوازاین امر از ماده ۵۸۸ ق.ت قابل استفاده است. همچنین باید توجه داشت که حکم مذکور در ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مبنی بر ممنوعیت انتخاب مرتکبان سرقت، خیانت در امانت،کلاهبرداری یا جرائم در حکم خیانت درامانت و کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به مدیریت شرکت، قابل تعمیم و تسرّی به شرکت های تضامنی نمی باشد.زیرا چنانچه بیان گردید ایجاد هرنوع ممنوعیت مستلزم تصریح قانونی است که درمورد شرکت های تضامنی چنین تصریحی وجود ندارد.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 14 مرداد 1397

  مدت شرکت یکی از عناصر اصلی ایجاد شرکت به حساب می آید . به نحوی که اظهار نامه تشکیل،  اساسنامه ،  و طرح اعلامیه پذیره نویسی در مورد شرکت سهامی عام  به عنوان اسناد بنیادین تاشکیل شرکت همگی در برگیرنده قید مدت شرکت هستند . در نتیجه ، چنانکه مدت شرکت نامحدود نباشد ، بایستی برای آن مدت معینی پیش بینی کرد. در حالت اخیر ، به محض پایان مدت، شرکت منحل شده تلقی می گردد و نقش مجمع عمومی فوق العاده تنها تصمیم به اعلام انحلال و تعیین راهکار و شیوه اداره تصفیه خواهد بود .
  در صورتی که پیش از پایان مدت شرکت ، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و بند اساسنامه مربوط به مدت شرکت را اصلاح و مدت را تمدید یا نا محدود سازند ، دیگر خطر انحلال بر موجودیت شرکت سنگینی نخواهد کرد . در غیر این صورت پایان مدت شرکت ، برابر با پایان حیات آن به شمار خواهد رفت. این اثر کاملا قابل درک است . زیرا که با پایان به خودی خود شرکت، دیگر وجود ماهیتی حقوقی متصور نیست تا مدت آن تجدید و تمدید گردد. به همین جهت ، با انقضای مدت شرکت ، تصور تجدید مدت شرکت نیز وجود ندارد. نتیجه ای که به روشنی از بخش آخر بند 2 ماده 199 به دست می آید .


 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :7
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات